Detail předmětu

Mluvnická cvičení

FEKT-HGRSAk. rok: 2020/2021

Kurz anglického jazyka pro středně pokročilé studenty. Tento kurz je zaměřen na procvičení a upevnění znalostí gramatického systému daného jazyka.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student
-si upevní a utřídí znalosti mluvnického systému anglického jazyka,
-bude schopen definovat a analyzovat gramatické struktury,
-bude schopen správně aplikovat gramatické konstrukce v různých kontextech,
-bude schopen objevit gramatické chyby,opravit je a své rozhodnutí odůvodnit.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti minimálně na úrovni státní maturitní zkoušky z anglického jazyka, tj. úroveň B1 Společného evropského referenčního rámce.

Doporučená nebo povinná literatura

Baumgartnerová,A.: Soubor učebních materiálů (EN)
Murphy, R.:English Grammar in Use. CUP.2012 (EN)
Tayfoor, Susanne: Common mistakes at First Certificate. CUP. 2008. (EN)
Swan, M.: Practical English Usage. OUP.2005. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování a způsoby výuky jsou v souladu s článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Výklad a aplikace látky s využitím multimédií, simulace situací, ve kterých se používá.
Metody vyučování zahrnují jazyková cvičení a domácí přípravu.
Praktická cvičení rozvíjející komunikační dovednosti v ústní i písemné formě.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se skládá z písemného závěrečného testu prověřujícího uplatnění probraných mluvnických jevů dle osnovy předmětu,je hodnocen 100 body.
Vyžaduje se 75% docházka a aktivní účast na cvičeních.
Obsah testu odpovídá probranému materiálu během semestru.
Omluvenou absenci lze nahradit splněním úkolů zadaných distanční formou.

Způsob zkoušení bude upřesněn v průběhu semestru dle aktuální epidemiologické situace a může proběhnout distanční formou.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.cvičení: Úvod do předmětu a gramatických pojmů.
2.cvičení: The Present + the Past
3.cvičení: The Present perfect + the Past perfect - způsoby vyjadřování minulosti v Aj.
4.cvičení: The Future - různé způsoby vyjadřování budoucnosti v Aj.
5.cvičení: Modal auxiliary verbs + Past Modals
6.cvičení: The Passive - významný prvek odborného stylu.
7.cvičení: Gerunds and Infinitives - způsob jejich využití ve formálním stylu.
8.cvičení: Relative Clauses - princip použití v odborném jazyce.
9.cvičení: Conditionals + Past Unreal Conditionals.
10.cvičení: Noun Clauses - výskyt a použití v odborném stylu.
11.cvičení: Reported Speech
12.cvičení: Rozbor odborných technických textů a celkové opakování.
13.cvičení: Semestrální zápočtový test.

Cíl

Znalost a schopnost uplatnění mluvnických jevů anglického jazyka na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vyžaduje se 75% docházka a aktivní účast na cvičeních,plnění zadaných úkolů.
Omluvenou absenci lze nahradit splněním úkolů zadaných distanční formou.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AJEI-H bakalářský

    obor H-AEI , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning