Detail předmětu

Finanční management

FP-fmKAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na tři tematické oblasti:
• rozhodování o alokaci finančních zdrojů na základě ekonomických kritérií
• rozhodování o získávání zdrojů financování (teoretické přístupy, praktické řešení)
• řízení platební schopnosti podniku.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Znalosti: Studenti umí definovat činnosti zabezpečované finančním/ekonomickým útvarem, dále cíle, které podnik sleduje v jednotlivých stádiích vývoje podniku, jako i specifika finančního řízení v jednotlivých stadiích. Umějí popsat základní rozhodovací úkoly, které se týkají finančního řízení podniku, jako i vhodné metody k posuzování variant řešení. Znají teoretické přístupy k optimalizaci kapitálové struktury podniku, modely stanovení nákladů kapitálu, kritéria rozhodování o rozdělování výsledku hospodaření, jako i kritéria investičního rozhodování. Studenti znají teoretické základy řízení hotovosti, jako i praktické přístupy.
Dovednosti: Studenti dovedou posoudit vhodnost zdrojů financování podniku podle různých kritérií a podmínek poskytování, stanovit kritéria posuzování investičních projektů podle typu projektu a cílů podniku. Jsou schopni zvolit vhodné přístupy k měření a zohledňování rizika při investičním rozhodování. Dále dovedou vybrat vhodné argumenty pro komunikaci s investory a věřiteli při získávání zdrojů financování, jako i při rozhodování o rozdělování vytvořeného výsledku hospodaření. Jsou schopni stanovit cenu zdrojů financování a využívat tuto kategorii ve finančním rozhodování. Znají způsoby zajištění kurzového rizika, dokážou kalkulovat náklady zajištění.
Způsobilosti: Studenti dokážou navrhnout vhodný způsob financování podniků dle oboru podnikání a finančního rizika podniku, při použití kritérií nákladů kapitálu. Jsou schopni komplexně posoudit ekonomickou efektivnost investičního projektu, včetně analýzy rizika projektu. Znají omezení jednotlivých metod hodnocení efektivnosti projektů a jsou schopni zvažovat i nefinanční faktory udržitelnosti projektu. Dokážou kvalifikovaně vypracovat finanční plán podniku, včetně plánu čistého pracovního kapitálu, jakož i krátkodobý plán peněžních toků. Jsou schopni realizovat opatření k usměrňování peněžního toku podniku.

Prerekvizity

Pro studium předmětu je nutné mít znalosti účetnictví, být schopen provést finanční analýzu podniku a interpretovat výsledky finanční analýzy, chápat význam a fungování finančního trhu, mít znalosti z oblasti bankovnictví, finanční matematiky a ekonomiky podniku.

Doporučená nebo povinná literatura

BRIGHAM, E. F. & EHRHARDT, M. C. Financial Management: Theory and Practice, 2011, 1152 s. ISBN 978-1-4390-7809-9
REŽŇÁKOVÁ, M. Efektivní financování rozvoje podnikání. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-1835-9
REŽŇÁKOVÁ, M. a kol. Řízení platební schopnosti podniku. Praha: Grada, 2010. 200 s. ISBN ISBN 978-80-247-3441-5
KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010.
NÝVLTOVÁ, R. REŽŇÁKOVÁ, M. Mezinárodní kapitálové trhy: zdroj financování. Praha: Grada, 2007. 222 s. ISBN 978-80-247-1922-1.
MAŘÍK, M. MAŘÍKOVÁ, P. Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku: ekonomická přidaná hodnota, tržní přidaná hodnota, CF ROI. Přeprac. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2005. 164 s. ISBN 80-86119-61-0.
VALACH, J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. přeprac. vyd. Praha: Ekopress, 2005. 465 s. ISBN 80-86929-01-9.
BREALEY, R.A. a MYERS, C.S. Teorie a praxe firemních financí. Praha: Computer Press, 2000. 1064 s. ISBN 80-7226-189-4.
FOTR, J. Strategické finanční plánování. Praha: Grada Publishing, 1999. 149 s. ISBN 80-7169-694-3.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka je zaměřena na vysvětlení nejdůležitějších princípů řízení, na prezentaci rozhodovacích problémů, a zejména na řešení modelových situací.

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti v průběhu semestru absolvují dva krátké testy on-line formou na začátku třetí a čtvrté konzultace. Za každý test mohou získat 15 bodů, tj. celkem 30 bodů. Po ukončení výuky bude vypsaná zkouška, která proběhne presenčně písemnou formou. Obsahem testů i zkoušky jsou příklady složené z dílčích úkolů, simulujících rozhodování v podniku, a teoretické otázky. U zkoušky lze získat 70 bodů. Její délka je 120 minut. Nesprávné nebo nečitelné odpovědi jsou hodnoceny jako nevyhovující.
Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné získat minimálně 50 bodů.
Klasifikace zkoušky je prováděna podle zásad definovaných Zkušebním a studijním řádem VUT.
V případě změny v epidemiologické situaci v ČR mohou proběhnout všechny testy online. O změně budete informování s předstihem.
úspěšnost.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

• Finanční cíle (hodnota podniku, EVA) a jejich dekompozice, postavení finančního manažera.
• Obsah a typické rozhodovací úlohy ve finančním řízení podniku dle fází životního cyklu podniku.
• Obsah a metody finančního plánování.
• Strategické finanční rozhodování – zdroje financování a jejich cena, rozhodování o kapitálové struktuře (teoretické přístupy a praktické řešení) a dividendové politice, volba argumentace pro věřitele a investory.
• Strategické investiční rozhodování – hodnocení efektivnosti investičních projektů, volba vhodných metod a jejich limity, zohledňování rizika v investičním rozhodování, investiční portfolio. Investiční plánování. Udržitelnost projektů.
• Řízení platební schopnosti podniku – čistý pracovní kapitál, credit management, rizika v zahraničním obchodě a jejich minimalizace, cash management, řízení devizového rizika, kalkulace nákladů zajištění.

Cíl

Cílem předmětu je:
- seznámit studenty s aktuálními problémy a trendy v oblasti finančního řízení podniků, vycházející ze znalosti finančních systémů a podnikových procesů,
- naučit studenty vhodně aplikovat metody finančního rozhodování.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na konzultacích není povinná, ale doporučuje se.
Kontrola probíhá formou krátkých testů na začátku konzultace.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-KS magisterský navazující

    obor MGR-PFO-KS , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný
    obor MGR-UFRP-KS-D , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

  • Program MGR-UFRP-KS magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning