Detail předmětu

Marketing

FP-KmarKAk. rok: 2020/2021

Marketingový přístup k podnikání je nezbytným předpokladem pro zajištění dlouhodobé prosperity firem v tržní ekonomice. Znalost a uplatnění marketingu tak představuje jeden z pilířů úspěšně se rozvíjející firmy. Obsahem předmětu Marketing je objasnění řady důležitých pojmů a postupů z této oblasti, spojených s analýzou postavení firmy na trhu, s analýzou zákazníků, jejich segmentací, s problematikou tvorby a uplatnění prvků marketingového mixu apod.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Tento předmět bude rozvíjet znalosti potřebné pro pochopení místa a významu marketingu pro řízení firem jako celku, jakož i pro řízení dílčích oblastí (výrobní, technické, oblast V+V apod.). Půjde zde zejména o pochopení důležitosti zákazníka (poznání jeho potřeb a přání, způsobu rozhodování, faktorů, ovlivňujících jeho nákupní chování...) pro zajištění dlouhodobého firemního rozvoje.

Prerekvizity

Předpokládá se znalost základních ekonomických kategorií.

Doporučená nebo povinná literatura

KAŇOVSKÁ, Lucie a David Schüller. Základy marketingu. Studijní text pro bakalářské obory. 2. vyd. Brno: CERM, 2015. 131 s. ISBN 978-80-214-5107-0.
KARLÍČEK, M. Základy marketingu. Praha: Grada, 2013. 256 s.
KOTLER, P.: MARKETING MANAGEMENT. PRAHA, MANAGEMENT PRESS, 816 s., 2013
BOUČKOVÁ, J. A KOL: MARKETING. PRAHA, C.H.BECK, 2003

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení studentů bude probíhat formou průběžného ověřování znalostí (indivuální projekt) a následně písemnou zkouškou. Výsledné hodnocení studentů bude závislé, jak na úrovni systematické průběžné práce studentů v průběhu celého semestru, tak na výsledcích této zkoušky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Východiska pro uplatnění marketingu v našich podmínkách
2. Prvky marketingového mixu (výrobek, cena, distribuce, komunikace)
3. Uplatnění marketingu v různých oblastech (služby, neziskový sektor, profesionální a amatérský sport) apod.

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní znalosti z oblasti marketingu a vést je k pochopení nutnosti využití marketingových principů při řízení odborných činností / útvarů ve firmě.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výuky bude probíhat formou testu a hodnocení studentů v průběhu řešení případových studií.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-KS bakalářský

    obor BAK-EP-KS , 3. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

10 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor