Detail předmětu

Competitive Intelligence 1

FP-KciKAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na problematiku získávání informací o konkurenci legální a eticky vhodnou cestou. Cílem předmětu je, aby si studenti osvojili teoretické základy a metodické postupy potřebné pro získání a osvojení znalostí v oblasti přípravy a vlastního získávání informací o konkurenci. Důraz je kladen na osvojení postupů při analýze získané informace jako základního postupu získání přidané hodnoty tvořící novou znalost o konkurenčním subjektu.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát moderní přístupy a metody získávání a vyhodnocení informací o konkurenční firmě, konkurenčním prostředí včetně tvorby přidané hodnoty nutné k získání zpravodajství (intelligence). Studenti se seznámí se softwarovými nástroji užívanými v Competitive Intelligence. Dále si osvojí ochranu obchodního tajemství firmy.

Prerekvizity

Základní práce na PC, Word, Excel.

Doporučená nebo povinná literatura

BARTES, F. Competitive Intelligence. Skriptum. VUT v Brně, Fakulta podnikatelská. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s. r o., 2012. 217 s. ISBN 978-80-214-4613-7.
FULD, L, M. The New Competitor Intelligence. The Complete Resource for Finding, Analysing, and Using Information About Your Competitors. 1995. 482 p. ISBN 0-471-58508-4.
KAHANER, L. Competitive Intelligence. New York: Simon & Schuster, 1997. 300 p. ISBN 978-0-684-84404-6.
BARTES, F. Competitive Intelligence. Základ pro strategické rozhodování. Ostrava: KEY Publishing, 2012. 317 s. ISBN 978-80-7418-113-9.
LIEBOWITZ, J. Strategic Intelligence. New York: Auerbach Publications, 2006. 223p. ISBN 978-0-8493-9868-1.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.
Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Požadavky k udělení klasifikovaného zápočtu:
Písemná forma. Mohou se jí účastnit pouze ti studenti, kteří mají uznanou seminární práci.
Zkouška se skládá ze dvou teoretických otevřených otázek, čas na vypracování odpovědí je 20 minut. Hodnotí se:
a) Správná identifikace zadaného problému
b) Způsob a rozsah řešení problému s důrazem na jeho vysvětlení.
Odpověď na každou otázku se hodnotí zvlášť. Výsledné hodnocení je dáno aritmetickým průměrem. Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS. Nesprávné a nečitelné odpovědi se hodnotí jako nevyhovující.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Úvod
Význam zpravodajství pro řízení podniku
Práce s daty
Práce s dezinformacemi
Obchodní tajemství firmy
Etický rámec Competitive Intelligence a mezinárodní organizace CI
Organizování a personální požadavky v CI

Cíl

Cílem je umožnit studentům pochopit problematiku informačních systémů, potřebných k získávání informací o konkurenci a vybavit studenty znalostmi pro legální získávání informací o konkurenci s jejich následným vyhodnocením.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-KS bakalářský

    obor BAK-EP-KS , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor