Detail předmětu

Finanční management pro informatiky

FP-RfmiPAk. rok: 2020/2021

Finanční management - obsah, činnosti
Hodnocení finanční stability a výkonnosti podniku.
Finanční plánování
Strategický finanční management:
- strategické investiční rozhodování
- strategické finanční rozhodování (optimalizace zdrojů financování)
Operativní finanční management
- řízení platební schopnosti (čistý pracovní kapitál, credit management, řízení hotovosti, kurzová rizika)

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Po úspěšném absolvování modulu by absolvent měl:
1) umět:
• orientovat se v nabídce zdrojů financování podniku a ovládat metody posuzování výhodnosti zdrojů financování;
• znát vhodná kritéria hodnocení výsledků (výkonnosti) firmy a implementovat je do IS podniku;

2) být schopen udělat
• vyhledávat a využívat relevantní informace z účetnictví a z finančních trhů ke sledování finanční situace podniku a tvorbě finančního plánu podniku;
• implementovat metody hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů;
• sestavit finanční plán podniku a zvolit vhodnou strukturu zdrojů financování podnikových činností, která neohrozí platební schopnost podniku;

Prerekvizity

Vstupní požadavky na studenta jsou kladeny na úrovni znalosti ekonomiky podniku, finanční matematiky a principů finančního rozhodování.

Doporučená nebo povinná literatura

BRIGHAM, E.R., EHRHARDT, M.C. Financial Management. Tudory and Pracitice, 12. ed. Ohio: South-Western.
KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2010,811 s. ISBN 978-80-7400-194-9.
REŽŇÁKOVÁ, M. a kol. Řízení platební schopnosti podniku. Praha: Grada, 2010. 200 s. ISBN ISBN 978-80-247-3441-5
REŽŇÁKOVÁ, M. Efektivní financování rozvoje podnikání. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-1835-9
KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J. Finanční analýza krok za krokem. Praha: C.H.Beck. 2008. 135 s. ISBN 978-80-7179-713-5
FOTR, J. Strategické finanční plánování. Praha: Grada, 1999. 149 s. ISBN 80-7169-694-3.
VALACH, J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. přeprac. vyd. Praha: Ekopress, 2005. 465 s. ISBN 80-86929-01-9.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu principů, rozhodovacích problémů a metodologie dané disciplíny. Cvičení podporují zejména praktické zvládnutí látky obsažené v přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

V průběhu semestru se uskuteční jeden průběžný test a jeden závěrečný. Z průběžného testu lze získat maximálně 15 bodů. Obsahem jsou pouze příklady probírané ve cvičeních, případně zadané k samostudiu.Tento test nelze opakovat. Průběžný test bude realizován prostřednictvím e-learningu, začátek a konec testu bude pro všechny studenty oboru stejný. Test bude v čase mimo rozvrhovanou výuku.
Obsahem závěrečného testu jsou příklady probírané ve cvičeních, případně zadané k samostudiu (lze získat až 60 bodů) a teoretické otázky, který ověřují znalosti studenta získané na přednáškách, cvičeních a studiem doporučené literatury (lze získat až 25 bodů). Nesprávné odpovědi i nečitelné odpovědi jsou hodnoceny jako nevyhovující.
Pro závěrečný test budou vypsány termíny v IS ve zkouškovém období. Na závěrečný test je nutná registrace. Pro možnost opravy závěrečného testu bude stanoven jeden termín, který je současně náhradním termínem.
Studenti studující dle ISP pro získání klasifikovaného zápočtu musí úspěšně absolvovat test (min. 50% možného bodového hodnocení). Termín testu bude zveřejněn v IS.
Klasifikace je dle Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně, tj. k získání zápočtu je nutné získat minimálně 50 % možného bodového hodnocení.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Finanční management - obsah, činnosti
Hodnocení finanční stability a výkonnosti podniku.
Finanční plánování
Strategický finanční management:
- strategické investiční rozhodování
- strategické finanční rozhodování (optimalizace zdrojů financování)
Operativní finanční management
- řízení platební schopnosti (čistý pracovní kapitál, credit management, řízení hotovosti, kurzová rizika)

Cíl

Cílem předmětu je zejména:
• poukázat na důležitost definování vhodných finančních cílů podniku a poskytnout informace o metodách měření definovaných cílů;
• vybudovat povědomí studentů o možnostech externího financování (finanční trh) a faktorech (kritériích) ovlivňujících rozhodování o využití finančních zdrojů;
• prezentovat přístupy používané v kapitálovém plánování podniku a při posuzování ekonomické efektivnosti investičních záměrů;
• upozornit na potenciální rizika ve finančním a investičním rozhodování a jeho minimalizace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není povinná, ale doporučuje se. Vzhledem k epidemiologické situaci nebude účast ve cvičeních kontrolovaná.
Výuka probíhá dle týdenních rozvrhů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR magisterský navazující

    obor MGR-ŘEP , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning