Detail předmětu

Managerial Communication

FP-mcKAk. rok: 2020/2021

Obsahem předmětu jsou relevantní poznatky z oblasti psychologie a sociologie nezbytné pro efektivní řízení podniku. Důraz je kladen na osvojení si relevantních poznatků interpersonální komunikace v podnikovém prostředí a schopnost jejich aplikace prostřednictvím tréninkových nástrojů s cílem rozvíjet a upevňovat manažerské dovednosti pro uplatnění v podnikové praxi.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Hlavním výstupem bude kompendium znalostí relevantních interpersonální komunikaci a osvojení si kompetence na úrovni složky schopnosti efektivní komunikace v podnikovém prostředí.

Prerekvizity

Znalosti a dovednosti na úrovni středoškolského vzdělání.

Doporučená nebo povinná literatura

O'ROURKE, J. S. Management Communication. 5th ed. Prentice Hall: Pearson Higher Education, 2012. ISBN 978-0132671408.
HYNES, G. Managerial Communication: Strategies and Applications. Sage Publications, 2015, Sixth Edition, 456 p. ISBN 978-1483358550.
CLAMPITT, P. Communicating for Managerial Effectiveness: Problems, Strategies, Solutions. SAGE Publications, 2012. ISBN 978-1412992046.
PEARSON, J.C., NELSON, P.E., TITSWORTH, S., HARTER, L. Human Communication. McGraw-Hill, 2005. 496 s. ISBN 978-0072959888.
ROEBUCK, D. Communication Strategies for Today´s Managerial Leader. Business Expert Press, 2012. 200 p. ISBN 978-1606491997.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

přednášky, v rámci cvičení: behaviorální interview, hraní rolí, modelové situace, řešení případových studií

Způsob a kritéria hodnocení

Kritéria pro pozitivní hodnocení a úspěšné absolvování předmětu jsou následující.
Celkové hodnocení a úspěšné absolvování předmětu sestává z:
• 25% písemné zpracování seminární práce
• 25% týmová semestrální práce (prezentace, diskuze)
• 10% aktivní zapojení (např. aktivní participace na hodinách, účast na nepovinných odborných tematicky relevantních přednáškách, seminářích – nutno doložit např. certifikátem)
* závěrečný písemný test 40%

K úspěšnému absolvování předmětu v rámci schváleného individuálního studia je nutno vypracovat semestrální práci na schválené téma, tuto prezentovat a zodpovědět otázky v následné diskuzi. Semestrální práce je písemná a musí splňovat stanovené obsahové i formální náležitosti. Témata pro zpracování jsou vybírána a schvalována vyučujícím na začátku semestru.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Obsahem předmětu jsou relevantní poznatky z oblasti psychologie a sociologie nezbytné pro efektivní řízení podniku. Důraz je kladen na osvojení si relevantních poznatků interpersonální komunikace v podnikovém prostředí a schopnost jejich aplikace prostřednictvím tréninkových nástrojů s cílem rozvíjet a upevňovat manažerské dovednosti pro uplatnění v podnikové praxi.
1. Úvod do předmětu: význam interpersonální komunikace pro práci manažera. Koncepce předmětu, jeho základní témata a jejich návaznosti. Přehled studijní literatury základní a doporučené. Stanovení požadavků k absolvování předmětu. Výběr témat pro zpracování semestrální práce.
2. Vymezení procesu interpersonální komunikace a význam komunikační kompetence pro manažerskou praxi. Modely procesu komunikačního procesu a jejich efektivní aplikace v manažerské praxi.
3. Sebepoznání a poznávání osobnosti druhých jedinců jako účinný nástroj efektivní komunikace manažera.
4. Zákonitosti sociální percepce a jejich důsledky pro poznávání sebe sama a druhých. Aplikace zákonitostí sociální percepce v manažerské praxi.
5. Zásady účinné verbální komunikace v manažerské praxi. Efektivní překonávání bariér ve verbální komunikaci.
6. Aktivní naslouchání jako nedílná součást účinné komunikace.
7. Účinná neverbální komunikace. Formy neverbální komunikace a jejich efektivní aplikace v manažerské praxi.
8. Specifika a zásady správného vedení rozhovoru.
9. Zásady úspěšné prezentace a její nácvik.
10. Zásady efektivního vedení porad.
11. Základy teoretických modelů sociální komunikace (asertivita a transakční analýza) a možnosti jejich aplikace při zvyšování účinnosti sociální komunikace.
12. Efektivní komunikace v mezinárodním prostředí.
13. Závěrečná sumarizace získaných poznatků a vyhodnocení získaných dovedností a zkušeností.

Cíl

Hlavním cílem předmětu je osvojení si poznatků relevantních interpersonální komunikaci v podnikovém prostředí a jejich aplikace prostřednictvím tréninkových aktivit.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-KS bakalářský

    obor BAK-EP-KS , 3. ročník, letní semestr, 7 kreditů, povinný
    obor BAK-UAD-KS , 3. ročník, letní semestr, 7 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

10 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor