Detail předmětu

Odborný cizí jazyk

FA-OCZAk. rok: 2020/2021

Studium odborných textů v cizím jazyce a získání odborné terminologie potřebné pro vykonávání profese architekta a urbanisty.

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Student si osvojí základy odborného jazyka pro vykonávání praxe v zahraničním architektonickém studiu.
Student bude znát současnou cizojazyčnou terminologi pro popis obytných a veřejných budov, jejich okolí, a urbanistické řešení.
Student bude schopen prezentovat svůj architektonický projekt v mluveném a psaném cizím jazyce a reagovat na základní otázky k projektu.
Student bude umět popsat stavební pozemek, konstrukci, fasádu, materiály, fukce a provozní řešení budovy.
Student bude schopen vytvořit abstrakt a výkresovou dokumentaci s cizojazyčným textem a legendou.

Prerekvizity

Znalost obecného jazyka na úrovni B1 dle CEFR.

Doporučená nebo povinná literatura

Studijní texty dostupné v MOODLE VUT na lms.moodle.vutbr.cz (CS)
Heidenreich, S. English for Architects and civil engineers.Vieweg Teubner 2008.
Hanák, M. Česko-anglický slovník Architektura a stavitelství, Grada 2017 (CS)
Stavební slovník. Česko-anglický elektronický slovník přístupný na www.fce.vutbr.cz/slovnik (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přímá výuka jednou týdně kombinovaná se samostudiem studijních materiálů prostřednictvím Moodle VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška se skládá z a) písemně vypracované shrnutí prezentovaného projektu, b) ústní ověření znalostí odborné terminologie potřebné pro vykonávání profese architekta formou prezentace studentova projektu a následná diskuze.
K úspěšnému zvládnutí musí student v anglickém jazyce prokázat, že je schopen srozumitelně představit svůj projekt, správně používat základní terminologii svého oboru a popsat své studium na VUT.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Základní odborná terminologie. Práce se slovníky. Popis exteriéru budovy.
2. Popis konstrukce budovy. Regionální rozdíly v terminologii.
3. Stavební materiály. Popis jejich vlastností v architektuře.
4. Typy architektonických výkresů a dokumentů. Popis situace budovy.
5. Dispozice a funkční zónování. Popis půdorysu budovy.
6. Obytné budovy. Popis a funkce.
7. Veřejné budovy. Klasifikace a popis.
8. Urbanismus a krajinotvorba. Tipy jak prezentovat v cizím jazyce.
9. Renovace budov. Památková péče.
10. Revitalizace měst. Psaní abstraktů.
11. Nácvik prezentace studentských projektů. Životopis absolventa v cizím jazyce.
12. Nácvik prezentace studentských projektů. Portfolio absolventa v cizím jazyce.
13. Konzultace odevzdaných abstraktů a životopisů.

Cíl

Získání znalostí odborné terminologie potřebné pro vykonávání profese v oboru architektura a urbanismus.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinný předmět trvá 13 týdnů a pro jeho zdárné zakončení je nutné splnit 80% docházky a konzultovat psané úkoly.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB magisterský navazující

    obor ARCHURB , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky