Detail předmětu

Modulový specializovaný ateliér M3

FA-EA3ZAk. rok: 2020/2021

Ateliérová tvorba je hlavním a nosným prostředkem výuky architektury. Je založena na metodě "learning by doing" tj. získávání znalostí a dovedností praktickou aplikací. Je vedena dialogem pedagoga a studenta nad rozpracovaným projektem. Tématicky se zabývá výrobními stavbami v celé šíři, rekonstrukcemi průmyslových a zemědělských objektů, revitalizacemi brownfields a pod.

Zajišťuje ústav

Ústav prostorové tvorby (UPT)

Nabízen zahradničním studentům

Pouze domovské fakulty

Výsledky učení předmětu

Znalost v oboru navrhování průmyslových a zemědělských staveb (typologie výrobních staveb včetně širších územních souvislostí). Prokázat schopnost samostatného tvůrčího přístupu k architektonickému navrhování a znalost typologie

Prerekvizity

Odevzdání projektu v předem stanoveném rozsahu

Doporučená nebo povinná literatura

Martinek,M.: Architektura a plánování venkova
Neufert,E.: Navrhování staveb
Sýkora,J.: Zemědělské stavby
Nový,A.: Průmysl a životní prostředí
Soubor norem ČSN, předpisů a vyhlášek k danému zadání

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Odevzdání projektu v předem stanoveném rozsahu

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Semestr je rozdělen do časových úseků vymezených konání kritických diskusí nad rozpracovaným projektem, kterých se účastní kromě všech studentů a učitelů i pozvaní specialisté.

Cíl

Cílem předmětu je schopnost studentů navrhovat stavby pro průmyslovou výrobu a zemědělské hospodaření.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná účast na kritických diskusích a dodržení předem stanoveného termínu odevzdání projektu.
V případě omluvy lze se souhlasem vedoucího práce nahradit osobní účast v prezenční výuce online účastí ve výuce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB magisterský navazující

    obor ARCH , 1. ročník, zimní semestr, 18 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Ateliér

156 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor