Detail předmětu

Kalkulace a rozpočty

FP-BrkKAk. rok: 2020/2021

Předmět se soustřeďuje na hodnotové procesy spojené s jednotlivými podnikovými útvary, zaměřuje na oblast kalkulací a rozpočtů (pevné a pružné). Studenti získají teoretické i praktické dovednosti při zpracování rozpočtů dlouhodobých, krátkodobých i rozpočtů režijních nákladů i kalkulací. Předmět je zaměřen na kalkulace, a to kalkulační teorie a kalkulační praxe – vztah nákladů podniku k nákladům na jednotlivé výkony, transformace nákladů ve struktuře rozpočtové a účetní (druhové náklady) a struktuře kalkulační (přímé a nepřímé náklady) a ve struktuře kapacitní (variabilní a fixní náklady). Odborné znalosti a dovednosti získají studenti z jednak z přednášek a cvičení zaměřených na klasické metody kalkulací (dělením, s poměrovými čísly, přirážková, metoda režijních sazeb, fázová, postupová, dynamická, jednostupňová a dvoustupňová kalkulace variabilních nákladů) a také na metody normovaná a standardních nákladů.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti pochopí význam a potřebu kalkulací a rozpočtů z hlediska řízení a provázanosti na ekonomické činnosti v rámci podniku. Studenti budou znát teorii rozpočtů a kalkulací v návaznosti na praktické příklady. Po absolvování předmětu budou studenti schopni zhodnotit dosažené výsledky hospodaření, najít nedostatky, navrhnout jejich řešení, zdůvodnit výsledky hospodářské činnosti podniku a zpracovat výhled do budoucna.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti z mikroekonomie a ekonomiky podniku.

Doporučená nebo povinná literatura

KOCMANOVÁ, Alena. Ekonomické řízení podniku. Praha: Linde a.s., 2013. 358 s. ISBN 978-80-7201-932-8.
MAITLAND, Iain. Rozpočetnictví pro nefinanční manažery. 1 vyd. Praha: Management Press, 1998. 171 s. ISBN 80-85943-77-8
MACÍK, Karel a ZRALÝ, Martin. Kalkulace a rozpočetnictví. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2006. 179 s. ISBN 80-01-02611-6.
MACÍK, Karel. Kalkulace nákladů- základ podnikového controllingu. Praha: MONTANEX Ostrava, 1999. 241 s. ISBN 80-7225-002-7.
VYSUŠIL, Jiří. Optimální cena – odraz správné kalkulace.Praha: Profess Praha, 1985. 108 s. ISBN 80-85235-17-X.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.

Způsob a kritéria hodnocení

Odborné znalosti jsou ověřovány ústní zkouškou. U ústní zkoušky dostane student dvě odborné otázky z teoretické části vymezené přednáškami z dané oblasti kalkulací a rozpočtů podniku.
Dovednosti studenta jsou ověřovány na základě dvou kontrolních testů. Absolvování dvou kontrolních testů:
TEST I (7.-8.týden ak.r.): 20 bodů
TEST II (13.týden ak.r.): 20 bodů
Min. počet bodů z každého testu 12 bodů. Min.počet bodů k udělení zápočtu 24 bodů.
Opravný termín je pouze jeden z každého testu v zápočtovém týdnu.
Zkouška je udělena na základě ústního zkoušení.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Osnova přednášek:
1. Základní pojmy, pojem kalkulace, kalkulační jednice, útvarové a výkonové hledisko kalkulace, kalkulační proces, rozpočty.
2. Klasifikace nákladů, druhové náklady a kalkulační náklady, náklady ve
vztahu k využití provozní kapacity a další hlediska členění nákladů.
3. Pojetí kalkulačního systému, kalkulace jako součást ekonomického
informačního systému podniku.
4. Kalkulace úplných nákladů.Typový kalkulační vzorec.Kalkulace dělením a kalkulace s použitím ekvivalenčních čísel.
5. Přirážková kalkulace, kalkulační základna a alokační problematika
kalkulace, zpřesnění kalkulačních propočtů, použitelnost přirážkové
kalkulace.
6. Metoda hodinových režijních sazeb. Kalkulace dynamická.
7. Kalkulace fázová, postupová - využití nákladových funkcí pro kalkulaci
výkonů
8. Kalkulace neúplných nákladů. Metoda variabilních nákladů a její využití. Jednostupňová a dvoustupňová kalkulace variabilních nákladů.
9. Kalkulace ve sdružené výrobě.
10. Rozdílové metody kalkulace – normovaná metoda kalkulace.
11. Metoda standardních nákladů.
12. Rozpočetnictví, rozpočty a analýza režií, funkce a obsah rozpočtu,
dlouhodobé a krátkodobé rozpočty, pevné a pružné rozpočty.
13. Shrnutí.

Cvičení:
Každé cvičení navazuje na předchozí přednášku s důrazem na praktické procvičování jednotlivých témat přednášek.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou vnitropodnikových útvarů, s vnitropodnikovými náklady s návazností na celopodnikové náklady, vnitropodnikový zisk, vnitropodnikovými výnosy, vnitropodnikovou kalkulací a tvorbou vnitropodnikových předacích cen, vztahy mezi druhovým a kalkulačním členěním nákladů (transformační tabulky), kalkulací úplných nákladů, normovanou metodou kalkulace, kalkulací neúplných nákladů (metoda variabilních nákladů, metoda příspěvku na úhradu)a dynamickou kalkulací.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výuky v průběhu semestru je na základě absolvování dvou testů.
V případě omluvené neúčasti na cvičení může vyučující v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování náhradního úkolu.

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor