Detail předmětu

Návrh počítačových systémů

FIT-INPAk. rok: 2020/2021

Princip činnosti a konstrukce procesoru. Koncepce počítačů von Neumannova typu. Zobrazení a kódování informace v počítači. Instrukce, jejich formáty a kódování, způsoby adresování, architektura instrukčního souboru. Modelování algoritmů a subsystémů počítače ve VHDL. Řetězené zpracování instrukcí. Aritmetické a logické operace. Řadič: základní funkce, obvodová a mikroprogramová realizace. Paměti: typy, organizace, řízení. Hierarchie pamětí, rychlá vyrovnávací paměť. Periferní jednotky, sběrnice a jejich řízení. Měření výkonnosti. Spolehlivost výpočetních systémů. Úvod do moderních procesorů a paralelních architektur.

Výsledky učení předmětu

Studenti jsou schopni popsat činnost jednotlivých operačních, paměťových a řídicích podsystémů počítače a jejich vzájemnou komunikaci. Ovládají jazyk VHDL.
Pochopení vývojových trendů a možností výpočetní techniky.

Korekvizity

Booleova algebra, základy teorie elektrických obvodů, základní stavební prvky počítačů, návrh kombinačních a sekvenčních obvodů.

Doporučená nebo povinná literatura

Drábek, V: Computer organization. Lecture notes of Brno University of Technology, PC-DIR publ., Brno, 1995. (in Czech).
Pinker, J., Poupa, M.: Číslicové systémy a jazyk VHDL, BEN - technická literatura, Praha, 2006. (CS)
Pinker, J., Poupa, M.: Číslicové systémy a jazyk VHDL, BEN - technická literatura, Praha, 2006. (in Czech).
Hennessy, J. L., Patterson, D. A.: Computer Architecture: A Quantitative Approach, 2nd edition, Morgan Kaufmann Publ., 1996, and new editions, e.g. the 5th ed. from 2012.
Hennessy, J. L., Patterson, D. A.: Computer Architecture: A Quantitative Approach, 2nd edition, Morgan Kaufmann Publ., 1996, popř. nové edice, např. 5th ed. z r. 2012. (EN)
Materials presented at course, available on the course website.
Materials presented at course, available on the course website. (EN)
Hamacher, C., Vranesic, Z., Zaky, S.,  N. Manjikian: Computer Organization and Embedded Systems, 6th edition, McGraw Hill Education, 2011, ISBN-13: 978-0073380650

Způsob a kritéria hodnocení

Závěrečná zkouška a vypracování projektů v předepsaných termínech.
Podmínky zápočtu:
Pro získání zápočtu musí student získat nejméně 19 bodů z projektů.

Pokud bude odhaleno plagiátorství nebo nedovolená spolupráce na projektech, zápočet nebude udělen a dále bude zváženo zahájení disciplinárního řízení.

Bez zápočtu se student nemůže zúčastnit zkoušky.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Cíl

Seznámit studenty s výstavbou a činností (jednojádrového) procesoru, zejména s jednotlivými operačními, paměťovými a řídicími podsystémy, s algoritmy základních operací v pevné a pohyblivé řádové čárce, komunikací mezi jednotlivými podsystémy a začleněním procesoru do paralelního výpočetního systému.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách a demonstračních cvičeních v tomto předmětu není kontrolována. Znalosti studentů jsou ověřovány vypracováním projektů a závěrečnou zkouškou. Pro získání bodů ze zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 23 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body. V případě nahlášené překážky ve smyslu čl. 55 Studijního a zkušebního řádu VUT stanoví garant (na písemnou žádost studenta) způsob náhrady zmeškané aktivity.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 • Úvod, princip činnosti procesoru.
 • Reprezentace dat.
 • Instrukční soubory, registrové struktury.
 • Modelování ve VHDL.
 • Řetězené zpracování informace.
 • Algoritmy operací v pevné řádové čárce.
 • Algoritmy operací v pohyblivé řádové čárce, iterační algoritmy.
 • Řadiče.
 • Paměti, rychlá vyrovnávací paměť.
 • Sběrnice, připojování a ovládání periferií.
 • Výkonnost počítačů a měření výkonnosti.
 • Spolehlivost výpočetních systémů.
 • Úvod do paralelních architektur.

Cvičení odborného základu

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 • VHDL - úvod
 • VHDL - syntetizovatelný kód
 • Práce s FITkitem
 • Procesor ve VHDL
 • Huffmanův a Hammingův kód
 • Kód zbytkových tříd, sčítačky
 • Násobičky
 • Dělení
 • Iterační algoritmy
 • Výkonnost, spolehlivost
 • Paralelní architektury

Projekt

14 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 • V průběhu semestru budou zadány 2 projekty (za 15 a 23 bodů).