Detail předmětu

Finanční a pojistná matematika

FP-MfpmKAk. rok: 2020/2021

Předmět je průřezem moderními metodami a principy finančních a vybraných pojistných výpočtů tak, jak se aplikují ve finanční a pojistné praxi: typy úročení, spoření, systémy finančních toků, investiční pravidla, důchody, akcie, dluhopisy, umořování dluhu, finanční riziko, teorie portfolia, základní pojistné principy.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Po absolvování předmětu studenti budou schopni pochopit principy a funkci finančního rozhodování a získané vědomosti a dovednosti využít k modelování finančních a pojistných jevů a k řešení základních problémů těchto oblastí prostředky inženýrské matematiky. Předmět je cílen k podpoře finanční gramotnosti.

Prerekvizity

Základní kurzy vysokoškolské matematiky: procenta, úprava výrazů, řešení rovnic, nerovnic a jejich systémů, funkce (základní pojmy, vlastnosti a grafy elementárních funkcí), posloupnosti a řady (zejména aritmetická a geometrická), průměry. Základní užití matematického softwaru pro výpočty, vizualizace, simulace a modelování finančních jevů. Orientace ve vybraných kategoriích v ekonomickém prostředí.

Doporučená nebo povinná literatura

CIPRA, T.: Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. Vyd. III. Praha: Ekopress. 308 s. 2015. ISBN: 978-80-87865-18-7. (CS)
RADOVÁ, J. a kol. Finanční matematika pro každého, příklady + CD-ROM. 2. přepracované vydání.Praha: Grada publishing, a.s. 256 s. 2011. ISBN978-80-247-3584-9. (CS)
RADOVÁ, J., DVOŘÁK, P. and MÁLEK, J.. Finanční matematika pro každého. 8. rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, a.s. 304 s. 2013. ISBN:078-80-247-4831-3. (CS)
MACHÁČEK, O. Finanční a pojistná matematika: úrok a úročení, modely opakovaných plateb, burzovní operace při složeném úročení, pojistné operace. 2.vydání, Praha: Prospektrum. 213 s. 3001. ISBN 80-7175-104-9. (CS)
KARATSAZ., I. and SHREVE, S.E. Methods of Mathematical Finance. 2. vydání. Springer. 1999. ISBN-13: 978-0387948393. (CS)
Bohanesová, E. 2006. Finanční matematika 1. Vyd. 1. Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta, 118 s. ISBN 80-244-1294-2. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Kurz obsahuje přednášky, které vysvětlují základní principy, problémy a metodologii disciplíny. Jsou řešeny vzorové příklady a úlohy.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení klasifikovaného zápočtu je požadováno: zpracování zadávaných úloh, semestrálního projektu a úspěšné absolvování zápočtových testů (hodnocení A – E), případně doplnění krátkou ústní částí.
Klasifikovaný zápočet prokáže znalost probrané látky a její praktické aplikace. . Klasifikační metody závisejí na pravidlech Studijního a zkušebního řádu VUT s využitím klasifikace stupnice ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Základy matematických metod zaměřených na disciplínu – stručné shrnutí
Úročení
Spoření
Časová hodnota peněz; Investiční rozhodování
Důchody
Úvěry; Splátkový plán
Dluhopisy
Akcie
Teorie portfolia
Termínované obchody; Spekulace s cennými papíry; Měnový kurz
Pojištění
Aplikace, praxe

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy a vztahy v oblasti moderních financí při uplatnění matematických metod, aplikace v reálných příkladech a dalších praktických poznatků.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast v konzultacích se doporučuje se.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-MIn-KS bakalářský

    obor BAK-MIn-KS , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor