Detail předmětu

Algoritmizace

FP-Map_1KAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen zejména na následující oblasti výpočetní techniky : obecné základy a principy programování, tvorba algoritmů, seznámení se s vývojovým nástrojem a jeho prostředím.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát teoreticky i prakticky filosofii tvorby jednoduchých i složitějších aplikací na základě znalostí obecných programovacích technik a algoritmů včetně znalostí konkrétního vývojového nástroje.

Prerekvizity

1. znalost používání PC (teoretické i praktické) 2. znalost operačního systému MS DOS, MS Windows XP, 7

Doporučená nebo povinná literatura

Satrapa Pavel : Pascal pro zelenáče , Neocortex, Praha 2000, ISBN: 8086330036 (CS)
Piotr Wróblewski : Algoritmy - Datové struktury a programovací techniky, Computer Press, Brno 2004, ISBN: 8025103439 (CS)
Hála Tomáš : Učebnice Pascalu, Computer Press, Brno 2003, ISBN: 8072267337 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je požadováno splnění následujících podmínek :
1. Aktivní účast na cvičeních bude hodnocena vyučujícím
2. Úspěšný zápočtový příklad
Konkrétní pravidla budou zveřejněna na 1. přednášce

Forma zkoušky je kombinovaná a skládá se ze 2 částí:
1. Písemná část – řešení příkladu (program, funkce, procedura..)
2. Ústní část – v případě potřeby ústní dozkoušení

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Přednášky:
1. Číselné soustavy, převody, rozhodovací tabulka, výroková logika, ASCII a ANSI tabulka
2. Algoritmus, základní vlastnosti, vývojový diagram
3. Vývojové prostředí daného programovacího jazyka
4. Základní pojmy, ordinální datové typy, strukturované datové typy
5. Proměnné, konstanty, typy, návěští, deklarace, inicializace, přiřazení
6. Programy, knihovny, tvorba vlastních podprogramů
7. Větvení programů, jednoduché a složené podmínky
8. Cykly s konstantním počtem opakování, s podmínkou na začátku a na konci cyklu
9. Procedury a funkce, přetěžování, privátní a veřejné podprogramy
10. Textové soubory, čtení, zápis, čtení numerických hodnot,
11. Typové a netypové soubory, jednoduchá kopírka
12. Ladění, optimalizace a dokumentace programu
13. Základní třídící a vyhledávací algoritmy

Cíl

Hlavním cílem předmětu je, aby si studenti osvojili jak teoretické, tak i praktické základy potřebné pro vytváření jednoduchých uživatelských programů, základních operací a technik v oblastech programování a tvorby algoritmů v prostředí Turbo Pascal. Implementace těchto algoritmů do oblasti ekonomie a matematiky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech. V případě neúčasti na cvičení může vyučující stanovit náhradní úkol k vypracování

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor