Detail předmětu

Marketing

FP-BmarPAk. rok: 2020/2021

Marketingový přístup k podnikání je nezbytným předpokladem pro zajištění dlouhodobé prosperity firem v tržní ekonomice. Znalost a uplatnění marketingu tak představuje jeden z pilířů úspěšně se rozvíjející firmy. Obsahem předmětu Marketing je objasnění řady důležitých pojmů a postupů z této oblasti, spojených s analýzou postavení firmy na trhu, s analýzou zákazníků, jejich segmentací, s problematikou tvorby a uplatnění prvků marketingového mixu apod.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Tento předmět bude rozvíjet znalosti potřebné pro pochopení místa a významu marketingu pro řízení firem jako celku, jakož i pro řízení dílčích oblastí (výrobní, technické, oblast V+V apod.). Půjde zde zejména o pochopení důležitosti zákazníka (poznání jeho potřeb a přání, způsobu rozhodování, faktorů, ovlivňujících jeho nákupní chování...) pro zajištění dlouhodobého firemního rozvoje.

Prerekvizity

Předpokládá se znalost základních ekonomických kategorií.

Doporučená nebo povinná literatura

BOUČKOVÁ, J. A KOL: MARKETING. PRAHA, C.H.BECK,2003 (CS)
KAŇOVSKÁ, Lucie a David Schüller. Základy marketingu. Studijní text pro bakalářské obory. 2. vyd. Brno: CERM, 2015. 131 s. ISBN 978-80-214-5107-0. (CS)
KOTLER, P. Marketing management. 14. rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2013. 719 s. ISBN 80-247-0016-6 (CS)
ZAMAZALOVÁ, M. a kol.: Marketing. Praha: C.H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-115-4 (CS)
KARLÍČEK, M. Základy marketingu. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. (CS)
Vysekalová, J.: Marketing. Praha, Fortuna, 2006 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Přednášky a cvičení jsou nepovinná, ale účast na cvičeních je bodována. Požadavky pro získání zápočtu jsou následující:
1. Docházka na cvičení
- není povinná. Aktivní účast na jednotlivých cvičeních je ohodnocena 2 body. Na cvičení se často pracuje v týmech při řešení případových studií.
2. Testopísemka
- složena jak z testových, tak i z otevřených otázek
- lze získat 15 bodů,
- není náhradní termín a ani stanovený minimální počet bodů
3. Praktický projekt
- v průběhu semestru bude studentů zadán praktický týmový projekt pro vybranou společnost, jehož splnění bude ohodnoceno 10 body.

Celkem za semestr lze získat 35 bodů. Podmínkou pro udělení zápočtu je dosažení minimálně 20 bodů v průběhu semestru ze 35 možných. Po udělení zápočtu (tzn. min. 20 bodů) se může student přihlásit ke zkoušce. Zkouška je písemná s otevřenými otázkami na 65 bodů, celkem tedy maximum za předmět je 100 bodů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Východiska pro uplatnění marketingu v našich podmínkách
2. Prvky marketingového mixu (výrobek, cena, distribuce, komunikace)
3. Uplatnění marketingu v různých oblastech (služby, neziskový sektor) apod.

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní znalosti z oblasti marketingu a vést je k pochopení nutnosti využití marketingových principů při řízení odborných činností / útvarů ve firmě.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výuky bude probíhat formou testopísemky a týmového projektu. Studenti v průběhu semestru získávají za splnění podmínek body. Na základě bodového hodnocení je potom udělena závěrečná známka. Přednášky a cvičení jsou nepovinná, ale účast na cvičeních je bodována.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK bakalářský

    obor BAK-EPM , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor