Detail předmětu

Praktická angličtina 4

FEKT-HPA4Ak. rok: 2020/2021

Kurz angličtiny zaměřený na rozvoj řečové dovednosti čtení, poslechu, mluvení a psaní s důrazem na komplexní jazykové prostředky a slovní zásobu na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). Vychází z učebních materiálů a požadavků mezinárodní zkoušky Cambridge Advanced English (CAE). Kurz navazuje na kurz Praktická angličtina 3 (HPA 3).

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu:
- rozumí širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a rozpozná implicitní významy textů;
- umí se plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů;
- umí jazyka užívat pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely;
- umí vytvořit srozumitelné, dobře uspořádané, podrobné texty na složitá témata, čímž prokazuje ovládnutí kompozičních útvarů, spojovacích výrazů a prostředků koheze.

Ústní projev:
Absolvent předmětu
- dokáže podat jasné a podrobné popisy a srozumitelně a podrobně se vyjadřovat o složitých tématech, rozšiřovat je o vedlejší témata, rozvíjet konkrétní body a zakončit svou řeč vhodným závěrem.

Písemný projev:
Absolvent předmětu
- dokáže napsat jasné, dobře uspořádané texty týkající se složitých témat a zdůraznit důležité otázky;
- dokáže za pomoci doplňujících argumentů a vhodných příkladů podrobně rozvést a podepřít svá názorová stanoviska a vhodně zakončit.

Poslech s porozuměním:
Absolvent předmětu
- rozumí natolik, že dokáže sledovat delší promluvu na abstraktní a složitá témata, která se netýkají jeho/jejího oboru, ačkoli občas může potřebovat potvrzení podrobností, zejména pokud jde o méně běžnou variantu výslovnosti;
- dokáže rozpoznat širokou škálu idiomatických a hovorových výrazů a postřehnout stylistické posuny;
- dovede sledovat dlouhý ústní projev, i když nemá jasnou strukturu a vztahy jsou vyjádřeny pouze v náznacích.

Čtení s porozuměním:
Absolvent předmětu
- rozumí podrobnostem v dlouhých a složitých textech, ať se vztahují k jeho/jejímu oboru či nikoli, za předpokladu, že má příležitost si znovu přečíst obtížné pasáže.

Prerekvizity

Požadují se znalosti na úrovni B2+ Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) a úspěšné absolvování kurzu Praktická angličtina 3 (HPA 3).

Doporučená nebo povinná literatura

O’Dell, Felicity, and Annie Broadhead. Objective Advanced. Student’s Book with Answers. Third Edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
Ellederová, Eva. CAE Use of English Practice – A Set of Four Parts: 111x Multiple-Choice Cloze, 111x Open Cloze, 111x Word Formation, 111x Key Word Transformation. Brno: VUT FEKT, 2015.
Ellederová, Eva. Grammar and Word Formation for CAE – Survey and Practice. Brno: VUT FEKT, 2015.
Ellederová, Eva. Practical English HPA 4 - Grammar, Vocabulary and Phrases. Brno: VUT FEKT, 2015.
Hewings, Martin. Advanced Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
Powell, Debra. Common Mistakes at CAE and How to Avoid Them. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
Longman Phrasal Verbs Dictionary. Harlow: Pearson Education Limited, 2000.
O’Dell, Felicity and Michael McCarthy. English Collocations in Use Advanced. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Praktická cvičení rozvíjející receptivní a produktivní dovednosti prostřednictvím prezentace, vysvětlování, diskuze, cvičení a aplikačních činností s využitím multimediálních pomůcek.

V souvislosti s aktuálními opatřeními vztahujícímu se k šíření COVID-19 bude 50 % výuky probíhat samostudiem a 50 % výuky online.

Způsob a kritéria hodnocení

75% aktivní účast, průběžné plnění úkolů.

Bodové hodnocení předmětu:
Projekt: persuasivní prezentace (max. 15 b., min. 7 b.)
Semestrální test: jazykové kompetence (max. 40b., min. 24b., jeden řádný termín, jeden opravný termín).
Zkouška (max. 45 b.): poslech (hraniční skóre: 50 %), čtení (hraniční skóre: 50 %).

Semestrální test a zkouška z předmětu budou probíhat distančně.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Trpný rod; vazba „have sth done“; slovotvorba; jazyk akademické angličtiny: esej
2. Slovesa s infinitivem s/bez “to” a gerundiem; vyjadřování názorů
3. Vyjadřování domněnek; idiomy: části těla
4. Čtení: doplňování odstavců do textu; poslech: výběr jedné správné odpovědi
5. Členy; jazyk akademické angličtiny: kritika
6. Jazykové kompetence: výběr jedné správné odpovědi, doplňování slov do textu a transformace vět pomocí klíčového slova
7. Kolokace; vyjadřování důrazu; jazyk akademické angličtiny: prezentace a diskuze
8. Čtení: výběr jedné správné odpovědi, přiřazování odpovědí
9. Jazyk přesvědčování; homonyma; jazyk akademické angličtiny: návrhy
10. Inverze; slovotvorba; idiomy: cestování; jazyk akademické angličtiny: vědecká zpráva, abstrakt, anotace a shrnutí
11. Poslech: výběr jedné správné odpovědi; doplňování vět; přiřazování
12. Výklad a srovnávání; kolokace: životní prostředí
13. Frázová slovesa; rekapitulace: spojovací výrazy a typy vět

Konverzační témata:
1. Rodinný život
2. Literatura, film, divadlo a hudba
3. Jídlo, vaření a stravování
4. Zajímavá místa
5. Klimatické změny a životní prostředí
6. Informatika a elektrotechnika

Cíl

Vzdělávací cíl a výstupní požadavky na absolventy kurzu jsou formulovány na referenční úrovni C1 (Účinná operační způsobilost) Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AJEI-H bakalářský

    obor H-AEI , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor