Detail předmětu

Praktikum z instrumentální a strukturní analýzy - PCHBT

FCH-MCA_ISA_PAk. rok: 2020/2021

Praktické cvičení k předmětu Instrumentální a strukturní analýza.
V praktickém cvičení se studenti seznámí s analytickými instrumentálními technikami, které se používají při kontrole a analýze potravin a potravinářských surovin. Do praktika jsou zahrnuty úlohy separační (chromatografické a elektroforetické), prvkové, spektrální a strukturní analýzy.

Výsledky učení předmětu

Absolvováním praktického cvičení by měli studenti získat základní vědomosti o vybraných analytických instrumentálních metodách, s nimiž se mohou setkat v praxi při analýze potravin a potravinářských surovin. Studenti se naučí základy obsluhy, údržby a principy fungování jednotlivých přístrojů.

Prerekvizity

K úspěšnému zvládnutí praktického cvičení je nezbytná znalost teoretických fyzikálně-chemických základů jednotlivých metod. Většinu těchto teoretických základů lze nalézt v přednáškách Analytická chemie II a Fyzikální chemie I až III.

Doporučená nebo povinná literatura

Churáček J. a kol.: Analytická separace látek. SNTL, Praha 1990. (CS)
Němcová I. a kol.: Spektrometrické analytické metody II. Univerzita Karlova, Karolinum, Praha 1998. (CS)
Štulík, K. a kol.: Analytické separační metody. Univerzita Karlova, Karolinum, Praha 2004. (CS)
Kellner R., Mermet J. M., Otto M., Widmer H. M.: Analytical Chemistry. Wiley-VCH, Weinheim 1998. (CS)
Skoog D. A., Holler F. J., Nieman T. A.: Principles of Instrumental Analysis. Saunders College Publishing, Philadelphia 1998. (CS)
Becker J.A.: Inorganic Mass Spectrometry. John Wiley & Sons Ltd., West Sussex, 2007. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Laboratorní cvičení - 3 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení


Praktické cvičení je ukončeno klasifikovaným zápočtem. K absolvování je nezbytná 100% účast ve cvičeních a odevzdané laboratorní deníky s protokoly. Neúčast lze omluvit pouze na základě předloženého lékařského potvrzení.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Optická emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem - ICP-OES
2. Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem - ICP-MS
3. Elektromigrační metody - CZE
4. Elektromigrační metody - gelová elektroforéza na čipu
5. Kapalinová chromatografie - HPLC
6. Kapalinová chromatografie s hmotnostní detekcí - LC - MS
7. Plynová chromatografie - GC
8. Plynová chromatografie s hmotnostní detekcí - GC-MS
9. UV-VIS Spektrofotometrie - UV-VIS
10. Infračervená spektroskopie - IČ

Cíl

Cílem praktického cvičení je umožnit studentům primární kontakt s vybranými analytickými instrumentálními metodami, s nimiž se mohou setkat v praxi při analýze potravin a potravinářských surovin.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast v praktických cvičeních je povinná. Neomluvená neúčast je důvodem k neudělení zápočtu. Jednorázovou neúčast je možno nahradit s jinou studijní skupinou nebo v nahrazovacím týdnu na konci semestru.

Vyučující na začátku cvičení prověří teoretickou připravenost studentů na danou úlohu. Každý student si povede laboratorní deník, kde kromě poznámek bude zpracován písemnou formou protokol. Laboratorní deníky budou předloženy jednotlivým vyučujícím do 14 dnů od úlohy ke kontrole. Studenti jsou klasifikování na základě posouzení kvality zpracování laboratorního deníku, protokolů a aktivity v laboratoři.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_CHTP magisterský navazující

    obor NPCO_CHTP , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program NKCP_CHTP magisterský navazující

    obor NKCO_CHTP , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor CKCO_CZV , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný