Detail předmětu

Základy geoekologie

FA-ZGE-TAk. rok: 2020/2021

Přednášky výběrovým způsobem zprostředkovávají pro architekta důležité informace z pomocných vědních oborů (geologie, geomorfologie, hydrologie, pedologie a eroze půdy, klimatologie, ekologie, ochrana přírody, zemědělství a lesnictví, geografie cestovního ruchu, volnočasové aktivity v krajině, liturgie v krajině atd.)

Výsledky učení předmětu

– Způsob zjištění, znalost a využití krajinných kontextů pro architektonická díla – základy kontextuální architektury.
– Základy pro řešení nezastavěných částí urbanistických souborů a pro řešení rurálních území obcí v územním plánování.
– Schopnost hodnocení krajinného rázu.
– Znalost nástrojů a technik jejich použití při tvorbě rurální krajiny.
– Ekologické minimum pro zaměření posluchačů na „ekologických“ (lépe environmentálních) domů.

Doporučená nebo povinná literatura

BASTIAN O., Structure, function and change - three main aspects in investigation of biotic landscape componeus, 1988 (CS)
DOHNAL T.a kol. Krajina Národního parku Šumava – vsi, jejich struktura a vývoj, Státní fond životního prostředí, Vimperk, 2011 (CS)
FORMAN, GORDON, Lanscape medification and changing ecological charakteristies, New York, 1983, (CS)
LÖW, J. et al. (1995): Rukověť projektanta místního ÚSES. Doplněk. Brno. (CS)
Miklós L., Růžička M., Landscape - eccological planning in the process of territorial planing, Ekológia ČSSR 1, 1982 (CS)
VALENA Tomáš (1994): Vztahy – O vazbě k místu v architektuře. Nakladatelství Zlatý řez. Praha (CS)
Dohnal T. a kol.: Krajina Národního parku Šumava, Státní fond životního prostředí, Vimperk, 2011 (CS)
KOPEČEK P. et al. (2015): Projevy křesťanské liturgie v kulturní krajině. Mendlova universita Brno (CS)
LÖW, J., MÍCHAL, I. (2003): Krajinný ráz. Lesnická práce. Písek. (CS)
LÖW, J. (2011): Katalog znaků pro architekty. FA VUT Brno (CS)
VALENA, Tomáš. Město a topografie. Národní technické muzeum 1991. (CS)
ZLATNÍK, A. (1978): Lesnická fytocenologie. Státní zemědělské nakladatelství Praha (CS)
Zachování krajinného rázu NP a CHKO Šumava - manuály, LÖW & spol., Brno, 2009, http://zkr.npsumava.cz/ (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka je založena na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Klasifikovaný zápočet je udělován na základě závěrečných testů. Vzhledem k tomu, že subskripta obsahují základní informace a grafický doprovod, na něž příslušná přednáška navazuje, doporučuje se seznámení s tématem předem.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Přednášky výběrovým způsobem zprostředkovávají pro architekta důležité informace z pomocných vědních oborů (geologie, geomorfologie, hydrologie, pedologie a eroze půdy, klimatologie, ekologie, ochrana přírody, zemědělství a lesnictví, geografie cestovního ruchu, volnočasové aktivity v krajině, liturgie v krajině atd.)
Osnova výuky:
1. Úvod do základů ekologie
2. Vybrané ekologické vztahy
3. Základy krajinné ekologie
4. Krajinně ekologické systémy - primér
5. Primér - přírodní potenciály
6. Socioekonomické vztahy - sekundér
7. Vliv sekundéru na primér
8. Autonomní sekundární systémy
9. Psychosociální vztahy - terciér
10. Terciérní systémy usedlíků
11. Terciérní systémy ostatní populace
12. Legislativní nástroje ochrany krajiny
13. Krajinné inspirace architektury

Cíl

Výuka má za hlavní cíl seznámit posluchače z ekologickými a krajinnými aspekty jejich architektonické tvorby.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky jsou dobrovolné, jejich základní obsah je navíc glosován formou subskript uložených na sdíleném disku, kde je po celý semestr k dispozici.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B_A+U bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor