Detail předmětu

Finance podniku

FP-fpKAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na následující oblasti: základy podnikových financí (vymezení základních pojmů, tradiční vs. moderní pojetí podnikových financí, cíle podnikových financí, úlohy řízení podnikových finanční..), financování podniku (klasifikace zdrojů podnikového financování, financování a riziko, externí zdroje podnikového financování, interní zdroje podnikového financování, specifické formy podnikového financování), podnikové potřeby (formy podnikových potřeb, determinanty podnikových potřeb, časová struktura vzniku podnikových potřeb, plánování podnikových potřeb..).

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Výstupy učení:
Znalosti: Studenti budou znát ekonomická kritéria rozhodování o právních formách financování, faktory určování podnikových potřeb, principy sestavení zakladatelského rozpočtu, zásady investování do dlouhodobého majetku, principy řízení oběžného majetku. Studenti získají přehled o potenciálních zdrojích financování a vhodnosti jejich použití.
Dovednosti: Studenti budou schopni identifikovat jednotlivé potřeby v závislosti na oboru působení podnikatelského subjektu a zdůvodnit potřebu zdrojů financování, finančně vyjádřit procesy probíhající v podniku a zvolit kritéria pro posouzení efektivnosti vybraných procesů.
Způsobilosti: Studenti dokážou sestavit zakladatelský rozpočet podniku pro různé obory podnikání, tj. definovat majetkové potřeby a kalkulovat potřebu zdrojů financování. Budou schopni posoudit výrobní kapacitu podniku a aplikovat metody hodnocení projektů obnovy majetku. Dovedou stanovit náklady a výdaje spojené s jednotlivými zdroji financování, posoudit vhodnost využití úvěrových zdrojů a leasingu. Dokážou aplikovat základní ekonomické kritéria při hodnocení systému zásobování a navrhnout alternativní řešení.

Prerekvizity

Znalost účetních výkazů, znalost účetní osnovy a účetních postupů pro podnikatele, matematické znalosti funkcí.

Doporučená nebo povinná literatura

FOTR, J. a I. SOUČEK. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 1. vyd. Praha, 2006. 356 s. ISBN 80-247-0939-2. (CS)
MAREK, P. a kol. Studijní průvodce financemi podniku. 2. vyd. Praha: Ekopress. 2009. 634 s. ISBN 978-80-86929-49-1 (CS)
KISLINGEROVÁ, E. Manažerské finance. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010, 811 s. ISBN 978-80-7400-194-9. (CS)
Finance podniku - sbírka příkladů. (elektronicky). 2018 (CS)
REŽŇÁKOVÁ, M. Efektivní financování rozvoje podnikání. Praha: Grada, 2012, 142 s. ISBN 978-80-247-1835-4. (CS)
SYNEK, M. a E. KISLINGEROVÁ. Podniková ekonomika. 6., přeprac. a dopl. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2015, 526 s. ISBN 978-80-7400-274-8. (CS)
VALACH, J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2010, 465 s. ISBN 978-80-86929-71-2. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou konzultací zaměřených na výklad základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů a osvětlení dotazů studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení je na základě absolvovaného testu, který ověřuje teoretické i praktické znalosti. V testu je možné získat max. 100 bodů. Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné dosáhnout minimálně 50% úspěšnost testu. Test se skládá z otevřených otázek, uzavřených otázek s možností více správných odpovědí a příkladů. Čas na vypracování testu je 80 minut. Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS. Nesprávné odpovědi i nečitelné odpovědi jsou hodnoceny jako nevyhovující.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Úvod do předmětu. Podnik a jeho poslání.
2.Obsah financí podniku. Zakladatelský rozpočet podniku
3.Řízení kapitálu investovaného v dlouhodobém majetku
4.Metody posuzování investičních projektů – nákladové a výnosové metody.
5.Řízení kapitálu investovaného v oběžném majetku.
6.Ekonomické kritéria hodnocení řízení zásob
7.Řízení pohledávek.
8.Externí vlastní zdroje financování podniku.
9.Externí cizí zdroje financování podniku.
10.Programy podpory financování.
11.Interní zdroje financování
12.Peněžní tok podniku – výdaje, příjmy, metody sestavování cash flow
13.Rezerva, zopakování

Cíl

Cíle předmětu:
Hlavním cílem předmětu je, aby si studenti osvojili teoretické základy financí podniku a jejich aplikace. K tomu je nutné zvládnout přístupy k definování podnikových potřeb na základě podnikatelského záměru a zvolené formy podnikání, osvojit si metody pro plánování a hodnocení obnovy dlouhodobého majetku, aplikovat ekonomická kritéria řízení zásob, definování možných zdrojů financování podnikových potřeb a posuzovat jejich vhodnosti pro podnik, kvantifikovat náklady s nimi spojené.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-KS bakalářský

    obor BAK-EP-KS , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný
    obor BAK-UAD-KS , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

16 hod., povinná

Vyučující / Lektor