Detail předmětu

Ateliér – velký dům

FA-AT2-AAk. rok: 2020/2021

Ateliérová výuka je hlavní způsob výuky architektury, který komplexně pracuje s ostatními
metodami výukového procesu. Je založena na metodě „learning by doing“ tj. získávání znalostí a dovedností praktickou aplikací. Je vedena dialogem pedagoga a studenta nad rozpracovaným projektem, nedílnou součástí výuky jsou tzv. kritiky.
Ateliér „Velký dům“ zahrnuje návrh stavby s více funkčními okruhy v širším kontextu místa.

Zajišťuje ústav

Ústav navrhování (UN)

Výsledky učení předmětu

– Student si osvojí schopnost navrhnout architektonické a provozní řešení objektu z více funkčními okruhy.
– Student bude znát základní normové požadavky pro navrhování staveb a bude schopen je aplikovat v návrhu.
– Student si osvojí schopnosti pro vypracovávání dokumentace architektonické studie.
– Student bude schopen zvolit vhodný konstrukční systém pro konkrétní podobu navrhované stavby.
– Student bude umět pochopit kontext místa a reagovat na něj v návrhu.

Doporučená nebo povinná literatura

Ernst Neufert : Navrhování staveb (CS)
von Meiss, P.: Od formy k místu (CS)
Day, Ch.: Duch a místo (CS)
Ching, F.: Architecture: Form, Space, and Order (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Základní výukovou metodou je ateliér, ve kterém je akcentována dlouhodobá samostatná práce studentů – student samostatně nebo ve skupině systematicky připravuje ateliérovou práci podle zadání. Významnou součástí je prezentace výsledků vlastní práce na kritikách a prezentacích a konzultace a kritické diskuse s vedoucím práce a dalšími odborníky. Doplňkovou výukovou metodou v závislosti na zadaném tématu mohou být exkurze (workshopy). Práce probíhá 13 týdnů a je rozdělena do tří bloků, zakončených kritikou nebo závěrečnou prezentací před porotou. Harmonogram vč. termínů může upřesnit vedoucí práce v „Zadání práce“. Toto zadání musí být zveřejněno na Intranetu FA současně se zveřejněním anotací témat (před registrací studentů).

Způsob a kritéria hodnocení

Práce zadává a hodnotí vedoucí práce. Práce je vedoucím specifikována v „Nabídce ateliérových témat“ a volitelně v „Zadání práce“. Tyto informace jsou zveřejněny na Intranetu FA před registrací studentů.

Povinné je odevzdání projektu na úrovni architektonické studie a obsahuje (pokud vedoucí práce neurčí jinak):
– průvodní text (vč. teoretického zdůvodnění návrhu, východisek, analýz, cílů, principů a konceptu návrhu, konstrukčního a provozního schématu)
– doložení pracovních skic a fotodokumentace pracovních modelů
– situaci širších vztahů
– situaci
– půdorysy jednotlivých podlaží
– řezy
– pohledy
– prostorové zobrazení navrženého objektu vč. zasazení do kontextu místa
– prostorové zobrazení interiéru
– architektonický detail
– model (vč. jeho fotodokumentace)
Práce se odevzdává jak v listinné, tak v elektronické formě v souladu s vnitřní normou FA „Pravidla pro studium“.
Povinné přílohy může podrobněji specifikovat vedoucí práce v „Zadání práce“.

Hodnoceny jsou tyto složky návrhu:
– Místo, interpretace, analýza, syntéza, idea;
– Procesy, provoz;
– Materialita, struktura, konstrukce;
– Forma, uspořádání;
– Prezentace, adjustace, obhajoba;
– Přístup studenta ke zpracování projektu.
Váhu jednotlivých složek určuje vedoucí.

Klasifikační stupnice je uvedena ve čl. 14 Studijního a zkušebního řádu VUT. Doporučená klasifikace je následující:
– A: excelentní návrh s osobním přínosem, všechny aspekty a složky návrhu výborné až excelentní
– B: velmi dobrý návrh či výborný návrh s dílčími nedostatky
– C: dobrý návrh, řemeslně korektní
– D: řemeslně korektní návrh s dílčími nedostatky
– E: dostatečný návrh, splnění všech zadaných úkolů, navržený objekt je stabilní, nevykazuje nebezpečí ohrožení stability, života a zdraví, splňuje legislativní požadavky (normy)
Práce, které nevyhovují minimálním požadavkům (specifikovaným v klasifikací E) se hodnotí jako nevyhovující.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Ateliérová výuka je hlavní způsob výuky architektury, který komplexně pracuje s ostatními
metodami výukového procesu. Je založena na metodě „learning by doing“ tj. získávání znalostí a dovedností praktickou aplikací. Je vedena dialogem pedagoga a studenta nad rozpracovaným projektem, nedílnou součástí výuky jsou tzv. kritiky.
Ateliér „Velký dům“ zahrnuje návrh stavby s více funkčními okruhy v širším kontextu místa.
Osnova výuky:
1. analýza a interpretace, syntéza, idea a řešení; exkurze; sestavení stavebního programu
2. práce na architektonickém, provozním a konstrukčním řešení; skici a návrh ve standardním rozsahu architektonické studie, grafické vyjádření konceptu
3. grafická i verbální prezentace metody a výsledků, adjustace, obhajoba

Cíl

Zvládnutí procesu, metodologie tvorby a prezentace architektonického návrhu struktury v širším kontextu místa lokality a objektu s více funkčními okruhy, s náročnými procesy a požadavky na provoz, na strukturu/konstrukci objektu, na uspořádání/formu.
Práce je zaměřena na řešení v úrovni lokality a úroveň vlastního objektu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná účast na jedné konzultaci týdně dle specifikace vedoucího práce, povinná účast na dvou průběžných kritikách a závěrečné veřejné prezentaci. Odevzdání projektu splňujícího podmínky (blíže specifikované v sekci Hodnocení předmětu) a dodržení termínu odevzdání (předem stanoveného ve vnitřní normě „Pravidla pro studium“).
Konkrétní termíny výše uvedené povinné výuky, případně další povinnou účast nad její rámec, může podrobněji specifikovat vedoucí práce v „Zadání práce“. Toto zadání musí být zveřejněno na Intranetu FA současně se zveřejněním anotací témat (před registrací studentů).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B_A+U bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 12 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Ateliér

104 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor