Detail předmětu

Lingvistická pragmatika

FEKT-HPRAAk. rok: 2020/2021

Obsahem předmětu je pochopení pragmatických kategorií jazyka, zejména pragmatického významu, který je interpretován mimojazykovými prostředky, uvědomělé používání kooperativního principu a modulace výpovědní síly. Znalost těchto kategorií usnadní uživatelům jazyka jeho promyšlené používání při odborném pracovním jednání jak ústním, tak písemném.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají základní informace o obsahu lingvistické pragmatiky. Naučí se základní pragmatické kategorie - pragmatický význam, kooperační princip, zdvořilostní princip, jak modulovat ilokuční sílu, jak využívat profesní znalost při produkci a porozumění odborným elektrotechnickým textům.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia a mírně pokročilá znalost angličtiny.

Doporučená nebo povinná literatura

Widdowson, Henry: Linguistics, 2000, OUP
Thomas, J. (1995). Meaning in interaction: An introduction to pragmatics. Harlow: Longman (EN)
Urbanová, Ludmila: Stylistika anglického jazyka, 2008, Barrister and Principal (CS)
Leech, G. (1983). Principles of pragmatics. London: Longman. (EN)
Leech, G. (2014). The pragmatics of politeness. New York: OUP. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování a způsoby výuky jsou v souladu s článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet:
Student musí získat 7 docházkových bodů (nezapočítává se do finální známky), docházkové body se udělují a) za aktivní účat na přednášce b) za plnění úkolů v elearningu (pokud není účast na přednášce možná)
Odevzdání písemného úkolu: shrnutí článku z odborného žurnálu, max. 40 bodů, min. 24 bodů

Zkouška:
písemný test: max. 60 bodů, min. 30 bodů
Zkouška z předmětu bude probíhat distančně.

Výsledná známka je součtem bodů z písemného úkolu a testu: A (100-90), B (89-80), C (79-70), D (69-60), E (59-50), F (49-0)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Vymezení obsahu pojmu lingvistická pragmatika. Reference a inference. Kooperativní princip a zdvořilostní princip. Způsoby realizace obou principů - výpovědní síla a její modulace. Řečové akty. Strategie mluvčího a pisatele vůči recepientovi. Kulturní schémata. Profesní schémata. Pragmatický význam. Aplikace pragmatických teorií na odborný diskurz v elektrotechnickém inženýrsví. Praktické ukázky odborných textů a určení jejích pragmatických kategorií.

Cíl

Cílem kurzu je získat přehled o základních kategoriích lingvistické pragmatiky - seznámení s pojmy pragmatický význam, kooperační princip, zdvořilostní princip, ilokuční síla a její modulace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AJEI-H bakalářský

    obor H-AEI , 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning