Detail předmětu

Management 2

FP-pm2KAk. rok: 2020/2021

Prohloubit a rozšířit znalosti z managementu, seznámit se soudobými postupy a způsoby managamentu.
Předmět je zaměřen zejména na následující oblasti: historické kořeny a přehled vývoje managementu, , měření v managementu jako základ řízení, manažerské modely (EFQM), aplikace metodiky BSC pro rozvinutí podnikové vize do měřitelných cílů, procesní přístup k řízení.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti poznají moderní chápání a aplikování managementu včetně vývojových souvislostí a možnosti vedení pracovníků, procesního řízení a aplikace některých manažerských modelů.

Prerekvizity

Znalosti předmětu Podnikový management I.

Doporučená nebo povinná literatura

Weihrich,H. - Koontz,H. : Management. Praha, Victoria Publishing 1993. 659 s.. ISBN 80-85605-45-7 (CS)
Gerber, M. E.: Podnikatelský mýtus: proč většina malých firem do roka zkrachuje a co proti tomu dělat. Praha, Management Press, 2004. 223 s. ISBN 80-7261-092-9 (CS)
Donnelly, J.H. - Gibson, J.L. - Ivancevich, J.M.: Management. Praha, Grada Publishing, 1997. 821s. ISBN 80-7169-422-3 (CS)
ROBINS,S.P..- COULTER,: Management. Praha, Grada Publishing,a.s. 2004, 600 s. ISBN 80-247-0495-1 (CS)
CRAINER, S.: Moderní management – základní myšlenkové směry, Management Press 2000. 250 s. ISBN 80-7261-019-8 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu disciplíny, obsahu, termínů, struktury a metod. Cvičení jsou zaměřena na praktickou stránku přednášených témat.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je požadováno úspěšné zpracování semestrální práce v předem určeném termínu.
Požadavky ke zkoušce: znalost probrané látky a její praktické aplikace.
Forma zkoušky písemná, o ústní zkoušce rozhoduje zkoušející na základě nerozhodného výsledku písemné zkoušky.
Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS.
Požadavky na ukončení předmětu (váha)
Splnění podmínek pro získání zápočtu 50%
Absolvování závěrečné zkoušky 50%
Celkem 100%

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Historické kořeny a přehled vývoje managementu
Leadership
Baťův systém řízení
Procesní přístup
Měření v managementu
Aplikace metodiky BSC pro rozvinutí podnikové vize do měřitelných cílů
Manažerské modely,

Cíl

Studenti si osvojí teoretické základy a metodické postupy základů managementu, základní pojmy, obsah, strukturalizaci a praktické uplatňování. Cílem předmětu je taktéž doporučit potřebné přístupy k řešení úloh managementu především na úrovni organizací podnikového typu. Předmět je obsahovým rozvinutím předmětu Podnikový management I

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách
Zpracování semestrální práce
Příprava na závěrečnou zkoušku
Zkouška a diskuse k semestrální práci

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-KS magisterský navazující

    obor MGR-ŘEP-KS , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný
    obor MGR-UFRP-KS-D , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný
    obor MGR-UFRP-KS-D , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

35 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor