Detail předmětu

Informační systémy ve veřejné správě

FP-ISVSAk. rok: 2020/2021

Předmět poskytuje přehled o části české legislativy související se zaváděním a provozem IS ve veřejné správě. Pozornost bude věnována evidenci a zpracování dokumentů ve veřejné správě, způsobu a možnostech práce s dokumenty. Důraz bude kladen na problematiku související s elektronizací ve veřejné správě a problematiku datových schránek a časových razítek.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají přehled o problematice zpracování dokumentů ve veřejné správě a získají znalosti potřebné k pochopení problematiky i elektronických dokumentů a jejich „života“ v informačních systémech veřejné správy. V rámci praktické části výuky se studenti seznámí s programovým prostředím aplikace Ginis® sloužících pro práci s dokumenty.

Prerekvizity

Středoškolské znalosti informatiky (uživatelská znalost práce s počítačem, práce s WWW a editace textu).

Doporučená nebo povinná literatura

MATES, Pavel a Vladimír SMEJKAL. E-government v České republice: Právní a technologické aspekty. 2. vyd. Praha: Leges, 2012. 464 s. ISBN 978-80-87576-36-6.
VOŘÍŠEK, J. Strategické řízení informačního systému a systémová integrace. Praha : Management Press. 2006. s. 234. ISBN 978-80-85943-40-9
WIRTZ, W. Bernd. a Peter DAISER. E-Government: Strategy Process Instruments. 2nd edition, Speyer, 2017. ISBN 978-3-947353-00-2.
LIDINSKÝ, Vít. EGovernment bezpečně. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2462-1.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je požadováno odevzdání a prezentace semestrálního projektu s hodnocením alespoň "dostatečně" (E).

Pro získání zkoušky je zapotřebí úspěšné absolvování písemného testu, popř. vykonání ústní zkoušky, která je realizována zejména v případě nejednoznačného výsledku písemného testu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do problematiky IS ve veřejné správě (definování základních pojmů, historický vývoj)
2. Legislativa týkající se práce s elektronickými dokumenty (seznámení s platnou legislativou a jejím vývojem)
3. Životní cyklus dokumentů (registrace, evidence, předání, přidělení, vyřízení, uzavření dokumentu, práce se spisy)
4. Používání elektronických dokumentů
5. Elektronický podpis, časové razítko, konverze dokumentu, datová schránka
6. Povinnost vedení spisové služby, archivace dokumentů
7. - 8. Seznámení se systémem SSL GINIS
9. - 10. Problematika práce s elektronickými dokumenty (možnosti aplikace spisová služba, problémy konverzí, časových razítek, datových schránek, datových nosičů).

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout přehled o právní úpravě, systému evidence, životním cyklu dokumentů ve veřejné správě, nakládáním se standardními a elektronickými dokumenty a jejích důsledcích, vyřízením a předáváním dokumentů. Studenti získají přehled o elektronizaci veřejné správy a budou seznámeni s pojmy, jako je například datová schránka, časové razítko, elektronický podpis atd.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-MIn-D bakalářský

    obor BAK-MIn , 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

10 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

10 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning