Detail předmětu

Meteorologie, hydrologie, geologie

FCH-BC_MHGAk. rok: 2020/2021

Základní principy nauky o ovzduší. Faktory ovlivňující tvorbu počasí. Krátkodobá předpověď počasí. Klimatologie, globální poruchy a vzájemné vlivy dalekého dosahu.Charakteristika základních hydrologických pojmů. Principy pohybu vodních mas. Povodně a jejich výskyt na území ČR. Možné příčiny destrukce vodních děl a jejich průběh. Příčiny zemětřesení, sesuvu půdy a skal, propadu zemských dutin a pravděpodobnost jejich výskytu na území ČR.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Získání základních poznatků o meteorologii o poruchách a vlivech globálního charakteru. Osvojení a pochopení základních fyzikálních principů a jevů v atmosfeře, hydrosfeře a pedosféře. Pochopení základních faktorů, které ovlivňující tvorbu počasí. Pochopení základních faktorů, které ovlivňující tvorbu klimatu. Pochopení základních principů pohybu vody a půdy.

Prerekvizity

Základní znalosti z kurzů chemie, fyziky a fyzikální chemie.

Doporučená nebo povinná literatura

BEDNÁŔ, J: Meteorologie, Praha 2003
BRÁZDIL, R.: Úvod do studia planety Země. SPN Praha 1988.
KOPÁČEK, J.: Jak vzniká počasí. Praha 2005
MATOUŠEK, J.: Počasí, podnebí a člověk. Avicentrum, 1987.
NETOPIL, R.: Hydrologie pevnin. Praha 1972
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
www.chmi.cz
Počasí. Ministerstvo životního prostředí. Praha 2002
Krizové situace způsobené přírodními vlivy. Ministerstvo životního prostředí, Praha 2002
Kutílek, M. a spol.:Homo adaptabilis, 2013, ISBN:978-80-7363-563-3 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou přednášky a audiovizuálních prezentací. Vyučujícím a studentům bude k dispozici základní e-learningový kurz v systému LMS Moodle. Během semestru mohou studenti podle potřeby využívat konzultačních hodin vyučujících.

Způsob a kritéria hodnocení

Kurz je ukončen zkouškou.Zkouška se získává za úspěšné zvládnutí povinné výuky, probíhá ústní formou.
Hodnotí se stupeň znalostí a pochopení jednotlivých pojmů .

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Charakteristika základních meteorologických pojmů.
2. Základní principy nauky o ovzduší.
3. Faktory ovlivňující tvorbu počasí. (Vertikální stálost atmosféry. Teplotní gradient.)
4. Synoptické mapy, Krátkodobá předpověď počasí.
5. Meteorologické faktory ovlivňující šíření kontaminovaného ovzduší.
6. Charakteristika základních hydrologických pojmů.
7. Principy pohybu vodních mas. (Povodně a zvláštní povodně. Metody hydrologické předpovědi.)
8. Charakteristika povodňové vlny zvláštních povodní a metody stanovení rozsahu jejich účinků.
9. Příčiny zemětřesení, sesuvu půdy a skal, propadu zemských dutin a pravděpodobnost jejich výskytu na území ČR.
10. Možnosti ochrany proti těmto jevům.

Cíl

Osvojení a pochopení základních fyzikálních principů a jevů v atmosfeře, hydrosfeře a pedosféře.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není povinná, ale doporučuje se.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BKCP_ECHBM bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
  • Program BPCP_ECHBM bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning