Detail předmětu

Seminář k bakalářské práci

FEKT-HBTSAk. rok: 2020/2021

Kurz slouží jako příprava pro psaní závěrečné práce studijního cyklu. Studenti se seznamují s metodologickými aspekty výzkumu, s tvorbou rozsáhlého akademického textu a s formálními náležitostmi práce. Procvičují probíraná témata a také předkládají
rané fáze přípravy vlastní závěrečné práce (formulace problému, sestavení bibliografie tématu, sběr materiálu).

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Kurz slouží jako příprava pro psaní bakalářské práce. Studenti jsou seznámeni s metodami výzkumu v jazyce, s pravidly psaní bakalářské práce jak formálními, tak obsahovými. Navazuje na kurz akademického psaní a rozvíjí jeho informace. Výstupem budou písemné teze bakalářské práce.

Doporučená nebo povinná literatura

Schiffrin, Deborah: Approaches to Discourse
Knittlová, Dagmar: Funkční styly
Yule, George: Pragmatics

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování a způsoby výuky jsou v souladu s článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Výstupem jsou rozvité teze bakalářské práce, které slouží jako její podklad.
Studenti předloží v průběhu semestru písemné teze své bakalářské práce ke konzultaci.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Téma práce, konzultant, rozvrh práce . Popis tématu a formulace 2-3 základních cílů výzkumu. Popis postupu, metodika výzkumu a předběžný seznam primárních zdrojů. Předběžný seznam základních příruček. Předběžný seznam článků v periodicích, knih a www stránek. Předběžný přehled terénních zdrojů (vyžaduje-li to povaha tématu). Pracovní bibliografie cca 20 základních pramenů . Anotovaná bibliografie deseti základních pramenů. Informační databáze (uspořádaný systém poznámek ve vhodném formátu podle povahy tématu). Návrh práce. Ústní presentace práce.

Cíl

Cílem kurzu je seznámit studenty s metodami výzkumu a formy psaní bakalářské práce, využívání literatury a citací. Budou využity znalosti z ostatních kurzů, zejména kurzu Odborný písemný a ústní projev.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AJEI-H bakalářský

    obor H-AEI , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning