Detail předmětu

Manažerská psychologie

FP-mpKAk. rok: 2020/2021

Obsahem předmětu jsou relevantní psychologické poznatky nezbytné pro efektivní řízení podniku a zvyšování jeho výkonnosti. Důraz je kladen na rozvíjení sociálně manažerských a podnikatelských dovedností studentek a studentů a na praktickou aplikaci poznatků při řízení a vedení lidí, týmů a dalších organizačních útvarů.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Předmět poskytuje studentkám a studentům relevantní psychologické znalosti a rozvíjení dovedností v těchto oblastech pracovní způsobilosti a kompetence manažera a podnikatele:
- zdravotní způsobilost a kompetence
- odborná způsobilost a kompetence
- metodická způsobilost a kompetence
- sociální způsobilost a kompetence

Prerekvizity

Znalost poznatků prezentovaných v publikaci PAUKNEROVÁ, D. a kol. Psychologie pro ekonomy a manažery. Druhé, přepracované a aktualizované vydání. Praha: Grada 2006. ISBN 80-247-1706-9.

Doporučená nebo povinná literatura

FRANKOVÁ, E. Manažerská psychologie I. Studijní text pro studium předmětu v kombinované formě studia. Brno: FP VUT v Brně, 2005. (CS)
BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. & kol. Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management Press, 2002. 2. rozšířené vydání. ISBN 80-7261-064-3. (CS)
FRANKOVÁ, E. Manažerská psychologie. Brno: VUT,1996. ISBN 80-214-0752-2. (CS)
LUKÁŠOVÁ, R., NOVÝ, I. a kol. Organizační kultura. Od sdílených hodnot a cílů k vyšší výkonnosti podniku. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0648-2. (CS)
O´BRIANOVÁ, P.: Pozitivní řízení: asertivita pro manažery. Praha: Management Press, 2003. ISBN 80-7261-077-5. (CS)
PETERS, TJ., WATERMAN, R.H. Hledání dokonalosti. Praha: Svoboda-Libertas, 1993. ISBN 80-205-0313-7. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky mají charakter výkladu základních principů, problémů a jejich vzorových řešení.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast na přednášce není povinná. Pro udělení klasifikovaného zápočtu je nutné vypracování seminární práce na vybrané téma:

1. Self-management
2. Osobnost
3. Motivace
4. Tvořivost a inovace
5. Řízení
6. Rozhodování
7. Interpersonální komunikace
8. Psychologie trhu
9. Další po domluvě e-mailem (konecnys@fbm.vutbr.cz)

Rozsah seminární práce je minimálně 8 normostran (1 normostrana = 1 800 znaků, symbolů a mezer). Použité zdroje citujte dle normy ISO 690.
Struktura seminární práce je následující:
- úvod + teoretické poznatky (max. 1/3 práce) z české odborné literatury
- rozbor vybraného cizojazyčného odborného/výzkumného článku/článků (druhá třetina práce) z databáze ScienceDirect https://www.vutbr.cz/knihovny/eiz/seznam-databazi/science-direct
- představení problematiky článku – čím se zabývá, kdo jej vytvořil, kdy, …
- představení zajímavých částí článku
- shrnutí poznatků z článku
- popis Vámi vybraného problému (reálný případ – kazuistika – viz vybraná témata) + návrhy originálních řešení vycházejících z prvních dvou částí práce (závěrečná třetina práce)
- závěr
- seznam použité literatura (citace)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do předmětu:
Koncepce předmětu, jeho základní témata a jejich návaznosti; přehled studijní literatury základní a doporučené; stanovení požadavků ke klasifikovanému zápočtu. Základní terminologie; základní přístupy k řízení a vedení lidí a jejich výhody a nevýhody. Podnik jako sociální systém. Kategorizace faktorů ovlivňujících výkon. Formální a neformální autorita manažera a podnikatele. Podstata a nabývání moci a vlivu.
2. Pracovní způsobilost a kompetence manažera a podnikatele, její význam, souvislosti a důsledky. Metody jejího poznávání, udržování a rozvíjení.
3. Zdravotní způsobilost a kompetence manažera a podnikatele, její význam, souvislosti a důsledky. Metody jejího poznávání, udržování a rozvíjení.
4. Odborná způsobilost a kompetence manažera a podnikatele, její význam, souvislosti a důsledky. Metody jejího poznávání, udržování a rozvíjení.
5. Metodická způsobilost a kompetence manažera a podnikatele, její význam, souvislosti a důsledky. Metody jejího poznávání, udržování a rozvíjení.
6. Sociální způsobilost a kompetence manažera a podnikatele, její význam, souvislosti a důsledky. Metody jejího poznávání, udržování a rozvíjení.

Cíl

Cílem předmětu je prezentovat studentkám a studentům psychologické poznatky využitelné v činnosti manažera a podnikatele. Pozornost je zaměřena na aplikaci těchto poznatků v ekonomické praxi. Kurz umožňuje nabývání a rozvíjení konkrétních manažerských a podnikatelských dovedností zejména v těchto oblastech: sociální komunikace, poznávání a ovlivňování lidí, sebepoznání a vlastní osobnostní rozvoj.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na výukových soustředěních je doporučená.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-KS magisterský navazující

    obor MGR-ŘEP-KS , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program MGR-SRP-KS magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

25 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning