Detail předmětu

Výtvarné techniky – kresba

FA-VK1-NAk. rok: 2020/2021

Výuka kresby rozvíjí nezbytné dovednosti k samostatnému a svobodnému zobrazování představy bez závislosti na jakékoliv předloze nebo pomůcce. Tato výuka se soustřeďuje na architektonickou kresbu - jasné, zřetelné, estetické a správné zobrazení architektonické situace, ať už přímo z představy nebo podle připravené situace. Procvičuje se správné vidění prostoru a proporcí, pochopení a použití perspektivy, technika kresby, kompoziční zákony a estetický cit. Výuka je dělena na čtyři bloky: úvodní přednáška, kresebné a perspektivní etudy, kresba podle skutečnosti a závěrečná práce jako shrnutí předešlého. Nedílnou součástí výuky jsou domácí zadání, samostatná domácí kreslířská práce spojená s konzultacemi a samostatné návštěvy vybraných výstav a studium z pramenů.

Výsledky učení předmětu

Student si osvojí schopnosti pro vystihující zobrazení své prostorové architektonické představy podané s estetickou kvalitou.
Student si osvojí schopnosti zobrazit prostorovou situaci podle předloženého schématu nebo ústního zadání.
Student se naučí pracovat s konceptem/myšlenkou/nápadem pomocí kresebného procesu a tak jej rozvíjet.
Student se zorientuje v různých možnostech kresby a práce s kompozicí pro dosažení zamýšleného výrazu.
Student pochopí přesahy do dalších oblastí života a v nich se naučí hledat inspiraci pro své architektonické myšlení.
Student nahlédne do oblasti kresby a možností jejího zkoumání a poučení se z ní, seznámí se s některými významnými osobnostmi výtvarného umění a architektury, které se do této oblasti výrazně promítly.
Student se naučí dialogu – vidět a chápat výsledky a potenciál vlastní práce a reagovat na ně.

Doporučená nebo povinná literatura

Skripta: SÝKORA Jaroslav, kolektiv. Architektonické kreslení. Praha: ČVUT 2008. ISBN 978-80-01-04115-4 (CS)
Kniha: STEMPEL Ján, Jan Jakup Tesař, Daniel Brachtl, Kateřina Koňáta Dolejšová. Skici / Sketches. Praha: KANT 2016, ISBN 978-80-7437-179-0 (CS)
Kniha: HORSKÝ Jiří a Martin RAINIŠ. Martin Rainiš: skici – Sketches. Praha: KANT 2016, ISBN 978-80-7437-213-1 (CS)
Kniha: HENDRICKS Jutta. M. C. Escher, The Grafic Work. Köln: TASCHEN 2016. ISBN 383652984X (CS)
Kniha: KLEE Paul. Čáry. Praha: Odeon 1990. (CS)
Kniha: Klee Paul, Pedagogický náčrtník, Triáda, Praha 2013 (CS)
Knihy: PIJOAN José. Dějiny umění 1 – 10, 11 - 12. Praha: Odeon 1977 – 1986, Knižní klub 1994 - 1998 (CS)
Kniha: SAMARA Timothy. Grafický design. Praha: Slovart 2008. ISBN 978-80-7391-030-3 (CS)
Kniha: SCHREIBER Guido. Lehrbuch der perspektive mi teinem anhang über den gebrauch geometrischer grundrisse. Karlsruhe 1864 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka kresby zahrnuje tvořivou, pozorovací a procvičovací složku a sleduje jejich prohloubení, doplnění, nasměrování a rozvíjení osobitých schopností studenta. Podstatou je ve vyvolání dialogu mezi kreslířem a kresbou. Studenti se tak naučí vidět a chápat výsledky a potenciál vlastní práce a jsou jím sami dál nasměrováni. Je to proces komplexní a působí nejen na dovednosti, ale také na vnímání, cítění a schopnost výrazu, vnitřní svobodu a fantazii.
Základem výuky je pravidelná práce a průběžná korektura, dále pak konečné shrnutí výsledků nad všemi pracemi doplněnými o domácí práce.

Způsob a kritéria hodnocení

K udělení zápočtu – předložení kolekce kreseb ze cvičení se zastoupením všech tematických bloků včetně závěrečné práce a domácích úkolů. Konkrétní specifikaci všech prací k odevzdání a jejich počtu předá písemně učitel vždy na začátku semestru. Např.: 12 kreseb z lekcí, 3 domácí práce, rozprava o návštěvách vybraných výstav nebo jiných kulturních vjemech.
Bodové hodnocení zahrnuje kvalitu předložených kreseb, vývoj během semestru s přihlédnutím k zaujetí nebo originalitě.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Výuka kresby rozvíjí nezbytné dovednosti k samostatnému a svobodnému zobrazování představy bez závislosti na jakékoliv předloze nebo pomůcce. Tato výuka se soustřeďuje na architektonickou kresbu - jasné, zřetelné, estetické a správné zobrazení architektonické situace, ať už přímo z představy nebo podle připravené situace. Procvičuje se správné vidění prostoru a proporcí, pochopení a použití perspektivy, technika kresby, kompoziční zákony a estetický cit. Výuka je dělena na čtyři bloky: úvodní přednáška, kresebné a perspektivní etudy, kresba podle skutečnosti a závěrečná práce jako shrnutí předešlého. Nedílnou součástí výuky jsou domácí zadání, samostatná domácí kreslířská práce spojená s konzultacemi a samostatné návštěvy vybraných výstav a studium z pramenů.
Obsah bloků výuky:
I. přednáška: úvod do kresby, kompozice, perspektivy
II. cvičení: perspektivní, kreslířské a tvarové etudy
III. cvičení: studie podle skutečnosti
IV. cvičení a domácí příprava: závěrečná práce

Cíl

Cílem předmětu je naučit se ručně nakreslit/naskicovat věcně správně a s estetickou kvalitou architektonickou představu či situaci. Součástí cíle je naučit se představu nejprve pomocí procesu skicování vyvolat a rozvinout, prostřednictvím kresby upřesnit a kultivovat zobrazovaný jev, vystihnout kresebnými postupy celkovou myšlenku a umět použít zobrazovací metody jako perspektiva, axonometrie, ortogonální zobrazování. Některá cvičení slouží ke zmapování možností kresebných prostředků, zvýšení citlivosti a uvolnění představivosti. Dalším cílem předmětu je kultivace vnímání obrazu skutečnosti a zobrazení skutečnosti, také návštěvami vhodných výstav a studiem z pramenů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Student se účastní úvodní přednášky, povinně se účastní cvičení. Ze cvičení se tolerují dvě absence za semestr, omluva a řešení více absencí v případě vážných důvodů po domluvě s učitelem.

Možnosti náhrady - v paralelních skupinách, samostatné doplnění kreseb.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B_A+U bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

2 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor