Detail předmětu

Modulový specializovaný ateliér M4

FA-A4LAk. rok: 2020/2021

Ateliérová tvorba je hlavním a nosným prostředkem výuky architektury. Je založena na metodě „learning by doing“ tj. získávání znalostí a dovedností praktickou aplikací. Je vedena dialogem pedagoga a studenta nad rozpracovaným projektem. Tematicky odpovídá modulu, do kterého se student zapsal na začátku studia v MSP „Architektura a urbanismus“.

Zajišťuje ústav

Ústav experimentální tvorby (UET)

Výsledky učení předmětu

Absolvováním ateliéru si student prohloubí metodiku práce na architektonickém projektu, orientovaném na tvorbu v historickém prostředí. Měl by být připraven na úspěšné zvládnutí diplomové práce.

Prerekvizity

Předpokladem k úspěšnému zvládnutí předmětu je absolvování předmětů předešlého studia, které zvýrazňují logiku a hierarchii nezbytných informací a zkušeností pro práci tvůrčího architekta.

Doporučená nebo povinná literatura

NEUFERT, Ernst. Navrhování staveb: zásady, normy, předpisy o zařízeních, stavbě, vybavení, nárocích na prostor, prostorových vztazích, rozměrech budov, prostorech, vybavení, přístrojích z hlediska člověka jako měřítka a cíle : příručka pro stavební odborníky, stavebníky, vyučující i studenty. 2. české vyd., (35. něm. vyd.). Praha: Consultinvest, 2000, 618 s. ISBN 80-901-4866-2
Soubor norem ČSN, předpisů a vyhlášek k danému zadání
Odborné architektonické časopisy a literatura doporučená vedoucím práce k zadanému tématu

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Odevzdání projektu v předem stanoveném rozsahu

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.-5. týden : Analýzy, průzkumy, dokompletování dokumentace
6. týden : Grafická a ústní prezentace ( 1. kritika )
7. týden : Problémový výkres
8.-9. týden : Referenční příklady, jejich analýzy a vyhodnocení
10. týden : Studium typologie, norem, zákonů, ideový návrh, pracovní model
11. týden : Grafická a ústní prezentace ( 2. kritika )
12.-13. týden : Grafické a textové zpracování projektu

Cíl

Cílem předmětu je vypracovat ateliérový projekt – architektonickou studii podle zadání, které tematicky odpovídá modulu, do kterého se student zapsal na začátku studia v MSP „Architektura a urbanismus“.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná účast na kritických diskusích a dodržení předem stanoveného termínu odevzdání projektu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB magisterský navazující

    obor ARCHURB , 1. ročník, letní semestr, 18 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Ateliér

156 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor