Detail předmětu

Soudobá architektura a urbanismus

FA-ESAUAk. rok: 2020/2021

Předmět seznamuje posluchače s aktuálním děním na soudobé architektonické i urbanistické a umělecké scéně, jak domácí, tak zahraniční. Mapuje soudobé urbanistické metody a architekturu jednotlivých zemí s důrazem na představení pozoruhodných staveb, analyzuje koncepty i celkový architektonický výraz. Představuje významné osobnosti, ateliéry, ale i akce s daným oborem související, např. výstavy, publikace, udělování Pritzkerovy ceny atd. Nedílnou součástí je přednášková činnost externistů, a to jak teoretků a historiků architektury, tak významných architektů a urbanistů z praxe.

Nabízen zahradničním studentům

Pouze domovské fakulty

Výsledky učení předmětu

Orientace v soudobé české architektonické scéně s patřičnými vazbami

Prerekvizity

Základní povědomí o aktuálních autorech a jejich počinech.

Doporučená nebo povinná literatura

Průběžný monitoring domácího a zahraničního odborného periodického tisku, internetu, odborných publikací, DVD aj. s tématikou soudobé architektury.
Průběžný monitoring domácího a zahraničního periodického tisku, internetu, publikací odborných, DVD aj. s tématickou soudobé architektury a urbanismu

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

ústní zkouška

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Úvodní přednáška –přehled historické architektury na území Čech a Moravy do konce 19. století
2. – 3. 2 přednášky – uvedení do historických souvislostí – přehled o moderní architektuře 20. století
4. návštěva vily Tugendhat / přednáška
5. vycházka po brněnské meziválečné architektuře – BVV, střed města
6. exkurze ( Zlín)
7. přednáška – brněnská architektura 1990 – 2006
8. exkurze ( Brno)
9. exkurze ( Brno)
10. přednáška – česká architektura 1990 – 2006
11. přednáška – česká architektura 1990 – 2006
12. exkurze ( Praha)
13. exkurze ( Litomyšl)

Cíl

Přehled a orientace v současném dění na poli architektury a urbanismu, trendy a směry, stěžejní autoři a díla.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Aktivní podíl studentů na přípravě souvisejích exkurzí, podkladů pro témata diskusí k daným přednáškám. Formu nahrazování sleduje Studijní a zkušební řád VUT v Brně a Směrnice děkana FA VUT v Brně.
V případě omluvy lze se souhlasem garanta předmětu nahradit osobní účast v prezenční výuce online účastí ve výuce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB magisterský navazující

    obor ARCH , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor