Detail předmětu

Lingvistická pragmatika

FEKT-HPRAAk. rok: 2020/2021

Obsahem předmětu je pochopení pragmatických kategorií jazyka, zejména pragmatického významu, který je interpretován mimojazykovými prostředky, uvědomělé používání kooperativního principu a modulace výpovědní síly. Znalost těchto kategorií usnadní uživatelům jazyka jeho promyšlené používání při odborném pracovním jednání jak ústním, tak písemném.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají základní informace o obsahu lingvistické pragmatiky. Naučí se základní pragmatické kategorie - pragmatický význam, kooperační princip, zdvořilostní princip, jak modulovat ilokuční sílu, jak využívat profesní znalost při produkci a porozumění odborným elektrotechnickým textům.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia a mírně pokročilá znalost angličtiny.

Doporučená nebo povinná literatura

Widdowson, Henry: Linguistics, 2000, OUP
Thomas, J. (1995). Meaning in interaction: An introduction to pragmatics. Harlow: Longman (EN)
Urbanová, Ludmila: Stylistika anglického jazyka, 2008, Barrister and Principal (CS)
Leech, G. (1983). Principles of pragmatics. London: Longman. (EN)
Leech, G. (2014). The pragmatics of politeness. New York: OUP. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování a způsoby výuky jsou v souladu s článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet:
Student musí získat 7 docházkových bodů (nezapočítává se do finální známky), docházkové body se udělují a) za aktivní účat na přednášce b) za plnění úkolů v elearningu (pokud není účast na přednášce možná)
Odevzdání písemného úkolu: shrnutí článku z odborného žurnálu, max. 40 bodů, min. 24 bodů

Zkouška:
písemný test: max. 60 bodů, min. 30 bodů

Výsledná známka je součtem bodů z písemného úkolu a testu: A (100-90), B (89-80), C (79-70), D (69-60), E (59-50), F (49-0)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Vymezení obsahu pojmu lingvistická pragmatika. Reference a inference. Kooperativní princip a zdvořilostní princip. Způsoby realizace obou principů - výpovědní síla a její modulace. Řečové akty. Strategie mluvčího a pisatele vůči recepientovi. Kulturní schémata. Profesní schémata. Pragmatický význam. Aplikace pragmatických teorií na odborný diskurz v elektrotechnickém inženýrsví. Praktické ukázky odborných textů a určení jejích pragmatických kategorií.

Cíl

Cílem kurzu je získat přehled o základních kategoriích lingvistické pragmatiky - seznámení s pojmy pragmatický význam, kooperační princip, zdvořilostní princip, ilokuční síla a její modulace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AJEI-H bakalářský

    obor H-AEI , 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning