Detail předmětu

Elektronické obchodování

FP-MeoKAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na oblasti:
Základního pojmového aparátu – systémů a modelů obchodu a elektronického obchodu,
Modelování elektronického obchodu,
Projektování elektronického obchodu,
Strategického řízení elektronického obchodu a bezpečnosti vybraných komponentů elektronického obchodování firem.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají základní znalosti a porozumění týkající se řešení e-commerce včetně aktuálních trendů v této oblasti. Budou schopni navrhnout, vyvinout a implementovat řešení elektronického obchodování na základě svého podnikatelského plánu. Následně budou schopni řídit a spravovat své řešení elektronického obchodu se zaměřením na kontinuální vývoj a inovace v této oblasti.

Prerekvizity

Práce s grafy a maticemi, množinové vyjádření závislostí, logické funkce, informační gramotnost, orientace v základních ekonomických kategoriích.

Doporučená nebo povinná literatura

DVOŘÁK, J. Elektronický obchod. MSD s.r.o. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc - Brno, 2005, 116 s.ISBN 80-214-2236-X (CS)
DVOŘÁK, J.Elektronický obchod. MSD s.r.o. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc - Brno, 2005, 116 s. ISBN 80-214-2236-X (CS)
DOUCEK, PETR, BÉBR, RICHARD Manažerské informační systémy a jejich ekonomika, VŠE, Praha 2002, ISBN 80-245-0412-X (CS)
DOUCEK, P. Manažerské informační systémy a jejich ekonomika, VŠE, Praha 2002, ISBN 80-245-0412-X (CS)
POUR, J. Informační systémy a elektronické podnikání, VŠE Praha 2003, ISBN 80-245-0227-5 (CS)
FRIMMEL, MARTIN; Elektronický obchod/právní úprava, Prospektrum, Praha 2002, ISBN 80-7175-114-6 (CS)
KOISUR, D. Elektronická komerce, principy a praxe. 1.vyd. Praha: Computer Press, 1998. 276s. ISBN 80-7226-097-9. (CS)
SCHNEIDER, GARY P. Electronic commerce; Boston : Course Technology, 2001. 478 s. ISBN 0619033789 (EN)
POUR, JAN Informační systémy a elektronické podnikání, VŠE Praha 2003, ISBN 80-245-0227-5 (CS)
PŘÁDKA, M., KALA J. Elektronické bankovnictví, 1. vyd. Praha: Computer Press, 2000. ISBN 80-7226-328-5. (CS)
SCULLEY, ARTHUR B.; WOODX, W. WILIAM A.. B2B Internetová tržiště, Grada Publishing, Praha 2001, ISBN 80-247-0081-6 (CS)
TONDR, L. Podnikáme s Internetem, 1. vyd. Praha: Computer Press, 2002. ISBN 80-7226-729-9. (CS)
VRABEC, V., WINTER, J. Internet, podnikatelská příležitost nebo hrozba?, 1. vyd. Praha: Management Press, 2000. ISBN 80-7261-026-0 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Na každém cvičení je prováděna průběžná kontrola postupného zpracování na PC zadaného úkolu (seminární práce) a prezentace vytvořených výsledků. Aktivní práce studenta na cvičeních je průběžně hodnocena a celkově hodnocena max. 40 body, úspěšné zpracování a prezentace zadaného úkolu je hodnoceno max. 60 bodů. Celkový počet bodů pro udělení zápočtu je min. 70 bodů.
Při hodnocení menším než 70 bodů je studentem zpracován a prezentován v novém termínu další zadaný úkol s ohodnocením max.50 bodů. Pro úspěšné udělení zápočtu je nezbytné získání min.70 bodů ze všech prací.
Požadavky ke zkoušce: student předloží zpracovanou seminární práci podle vzoru při písemné zkoušce. Zásadním požadavkem je aktivní znalost studenta práce s PC tj. vyhledávání zadaných informací na internetu, zvládnutí látky z přednášek a dostupné literatury.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do elektronického obchodování a podnikání (definice pojmů, nové přístupy a vývoj systému elektronického obchodování, globální informační společnost, výhody, nevýhody, příležitosti, hrozby a očekávaný vývoj této oblasti).
2. Systém elektronického obchodování (specifika trhu, charakteristiky okolí, modely elektronického obchodování).
3. Infrastruktura elektronického obchodování a její řízení (řízení infrastruktury elektronického obchodování se zaměřením na potenciální rizika a opatření k jejich minimalizaci, klíčové využitelné technologie).
4. E-environment (potenciál elektronického prostředí a jeho analýza, etika a problematika bezpečnosti).
5. Strategie elektronického obchodování (strategie elektronického obchodování a její formulace, potenciál a omezení elektronického prostředí).
6. Význam dodavatelského řetězce a jeho řízení v elektronickém prostředí.
7. E-procurement (elektronická tržiště a jejich význam v globální společnosti).
8. Digitální marketing a propagace (charakteristika, nástroje a potenciál elektronického prostředí v marketingovém kontextu).
9. Zákazník a řízení vztahu s ním (charakteristika CRM a jeho aplikace v elektronickém prostředí, potenciál analýz zákazníka).
10. Řízení změny při vývoji a implementaci elektronického obchodování.
11. Analyzování a návrh elektronického obchodu (výchozí analýzy, procesní, datové a funkční modelování, UML, základní principy při tvorbě elektronického obchodu).
12. Implementace a optimalizace elektronického obchodu.
13. Bezpečnost elektronického obchodu (řízení bezpečnosti elektronického obchodování, kyberprostor a jeho využití, hrozby a možná opatření k jejich minimalizaci
Obsah přednášek je zaměřen do výše uvedených klíčových oblastí z pohledu řízení a technické realizace elektronického obchodování.
Obsahem cvičení je cílené procvičování přednášených témat s důrazem na rozvinutí dovedností v oblasti realizace elektronických obchodů.

Cíl

Hlavním cílem předmětu je, aby si studenti osvojili základní teoretické a především praktické znalosti nutné pro návrh, implementaci a následné řízení elektronického obchodování v podmínkách globální informační společnosti.
Studenti získají především znalosti systému a modelů elektronického obchodování, jakož i manažerských přístupů k jejich řízení, doplněné o dovednosti v oblasti návrhu, realizace a implementace elektronického obchodu s využitím prostředků ICT. Tyto dovednosti jsou podpořeny praktickou realizací elektronického obchodu s využitím dostupných platforem (Prestashop).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech při zpracování seminární práce. Nahrazení zameškané, řádně omluvené nepřítomnosti na výuce je formou náhradního organizovaného zaměstnání s vypracováním nového úkolu a jeho hodnocení podle kriterií při udělování zápočtu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-MIn-KS bakalářský

    obor BAK-MIn-KS , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor