Detail předmětu

Diplomní projekt - modul M4

FA-DP4Ak. rok: 2020/2021

Ateliérová tvorba je hlavním a nosným prostředkem výuky architektury. Je založena na metodě „learning by doing“ tj. získávání znalostí a dovedností praktickou aplikací. Je vedena dialogem pedagoga a studenta nad rozpracovaným projektem. Diplomový projekt má prokázat všeobecnou připravenost absolventa pro vstup do profese, schopnost absolvovat autorizační zkoušku u České komory architektů a posléze samostatně vést projekční kancelář.

Zajišťuje ústav

Ústav experimentální tvorby (UET)

Výsledky učení předmětu

Student prokáže schopnost řešit jakékoliv architektonické zadání.

Prerekvizity

Zadání diplomové práce je možné obdržet až po absolvování všech ostatních povinných a povinně volitelných předmětů v BSP „Architektura a urbanismus“. Tvorba diplomního projektu využívá poznatků všech časově předcházejících teoretických předmětů bakalářského a magisterského studia i zkušeností z praxe.

Doporučená nebo povinná literatura

NEUFERT, Ernst. Navrhování staveb: zásady, normy, předpisy o zařízeních, stavbě, vybavení, nárocích na prostor, prostorových vztazích, rozměrech budov, prostorech, vybavení, přístrojích z hlediska člověka jako měřítka a cíle : příručka pro stavební odborníky, stavebníky, vyučující i studenty. 2. české vyd., (35. něm. vyd.). Praha: Consultinvest, 2000, 618 s. ISBN 80-901-4866-2.
Soubor norem ČSN, předpisů a vyhlášek k danému zadání
Odborné architektonické časopisy a literatura doporučená vedoucím práce k zadanému tématu

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro absolvování předmětu je nutné včasné odevzdání úplné práce podle zadání a podle Pravidel pro studium na FA.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Ve výuce student systematicky připravuje diplomovou práci podle zadání. Práce probíhá 12 týdnů. Jedná se o samostatnou práci, pravidelně konzultovanou s vedoucím a dalšími odborníky.

Cíl

Cílem předmětu je vypracovat diplomový projekt – architektonicko-urbanistickou studii podle zadání, které tematicky odpovídá modulu, do kterého se student zapsal na začátku studia v MSP „Architektura a urbanismus“.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Diplomová práce je samostatnou prací studentů a proto není třeba provádět průběžnou kontrolu. Předpokládá se, že v jejich zájmu je v maximální míře svou práci konzultovat s vedoucím práce a dalšími odborníky ze školy i praxe.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB magisterský navazující

    obor ARCHURB , 2. ročník, letní semestr, 30 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor