Detail předmětu

International Marketing

FP-EimPAk. rok: 2020/2021

Student bude rozvíjet znalosti z oblasti marketingu se zaměřením na mezinárodní prostřední firmy. Půjde zde zejména o poznání skrytých potřeb zákazníka a způsobu rozhodování, faktorů, ovlivňujících jeho nákupní chování. V rámci přednášek je představena vhodná metodika pro tvorbu marketingových plánů pro vstup a působení na zahraničních trzích v mezinárodním marketingu.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

a) Vybudovat u studentů vědomí důležitosti globálních marketingových témat, jak z pohledu mikroekonomického, tak makroekonomického.
b) Kriticky posoudit vhodnost metod analýzy mezinárodního marketingového prostředí a naučit se je vhodně využívat.
c) Vybudovat povědomí o specifických marketingových nástrojích, vhodných pro uplatnění v globálních tržních podmínkách.
d) Rozvinout aplikační schopnosti studentů při uplatnění teoretických koncepcí v mezinárodním kontextu

Prerekvizity

Znalosti základních marketingových pojmů a koncepcí.

Doporučená nebo povinná literatura

Johnson, G. and Scholes, K., 2002. Exploring corporate strategy: text and cases. 6th ed. (EN)
Hooley, G. - Saunders, J. - Piercy, Nigel F. 2003. Marketing Strategy and Competitive Positioning, 3rd Edition, London: FT Prentice Hall (EN)
De Burca, S. - Brown, L. - Fletcher, R. 2004. International Marketing - An SME Perspective London: FT Prentice Hall. (EN)
Keegan, W. - Green, W. 2003. Global Marketing (International Edition) (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Standardní průběh výuky: polovina času je věnována "klasické" přednášce, druhá polovina řízeným diskusím, týmovým pracem a řešení případových studií. Jako podpora vyučování se využívá video.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení kursu je založeno na několika prvcích: aktivní účast na seminářích (10%), příprava seminární práce - týmový projekt v týmu o max. počtu 3 studentů (35%) a písemná a ústní zkouška (50 %)

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Úvod a základní informace k předmětu, zadání týmových projektů.
2. Strategické marketingové tržní analýzy v mezinárodním kontextu – externí faktory.
3. Strategické marketingové tržní analýzy v mezinárodním kontextu – interní faktory.
4. Produkt jako přidaná hodnota pro zákazníka, portfolio analýzy v mezinárodním kontextu.
5. Základy marketingového výzkumu a jeho využití v mezinárodním marketingu.
6. Tržní segmentace v mezinárodním kontextu, targeting a positioning.
7. Tvorba ceny v mezinárodním prostředí.
8. Distribuce a jejich formy v mezinárodním prostředí.
9. Marketingová komunikace v mezinárodním prostředí – tradiční formy.
10. Marketingová komunikace v mezinárodním prostředí – online a digitální kanály.
11. Customer Relationship Management a vztahový marketing v mezinárodním prostředí.
12. Přehled alternativních strategických přístupů v mezinárodním marketingu.
13. Trendy budoucího vývoje a nové přístupy v oblasti mezinárodního marketingu.

Cíl

a) Vybudovat u studentů vědomí důležitosti globálních marketingových témat, jak z pohledu mikroekonomického, tak makroekonomického.
b) Kriticky posoudit vhodnost metod analýzy mezinárodního marketingového prostředí a naučit se je vhodně využívat.
c) Vybudovat povědomí o specifických marketingových nástrojích, vhodných pro uplatnění v globálních tržních podmínkách.
d) Rozvinout aplikační schopnosti studentů při uplatnění teoretických koncepcí v mezinárodním kontextu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výuky bude probíhat formou testu a hodnocení studentů v průběhu řešení případových studií.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-EBF magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor