Detail předmětu

Technické právo

FEKT-XTPRAk. rok: 2020/2021

Občanské právo jako soubor osobních, osobnostních a majetkových práv a povinností. Pojem, struktura a formy dané základními zásadami, vztahy a právy včetně aplikace občanského práva hmotného a procesního.
Trestní právo, jeho struktura, základní zásady jakož i vlastní trestněprávní instituty.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Získání základní orientace a znalostí právního řádu ČR se zaměřením na soukromé právo, práva duševního vlastnictví a vybraných částí práva trestního.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Občanskýb zákoník č. 40/1964 Sb.
Občanský soudní řád č. 99/1963 Sb.
Trestní zákon č. 140/1961 Sb.
Trestní řád č. 141/1961 Sb.
Autorské právo č. 121/2000 Sb.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Vyučování je založeno na přednáškách, součástí přednášek je i diskuse se studenty o jednotlivých tématech.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Smysl, stručné dějiny a význam práva v lidské společnosti
2. Právní kultury, dělení práva a základní pojmy
3. Občanské právo hmotné - věcná práva
4. Občanské právo hmotné - závazkové právo
5. Obchodní a živnostenské právo
6. Pracovní právo, autorské právo, průmyslová práva
7. Právo rodinné, dědické a finanční
8. Správní právo hmotné a procesní
9. Trestní právo hmotné
10. Trestní právo procesní
11. Občanské právo procesní
12. Evropská integrace a evropské právo
13. Ústavní právo

Cíl

Základní seznámení se strukturou práva v ČR s bližším zaměřením na občanské právo, práva duševního vlastnictví včetně vybraných kapitol práva trestního.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AJEI-H bakalářský

    obor H-AEI , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
    obor H-AEI , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

  • Program EEKR-M1 magisterský navazující

    obor M1-BEI , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning