Detail předmětu

Ekonomika podniku

FP-epKAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen zejména na základní informace v oblastech: podnikání, podnik, znaky podniku, funkce podniku, okolí podniku, typologie podniků, majetková a kapitálová struktura, náklady a jejich členění, výnosy a jejich členění, výsledek hospodaření a jeho členění, oceňování majetku podniku, účetnictví, daňová soustava, činnosti podniku (výrobní, obchodní, finanční, investiční), specifické ekonomiky.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát odbornou terminologii, která je běžně používána v podnikové ekonomice. Osvojí si základní nezbytné znalosti potřebné pro studium ekonomických disciplín.

Prerekvizity

Středoškolské znalosti a dovednosti.

Doporučená nebo povinná literatura

Meluzín, T. Základy ekonomiky podniku. Brno: CERM, 2007. 2 vyd. ISBN 978-80-214-3472-1.
Synek, M. a kol. Podniková ekonomika. 3. vydání Praha: C. H. BECK, 2002. 479 s. ISBN 80-7179-736-7.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je požadováno splnění následujících podmínek:
- Aktivní účast na cvičeních bude kontrolována a hodnocena učitelem.
- Zápočtový test – max. hodnocení 25 bodů, minimální počet bodů ze zápočtového testu musí být 15 (60%).
Požadavky ke zkoušce: znalost probrané látky, důraz je kladen na osvojení odborné terminologie
Forma zkoušky: písemná – tři otázky (příklady) s hodnocením každá max. 25 bodů.
Klasifikační hodnocení:
A – bodové hodnocení 100 – 90
B – bodové hodnocení 89 - 80
C – bodové hodnocení 79 - 70
D – bodové hodnocení 69 - 60
E – bodové hodnocení 59 - 50
F – bodové hodnocení 49 - 0

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Základní tématická náplň přednášek je následující:
1. Základní kategorie podnikové ekonomiky. Podstata, cíle a funkce podniku.
2. Majetková a kapitálová výstavba podniku. Rozvaha. Základní bilanční pravidla.
3. Náklady a výnosy a jejich členění. Nákladové funkce. Kalkulace nákladů. Tržby.
4. Výsledek hospodaření a jeho členění. Zisk a vztahy mezi základními ekonomickými veličinami podniku.
5. Oceňování majetku podniku. Oceňování závazků.
6. Finanční řízení v podniku. Klasifikace finančních zdrojů. Dlouhodobé a krátkodobé financování.
7. Výrobní činnost podniku. Výrobní kapacita. Produktivita.
8. Obchodní činnost. Řízení zásob.
9. Investiční činnost. Plánování a klasifikace investic. Hodnocení efektivnosti investic.
10. Kontrolní nástroje ekonomického řízení. Finanční účetnictví. Rozbory.
11. Daňová soustava. Daňe z příjmů.
12. Strategie podniku. Obsah a struktura podnikové strategie.
13. Specifické ekonomiky. Bankovní podniky. Pojištovny. Neziskové organizace.

Cíl

Hlavním cílem předmětu je, aby studenti získali základní znalosti z ekonomiky podniku. Na základě získaných vědomostí a dovedností by studenti měli být schopni prakticky aplikovat znalosti z ekonomiky podniku na nižších funkcích v podniku nebo v samostatné podnikatelské činnosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je kontrolovaná. Důvod neúčasti posuzuje a o omluvě rozhoduje vyučující. V případě omluvené neúčasti na cvičení může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování dílčího písemného úkolu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-KS bakalářský

    obor BAK-EP-KS , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný
    obor BAK-UAD-KS , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor