Detail předmětu

Finanční trhy pro ekonomické informatiky

FP-IfteiPAk. rok: 2020/2021

Předmět umožňuje získání jak teoretických, tak i praktických poznatků ve všech oblastech působení finančního trhu. Jedná se jak o jednotlivé druhy zde působících finančních institucí, existujících finančních nástrojů, jakož i o všechny nejvýznamnější druhy finančních obchodů, které jsou na finančních trzích realizovány. Předmět poskytuje rovněž základy finanční matematiky.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají nejenom teoretické, ale i praktické poznatky ze všech oblastí spojených s fungováním finančního trhu. Vedle komplexního pochopení významu finančního trhu a finančního systému pro ekonomiku každého státu získají rovněž znalosti týkající se činnosti všech institucí a subjektů působících na finančním trhu, zejména pak co se týče jejich poslání. Naučí se rozlišovat a v praxi používat všechny druhy existujících finančních instrumentů, zejména investičních, a to jak z pohledu investorů, tak i jejich emitentů. Rovněž se naučí plánovat a uskutečňovat základní finanční operace se všemi druhy existujících investičních finančních instrumentů, a to jak v podnikové praxi, tak i při řízení personálních financí.

Prerekvizity

Předmět navazuje na znalosti v oblastech teorie tržní ekonomiky, teorii peněz, způsoby provádění expanzivní a restriktivní monetární a fiskální politiky v otevřené ekonomice, základní činnosti institucí bankovního systému.

Doporučená nebo povinná literatura

REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy: učebnice s programem na generování cvičných testů. První vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2016. 380 stran. ISBN 978-80-247-5871-8. (CS)
Rejnuš, Oldřich. Finanční trhy. 4., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2014. 760 s. Profesional. ISBN 978-80-247-3671-6. (CS)
Cipra, T.: Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. Praha: HZ, 1995 (CS)
Meluzín, T. Finanční trhy-cvičení. Brno: CERM, 2005. 1. vyd. ISBN 80-214-3048-6. (CS)
Polidar,V.: Management bank a bankovních obchodů. Praha, Ekopress, 1999 (CS)
ŠOBA,O., ŠIRŮČEK, M.: Finanční matematika v praxi. 2., aktualizované a rozšířené vydání, Grada, Praha, 2017. ISBN 978-80-271-0250-1. (CS)
Jílek, Josef. Finanční a komoditní deriváty. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. 624 s. Finanční trhy a instituce. Finance. ISBN 80-247-0342-4. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na finanční matematiku.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet se uděluje na základě úspěšného složení písemného testu, jehož obsahovou náplní je na cvičeních probraná finanční matematika. Test sestává z pěti příkladů, z nichž za každý správně vypočtený příklad může student získat max. 5 bodů. Student může z daného testu získat max. 25 bodů, přičemž minimální počet bodů, za který lze zápočet udělit je 15. Úspěšné složení testu a tím i udělení zápočtu je podmínkou připuštění studenta k ústní zkoušce. Při konečném hodnocení předmětu se k výsledkům zápočtového testu přihlíží ze 30%, k výsledkům ústní zkoušky ze 70%.

Zakončení předmětu pro studenty s individuálním studiem:
Podmínky jsou stejné, pouze zápočet se uděluje pouze na základě zápočtového testu, jenž obsahuje 10 příkladů, z nichž za každý správně vypočtený příklad může student získat max. 5 bodů.

Zakončení předmětu v distanční formě:
Podmínky udělení zápočtu jsou stejné jako pro studenty s individuálním studiem. Zkouška bude provedena formou testu, který bude obsahovat 20 otázek s více odpověďmi, z nichž může být i několik správných. Za každou správnou odpověď obdrží student bod, za každou chybnou odpověď mu bude bod odečten. Nezatržené odpovědi se nehodnotí. Podmínkou pro úspěšné složení zkoušky je dosažení mininálně 70 % možných bodů (hodnocení klasifikačním stupněm E). Při dosažení 75 % možných bodů bude hodnocen stupněm D; při dosažení 80 % možných bodů stupněm C; při dosažení 85 % možných bodů stupněm B a při dosažení 90 % možných bodů stupněm A.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Obsahová náplň přednášek:
Typy finančních transakcí
- Přímé a nepřímé financování, typy finančních trhů
- Faktory integrace segmentů finančního trhu
- Současné trendy vývoje finančního systému
Finanční instituce
- Bankovní systém, bankovní instituce, bankovní obchody, bankovní produkty
- Ostatní nebankovní instituce finančního trhu
Teorie úrokových sazeb a jejich působení ve finančním systému
Úvod do teorie finančních investic
- Vymezení pojmu „investice,“ jejich rozdělení a základní charakteristika
- Nabídka a poptávka na trzích investičních finančních instrumentů
- Základní faktory investiční strategie z pohledu investora
- Vzájemná provázanost investičních faktorů
Finanční investiční instrumenty
Klasické cenné papíry
- Podnikové (korporační) akcie
- Dluhopisy
- Vývoj na finančních trzích v rámci jednotlivých fází hospodářského cyklu
Cenné papíry kolektivního investování
Finanční deriváty
- Vymezení promptních a termínových obchodů
- Termínové kontrakty typu forward a futures
- Swapové kontrakty
- Opční kontrakty
- Syntetické (složené) finanční deriváty
Strukturované produkty

Obsahová náplň cvičení:
- Jednoduché a složené úročení
- Spoření a důchody
- Umořování dluhu
- Oceňování cenných papírů
- Burzovní obchodování akcií
- Obchodování dluhopisů, cizích měn a komodit
- Zápočtový test

Cíl

Základním cílem předmětu je naučit studenty chápat finanční systém jako nedílnou součást ekonomického systému, jakož i jeho úlohu, podstatu a význam jeho působení. Dále se studenti naučí, jak se aktivně účastnit standardních druhů finančních obchodů s jednotlivými druhy investičních finančních instrumentů, a to jak z hlediska provádění finančních transakcí podniků, tak i při správě personálních financí. Nedílnou součástí výuky jsou též základy finanční matematiky, jejichž znalost je nezbytná v investiční praxi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Je plně v kompetenci učitele. Aktivní účast ve výuce, průběžná kontrola vědomostí ve cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program IT-BC-3 bakalářský

    obor BIT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný

  • Program BIT bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný

  • Program MGR-SI magisterský navazující

    obor MGR-IM , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor