Detail předmětu

Algoritmizace

FP-AP_1Ak. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen zejména na následující oblasti výpočetní techniky : obecné základy a principy programování, tvorba algoritmů, seznámení se s vývojovým nástrojem a jeho prostředím.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát teoreticky i prakticky filosofii tvorby jednoduchých i složitějších aplikací na základě znalostí obecných programovacích technik a algoritmů včetně znalostí konkrétního vývojového nástroje.

Prerekvizity

1. znalost používání PC (teoretické i praktické) 2. znalost operačního systému MS DOS, MS Windows XP, 7

Doporučená nebo povinná literatura

Satrapa Pavel : Pascal pro zelenáče , Neocortex, Praha 2000, ISBN: 8086330036 (CS)
Piotr Wróblewski : Algoritmy - Datové struktury a programovací techniky, Computer Press, Brno 2004, ISBN: 8025103439 (CS)
Hála Tomáš : Učebnice Pascalu, Computer Press, Brno 2003, ISBN: 8072267337 (CS)
Putz Karel : Pascal - pokročilejší programátorské techniky, Grada, Praha 2007, ISBN 978-80-247-1266-6 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je nutné splnit následující podmínky:
1. Půl semestrální test – pro Splněno - minimálně 50% úspěšnost řešení testu. Test bude zadán v 8. výukovém týdnu. Náhradní, resp. opravný termín testu je na základě dohody studenta se svým cvičícím
2. Docházka - Za každou účast na cvičení získává student 1 bod. Pokud se cvičení nezúčastní (s omluvou či bez omluvy) nezíská žádný bod. Pokud cvičení neproběhne (z jakéhokoliv důvodu), bude studentům uložen náhradní úkol k vypracování. Řešení náhradního úkolu budou studenti odevzdávat nejpozději do týdne od zrušeného cvičení na elearning školy. Neodevzdané, pozdě odevzdané nebo špatné řešení náhradního úkolu bude hodnoceno 0 body.
3. Aktivita - Na každém cvičení lze za aktivitu získat až 2 kladné body, za neznalost procvičované látky až 2 záporné body.
Složená podmínka pro udělení zápočtu:
JESTLIŽE (Test = Splněno) AND ((Docházka + Aktivita) ≥ 10) PAK Udělení zápočtu = ANO JINAK Udělení zápočtu = NE

Podmínky pro složení zkoušky:
1. Udělený zápočet
2. Znalost probrané látky v rozsahu přednášek, cvičení a úloh zadaných v rámci samostudia
3. Úspěšně vyřešený praktický příklad na PC (zisk alespoň 50 bodů ze 100 možných). Příklad je řešen na PC po dobu 50 minut a jeho řešení student odevzdává na elearning školy. Pokud student řešený příklad v avizovaném termínu neodevzdá, bude klasifikován stupněm „F“

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Přednášky:
1. Číselné soustavy, převody, rozhodovací tabulka, výroková logika, ASCII a ANSI tabulka
2. Algoritmus, základní vlastnosti, vývojový diagram
3. Vývojové prostředí daného programovacího jazyka
4. Základní pojmy, ordinální datové typy, strukturované datové typy
5. Proměnné, konstanty, typy, návěští, deklarace, inicializace, přiřazení
6. Programy, knihovny, tvorba vlastních podprogramů
7. Větvení programů, jednoduché a složené podmínky
8. Cykly s konstantním počtem opakování, s podmínkou na začátku a na konci cyklu
9. Procedury a funkce, přetěžování, privátní a veřejné podprogramy
10. Textové soubory, čtení, zápis, čtení numerických hodnot,
11. Typové a netypové soubory, jednoduchá kopírka
12. Ladění, optimalizace a dokumentace programu
13. Základní třídící a vyhledávací algoritmy

Cíl

Hlavním cílem předmětu je, aby si studenti osvojili jak teoretické, tak i praktické základy potřebné pro vytváření jednoduchých uživatelských programů, základních operací a technik v oblastech programování a tvorby algoritmů v prostředí Turbo Pascal. Implementace těchto algoritmů do oblasti ekonomie a matematiky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech. V případě neúčasti na cvičení může vyučující stanovit náhradní úkol k vypracování

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-MIn-D bakalářský

    obor BAK-MIn , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor