Detail předmětu

Management zásob

FP-BmzKAk. rok: 2020/2021

Problematika volby správných rozhodnutí v oblasti zásobovací logistiky patří k nejrizikovějším oblastem logsitiky. Předmět se orientuje na seznámení se systémem plánování materiálových požadavků výrobního procesu, normativní základny pro určení spotřeby a zpracování objednávek. Studenti jsou seznamování s nejnovějšími přístupy třídění, řízení zásob, ale i s komplexními přístupy diferencovaných strategií řízení zásob, stejně tak i moderními metodami řízení zásob s využitím informačních technologií, skladovacích systémů či Identifikace zboží.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou schopni analyzovat strukturu a kategorizovat zásoby, stejně jako strategicky rozhodovat v oblasti projektování skladovacích technologií a způsobů efektivního řízení materiálových toků. Důraz je kladen na praktické pochopení a použití jak predikčních nástrojů a technik, tak i vlastních způsobů řízení zásob.

Prerekvizity

Před studiem daného předmětu studenti musí mít znalosti a dovednosti z předmětů logistika a matematicko-statistických disciplín. Předmět navazuje a integruje dosud získané znalosti ze studovaných předmětů z oblasti ekonomie, technických věd, informatiky, logistiky a management výroby.

Doporučená nebo povinná literatura

EMMETT, S. Řízení zásob. 1. vyd. Brno: Computer Press 2008, 298 s. ISBN 978-80-251-1828-3.
HORÁKOVÁ, H., KUBÁT, J. Řízení zásob: logistické pojetí, metody, aplikace, praktické úlohy. Praha Profess Consulting 1998, 236 s. ISBN 80-85235-55-2.
BARTOŠEK, Vladimír, Josef ŠUNKA a Matúš VARJAN. Logistické řízení podniku v 21. století. 1. vyd. Brno: CERM, 2014, 166 s. ISBN 978-80-7204-824-3.
LAMBERT, D. M. Logistika. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2005. 589 s. ISBN 80-251-0504-0.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Přednášky budou probíhat s využitím didaktické techniky za použití Power Pointu.
Cvičení budou probíhat jako výpočtové i seminární.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro udělení zápočtu:
účast na cvičeních; splnění úkolů, odevzdání a presentace případové studie v požadovaném rozsahu a formě.
Zkouška má písemnou (80 %)a ústní (20 %) část:
Písemná část obsahuje příklady a ústní část ověřuje schopnosti studenta porozumět a aplikovat základní teoretické znalosti řízení zásob.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Zásobování a opatřovací funkce podniku. Funkce, postavení a význam zásob z hlediska druhu podnikání.
2. Organizace a role nákupních činností podniku. Ekonomická a strategická úroveň řízení zásob.
3. Metodologie plánování, organizace a řízení zásob.
4. Řízení poptávkou, řízení plánem a adaptivní řízení zásob.
5. Statické a dynamické modely řízení zásob. Objednací systémy.
6. Skladování, skladovací technologie a funkce skladování.
7. IS/ICT a využití počítačové podpory pro řízení zásob.
8. Postup a zásady budování Warehouse Management System (WMS).
9. Prognostické metody. Způsob predikce zásob, predikční modely zásob a poptávky.
10. Moderní trendy optimalizace a řízení zásob.

Cíl

Systémové porozumění moderního způsobu řízení zásob je klíčovou činností každého podniku. Cílem předmětu je seznámit posluchače se základní opatřovací funkcí podniku; ekonomikou a strategickou rovinou řízení zásob v dnešním globálním prostředí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Docházka je kontrolovaná vyučujícím písemnou prezentací účasti na konzultacích. Současně probíhá i kontrola dílčího zpracování případové studie v polovině semestru.

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor