Detail předmětu

Základy architektury

FA-ZAR-AAk. rok: 2020/2021

Studentky a studenti absolvují Základy architektury jako čtyři třítýdenní bloky 6 hodin přednášek a 18 hodin ateliérových konzultací, tj. 2+6 hodin za týden. Střídání obecného úvodu, konkrétního návrhu a jejich kritické reflexe jim umožní formulovat, navrhovat a zpětně prověřovat vlastní zadání a postup nejen s konzultujícím pedagogem a doktorandy, ale i v celém ročníku navrhujících navzájem. Bloky jsou doplněny společnými kritikami po 2 a 4 bloku.

Výsledky učení předmětu

– Student/ka si v přednáškách osvojí první obecné kritické, teoretické a historiografické pojmy a problémy navrhování.
– Student/ka získá schopnosti a dovednosti testovat je v první ateliérové práci, tedy ve svém prvním konkrétním, specifickém návrhu.
– Student/ka si osvojí postupy a výsledky tvorby svého prvního návrhu malého rozsahu: zadání, koncept, návrh (programová, objemově-prostorová, strukturální, konstrukční, materiálová studie).
– V procesu společných „kritik“ student/ka získá schopnost kritické distance a reflexe vlastního návrhu, schopnost prověřovat a zpětně korigovat stav a postup navrhování.
– Student/ka získá prožitek a zkušenost se samostatnou prací na návrhu nejen ve vztahu k ostatním v menší skupince, ale také v celé (generační) skupině: získá povědomí o práci generace na kterou navazuje a také o té, se kterou výuku absolvuje.

Doporučená nebo povinná literatura

ZEVI, Bruno. Jak se dívat na architekturu. Praha: Československý spisovatel, 1966. (CS)
KOULA, Jan E.. Pozerám sa na architektúru. Bratislava: SFVU, 1965. (SK)
KOULA, Jan a Marcela SUCHOMELOVÁ, ed. Jan E. Koula: Důvěrná architektura. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 2013. ISBN 978-80-86863-49-8. (CS)
KUHN, Ivan: Stretnutie s architektúrou. Bratislava: Osveta, 1962. (SK)
HEJDUK, John and Kim SHKAPICH (ed). Mask of Medusa: Works 1947–1983. New York: Rizzoli International, 1989. ISBN: 978-0847805679. (EN)
TSCHUMI, Bernard. The Manhattan Transcripts 1976-1981. New York City: Academy Editions, 1981. (EN)
EISENMAN, Peter. Diagram Diaries. London: Thames & H., 1999. ISBN: 978-0500281284. (EN)
SCHUMACHER, Patrik. Parametricism as Style. Parametricist Manifesto. London 2008. Presented and discussed at the Dark Side Club1, 11th Architecture Biennale, Venice 2008. (EN)
ZERVAN, Marian: Architektúra (definície architektúry). In: ARCH 5/2005. (SK)
Interactive Architecture Lab [online]. Dostupné z: http://www.interactivearchitecture.org (EN)
HENSEL, M. a A. MENGES (eds.). Form Follows Performance: Zur Wechselwirkung von Material, Struktur, Umwelt. In ArchPlus No. 188. Aachen: ArchPlus Verlag, 2008. ISSN 05873452. (EN)
KOLAREVIC, Branko a Ali MALKAWI (eds.). Performative Architecture: Beyond Instrumentality. New York: Spon Press, 2005. ISBN: 978-0415700832. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody výuky Základů architektury jsou:
1. Výklad pojmů, problémů a obecných otázek na přednáškách, kde budou představeny a kriticky interpretovány probírané postupy navrhování. Kritické studium a diskuse o postupech navrhování současné architektury.
2. Individuální konzultace rozpracovaných zadání s vedoucím práce a doktorandy.
3. Společná kritická reflexe rozpracovaných zadání.
4. Společná prezentace výsledků – kritická diskuse.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnotí se odevzdání 1/ konceptu, 2/ postupu a 3/ výsledného řešení návrhu (spolu 20 + 20 + 40 = 80 %). Účast na kritikách je 20 % hodnocení. Návrh se odevzdává v listinné/hmotné i digitální formě a obsahuje: A. plakát/digitální projekce, B. A3 paré/video/digitální soubor, C. fyzický/virtuální model.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Studentky a studenti absolvují Základy architektury jako čtyři třítýdenní bloky 6 hodin přednášek a 18 hodin ateliérových konzultací, tj. 2+6 hodin za týden. Střídání obecného úvodu, konkrétního návrhu a jejich kritické reflexe jim umožní formulovat, navrhovat a zpětně prověřovat vlastní zadání a postup nejen s konzultujícím pedagogem a doktorandy, ale i v celém ročníku navrhujících navzájem. Bloky jsou doplněny společnými kritikami po 2 a 4 bloku.

Blok I. ARCHITEKTONICKÁ SITUACE A KOMINUKACE: VÝCHODISKA A INSPIRACE: ZÁZNAM A ANALÝZA
PŘEDNÁŠKA: Předběžné uchopení: co je architektura a situace. Záznam architektury a situace.
ATELIÉR: Ve světě kolem sebe najděte a vyberte situaci s informacemi, které chcete zaznamenat, aby se daly komunikovat. (Čeho a koho se situace/informace týká a jak se týká Vaší situace toho, kdo navrhuje?) Postupy: Sběr a třídění záznamů. Návrhy dalších textových a obrazových záznamů/reprezentací ve vztahu ke zvoleným způsobům zobrazování: A. dynamické/statické záznamy (2D/3D text a obraz-plocha, obraz-objekt a obraz-prostor: kresba: malba: koláž: asambláž: fotografie). B. pohyblivý záznam (2D/3D video, film, animace). C. performativní/interaktivní/responzivní záznam (2D/3D performance, interaktivní anebo responzivní obraz, objekt, prostředí digitální anebo fyzické).
PŘEDNÁŠKA: Co je problémová situace? Co je diagram, notace, scénář, story-board...? Co je skript a kreativní skriptování?
ATELIÉR: Navrhněte řešení problémové situace (Jak se dostat na druhý břeh řeky bez brodu? Jak získat nadhled/rozhled na rovině? Jak bydlet na vodě-nad vodou-pod vodou?...) Navrhněte 2D/3D záznamy řešení problémových situací jako časově-prostorové notace, diagramy, scénáře, story-boardy… Zvolte determinanty/ parametry svého řešení v čase a prostoru. Na základě diagramů, notací, scénářů a determinant/parametrů řešení navrhněte jeho přemodelování a nový model pro novou situaci (Čeho a koho se týká remodelace a nová modelace, jak se týká Vaší situace?) Jaký je postup re-modelace a tvorby nového modelu (diagramatizace, parametrizace…)? Postupy: navrhněte 2D/3D koncepci a postupy/metody rozformování, přeformování a nového formování Vašeho řešení v čase a prostoru. Transformace1: prostředí – vnějšek a vnitřek. Transformace2: škály měřítek. Transformace3: struktura – konstrukce, konstrukce – látka/materiál.

Blok II. OBJEM A PROSTOR A PROSTŘEDÍ: GEOMETRIE (DIMENZE A MĚŘÍTKO): UŽITÍ A PROGRAM: TVAR A FORMA
PŘEDNÁŠKA: Co je objem a prostor?
ATELIÉR: Vztahy objemu a prostoru.
PŘEDNÁŠKA: Co je prostředí? Lidé a věci v prostředí: pohyb a činnost.
ATELIÉR: Navrhněte způsoby záznamu pohybu věcí a lidí (a jejich činnosti) v čase a prostoru a navrhněte soubor vlastností/parametrů tohoto systému. Postupy: návrh 3D záznamů struktury zobrazení.

Blok III. STRUKTURA A KONSTRUKCE A OBÁLKA
PŘEDNÁŠKA: Co je struktura, konstrukce a obálka (základní pojmy materiálů). Co je prostorová struktura a konstrukce (základní pojmy stavitelství).
ATELIÉR: Vztahy struktury, konstrukce a obalů ve Vámi navrženém modelu. Vztahy struktury a konstrukce ve Vámi navrženém 2D/3D modelu.

Blok IV. NÁSTROJE NAVRHOVÁNÍ A NÁVRH
PŘEDNÁŠKA: Co je nástroj? Co je navrhování nástroje na návrh budoucích návrhů?
ATELIÉR: Na základě Vašeho modelu a jeho remodelace navrhněte ná/stroj a postup, díky nimž můžete navrhovat další návrhy a jejich modely. Návrh ná/stroje a postupu navrhování může mít libovolné měřítko a materiál (digitální data, aktuální látka/hmota), libovolný vztah k prostředí přírodnímu a kulturnímu, jak živému, tak neživému, včetně člověka (viditelný, slyšitelný, dotykový, nositelný, obyvatelný…).

Cíl

Cílem předmětu je studentky a studenty seznámit se základními prvky, postupy, etapami a výsledky navrhování architektury ve vztahu k základům architektonického uvažování. Stěžejní je triadický proces: 1) obecný úvod, 2) konkrétní zadání a proces/postup jeho návrhu a 3) „kritiky“, které vedou k výslednému návrhu: jeho projekci a reflexi. K základním získaným znalostem, dovednostem a zručnostem „architektky anebo architekta návrhu“ bude tedy patřit schopnost utvářet, rozlišovat a vzájemně propojovat obecné a konkrétní složky a postupy návrhu prostřednictvím kritického testování jak postupů, tak výsledku návrhu. Stejnou měrou, jako individuální tvorba a konzultace, je důležitá také společná kritika a finální představení tedy obhajoba návrhu v ateliéru, kde studentka a student získá základní znalosti a dovednosti, jak představit vlastní projekt odborné veřejnosti, argumentovat a zdůvodňovat svůj návrh.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Studenti se povinně účastní přednáškových bloků a bloků konzultací v jednom týdnu a bloku kritik v následujícím týdnu. Akceptována je neomluvená účast na blocích ve 2 týdnech. Přednášky ani kritiky nelze nahradit, jen omluvit. Konzultace lze nahradit po domluvě s vedoucím práce. V případě omluvy lze se souhlasem garanta předmětu nahradit osobní účast v prezenční výuce online účastí ve výuce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B_A+U bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 12 kreditů, povinný