Detail předmětu

Contemporary Issues in European Management Accounting

FP-EciiePAk. rok: 2020/2021

a) Finanční a manažerské účetnictví a jejich vývoj s ohledem na globalizaci, a jejich nové trendy
b) Rozpočty
c) Metoda standardních nákladů
d) Reporting
e) Oceňování
f) Poznatky z rozboru účetních výkazů jako zdroj informací pro vybrané analytické metody

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

a) pochopení dosavadního i očekávaného vývoje finančního a manažerského účetnictví s ohledem na potřeby a požadavky globalizace
b) získání základních znalostí v oblasti teorie i praktického použití rozpočetnictví a metody Standardních nákladů.
c) pochopení významu a úlohy reportingu jako součást účetních informačních systémů pro potřeby operativního i strategického řízení i na úrovni praktických dovedností
d) seznámení se s problematikou oceňování ve finančním a finančním účetnictví

Prerekvizity

Základní znalostí z oblasti finančního účetnictví (principy účtování, základy účtování obecně, znalost účetních výkazů), základní znalosti vnitropodnikového účetnictví (účetní soustavy, kalkulace, klasifikace nákladů), obecné znalosti z mikroekonomie a ekonomiky podniku

Doporučená nebo povinná literatura

Drury, Collin. Management and Cost Accounting. (EN)
KAPLAN R.S., NORTON D.P. (2011): The Strategy-Focused Organization. Harvard Business School Press
MULFORD Charles, W,.Creative cash flow reporting: uncovering sustainable financial performance. Hoboken: John Wiley & Sons, 2005. ISBN 0-471-46918-1.
WEYGANDT, J.J. Managerial Accounting: Tools for Business Decision Making. 6 edition, Wiley; 2011. 756 p. ISBN 978-1118096895.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet
samostatné zpracování + odprezentování tématu na základě individuálního zadání(

zkouška
má písemnou a ústní část
Písemná část - individuálně zpracovaná studie zaměřená do odpřednášené problematiky (konkrétní téma na základě dohody s vedoucím předmětu)
Ústní část - diskuse ke zpracované studii

METODIKA HODNOCENÍ
počet bodů
Zpracování semestrální práce 30
Zpracování vybraného tématu 40
ústní zkouška - diskuse o assgintu 30
celkem 100

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Předmět poskytuje znalostí související s oblastmi manažerského účetnictví, rozpočetnictví a evropské účetní legislativy. Student je schopen komplexněji analyzovat a zhodnotit současný stav vnitropodnikového informačního systému jako nástroje pro řízení nákladů a efektivnosti. Je schopen nalézt způsoby jeho optimalizace s ohledem na specifika tvorby výkonů tak, aby zejména prostřednictvím reportingu včas poskytoval informace potřebné pro rozhodování na různých řídících úrovních.
Topics lectures are as follows:
1. Introduction to management accounting and costing systems.
2. Principles of process and job order costing systems
3. Principles of variable costing and absorption costing models
4. Model of standard production and period costs
5. Basic and advanced Cost-Volume-Profit Analysis
6. Procedure of Master Budget Developing ¨
7. Budgeting
8. Responsibility Accounting
9. Principles of activity-based costing
10. Target costing system
11. Business Process Reengineering
12. Balanced scorecard
13. EFQM

Cíl

a) seznámení a pochopení dosavadního i očekávaného vývoje finančního a manažerského púčetnictví s ohledem na potřeby a požadavky globalizace
b) získání základních znalostí v oblasti teorie i praktického použití rozpočetnictví a metody Standardních nákladů.
c) pochopení významu a úlohy reportingu jako součást účetních informačních systémů pro potřeby operativního i strategického řízení
d) seznámení se s problematikou oceňování ve finančním a manažerském účetnictví
e) získání schopností analyzovat povinné účetní výkazy a získávat z nich informace pro některé analytické metody

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-EBF magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor