Detail předmětu

Jakost v podniku

FP-KjpKAk. rok: 2020/2021

Předmět se zabývá problematikou řízení jakosti v oblasti průmyslových podniků i podniků poskytujících služby.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát moderní přístupy k řízení jakosti podniku, včetně nejpoužívanějších systémů řízení jakosti, a to dle norem ISO řady 9000, TQM a EFQM.

Prerekvizity

Základy organizace a manažerských funkcí podniku, pochopení důležitosti zákazníka v tržním hospodářství.

Doporučená nebo povinná literatura

FREHR, H.U. Total Quality Management. Brno: Unis publishing, 1995. 258 s. ISBN 3-446-17135-5.
BARTES, F. Jakost v podniku. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2007. 90 s. ISBN 978-80-214 3362-5.
NENADÁL, J. Měření v systémech managementu jakosti. 2. doplněné vydání, Praha: Management Press 2004. 335 s. ISBN 80-7261-110-0.
VEBER, J. Řízení jakosti a ochrana spotřebitele. Praha: Grada Publishing, 2002. 164 s. ISBN 80-247-0194-4.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.
Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Zakončení předmětu:
Zápočet: vypracování semestrální práce.
Zkouška: písemná forma. Student obdrží dvě otázky, na jejichž odpovědi má vymezený časový prostor. Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS.

Zakončení předmětu pro studenty s individuálním studiem:
Zápočet: vypracování semestrální práce, která bude zaslána přednášejícímu.
Zkouška: písemná forma. Student obdrží dvě otázky, na jejichž odpovědi má vymezený časový prostor. Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS.

Zakončení předmětu v distanční formě:
Zápočet: vypracování semestrální práce.
Zkouška: test prostřednictvím e-learningu. Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Základní tématická náplň přednášek je následující:
Úvod, základní pojmy kvality, význam kvality
Legislativní požadavky kvality
Kvalita výrobního procesu
Měření výkonnosti procesů
Regulace procesu
Způsobilost procesu
Technické požadavky na výrobek
Efektivnost kontrolního systému kvality
Úloha lidského činitele v systému kvality
7 jednoduchých nástrojů kvality
7 nástrojů managementu
Vztah mezi kvalitou, produktivitou a výkonností
Vývojové trendy

Obsahem cvičení je procvičování přednášených témat a zpracování případových studií (individuálně i skupinově).

Cíl

Hlavním cílem předmětu je, aby si studenti osvojili teoretické základy a metodické postupy potřebné pro řízení jakosti podniku. K tomu je nutné zvládnout moderní postupy a metody řízení jakosti nutné pro TOP management firmy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech. V případě omluvené neúčasti na cvičení může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování dílčího písemného úkolu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-KS bakalářský

    obor BAK-EP-KS , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor