Detail předmětu

Diplomní projekt modul M3

FA-EDP3Ak. rok: 2020/2021

Ateliérová tvorba je hlavním a nosným prostředkem výuky architektury. Je založena na metodě „learning by doing“ tj. získávání znalostí a dovedností praktickou aplikací. Je vedena dialogem pedagoga a studenta nad rozpracovaným projektem. Diplomový projekt má prokázat všeobecnou připravenost absolventa pro vstup do profese, schopnost absolvovat autorizační zkoušku u České komory architektů a posléze samostatně vést projekční kancelář.

Zajišťuje ústav

Ústav navrhování (UN)

Nabízen zahradničním studentům

Pouze domovské fakulty

Výsledky učení předmětu

Prokázat schopnost samostatného tvůrčího přístupu k architektonickému navrhování a znalost typologie

Prerekvizity

Zadání diplomové práce je možné obdržet až po absolvování všech ostatních povinných a povinně volitelných předmětů v BSP „Architektura a urbanismus“. Tvorba diplomního projektu využívá poznatků všech časově předcházejících teoretických předmětů bakalářského a magisterského studia i zkušeností z praxe.

Doporučená nebo povinná literatura

Norbert-Schulz, Ch: Genius loci
Lynch, K: The image of the City (Obraz města)
Valenta, T.: Město a topografie
Halík,P.,Kratochvíl, O., Nový,O.:Architektura a město
Neufert, E.: Navrhování staveb
Odborné architektonické časopisy a literatura doporučená vedoucím práce k zadanému tématu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro absolvování předmětu je nutné včasné odevzdání úplné práce podle zadání a podle Pravidel pro studium na FA.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

The student systematically prepares the master thesis according to the assignment. Work takes 12 weeks. This is an independent work, regularly consulted with the supervisor and other experts.

Cíl

Cílem předmětu je vypracovat diplomový projekt – architektonicko-urbanistickou studii podle zadání, které tematicky odpovídá modulu, do kterého se student zapsal na začátku studia v MSP „Architektura a urbanismus“.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na konzultacích s vedoucím práce a se specialisty.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB magisterský navazující

    obor ARCH , 2. ročník, letní semestr, 30 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Ateliér

312 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor