Detail předmětu

Výtvarné techniky – modelování

FA-VMO-NAk. rok: 2020/2021

Předmět modelování seznamuje studenty se sochařskou hlínou jako s materiálem umožňujícím rychlé vyjádření myšlenky a tím vhodného k tvorbě prvotních, ideových modelů staveb.
Předmět modelování je tematicky rozdělen na dvě části. První část úkolů se zaměřuje na technické zvládnutí práce z hlínou (zátiší, organické tvary, zvětšený detail apod.) vedoucí studenty k pochopení možností a omezení materiálu. Ve druhé části semestru jsou před studenty kladena zadaní zohledňující předchozí technickou průpravu a kladoucí nároky na kreativní zvládnutí zadání (abstraktní kompozice ).

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

– Student si osvojí řemeslné dovednosti práce se sochařskou hlínou odpovídající úrovně (vysoká škola uměleckého zaměření).
– Student si osvojí schopnosti pro vystihující zobrazení své prostorové architektonické představy podané s příslušnou estetickou kvalitou.
– Student si osvojí schopnosti zobrazit prostorovou situaci podle předloženého schématu nebo ústního zadání.
– Student se zorientuje v různých možnostech inspiračních přístupů k dosažení zamýšleného výrazu.
– Student pochopí přesahy do dalších oblastí života a v nich se naučí hledat inspiraci pro své architektonické myšlení.

Doporučená nebo povinná literatura

REZEK, Petr. K teorii plastičnosti . Triáda 2004, ISBN 80-86138-53-4 (CS)
REZEK, Petr. Dvě pojednání o kráse. Rezek 1994, ISBN 80-901796-2-2 (CS)
BROOKS , Pfeiffer. Frank Lloyd Wright. Taschen 2014 ISBN 978-3-8365-5598-2 (CS)
MIGAYROU, Frederic . Frank Gehry. Prestel 2015 ISBN10 3791354426 (CS)
PALLASMAA, Juhani. Oči kůže. Archa 2012 ISBN 978-80-87545-10-2 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka modelování doplňuje škálu dovedností architekta o schopnost orientace architekta v prostoru. Výuka je proto sestavena z cvičení zaměřených na:
– v první části pochopení tvaru a jeho schematizace. Správnost výstupů je zajišťována průběžnou korekturou
– ve druhé části na rozvoj invence a kreativity při dodržení estetických nároků.
Výstup je korigován otevřenou diskuzí s pedagogem a komparací napříč kruhem.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení je založeno na docházce ve cvičeních, předložení kolekce fotografií prací ze cvičení (pouze digitální formou formát PDF) se zastoupením všech bloků – minimálně 10 fotografií. Bodové hodnocení zahrnuje kvalitu předložených fotografií (jak po obsahové tak i po technické stránce), vývoj během semestru s přihlédnutím k zaujetí a kreativitě.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Předmět modelování seznamuje studenty se sochařskou hlínou jako s materiálem umožňujícím rychlé vyjádření myšlenky a tím vhodného k tvorbě prvotních, ideových modelů staveb.
Předmět modelování je tematicky rozdělen na dvě části. První část úkolů se zaměřuje na technické zvládnutí práce z hlínou (zátiší, organické tvary, zvětšený detail apod.) vedoucí studenty k pochopení možností a omezení materiálu. Ve druhé části semestru jsou před studenty kladena zadaní zohledňující předchozí technickou průpravu a kladoucí nároky na kreativní zvládnutí zadání (abstraktní kompozice ).
Obsah bloků výuky:
I. úvodní přednáška
II. realizace zátiší podle předlohy, pochopení vnímání objektu jako celku, zjednodušení tvaru do základních hmot (předpoklad 6 týdnů)
III. tvorba abstraktní kompozice na základě zadání (předpoklad 6 týdnů)

Cíl

Osvojení základních řemeslných postupů při práci se sochařskou hlínou a pochopení prostorových vztahů i principů při navrhování abstraktní prostorové kompozice na zadané téma.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Student se účastní úvodní přednášky, povinně se účastní cvičení. Ze cvičení se tolerují dvě absence za semestr, více absencí v případě vážných důvodů po domluvě s učitelem, lekce může student nahradit v jiných paralelních skupinách.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B_A+U bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

2 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor