Detail předmětu

Příprava bakalářské práce

FA-BPP-AAk. rok: 2020/2021

V tomto předmětu student připravuje architektonicko-urbanistické řešení zadané bakalářské práce. Bakalářský projekt prokazuje nabytí nutných dovedností, schopností a znalostí v souladu s profilem absolventa. Důraz je kladen také na správné technicko-konstrukčně-provozní řešení. Technickou stránku projektu připravuje student v souběžně konaném předmětu Aktuální stavební techniky.

Výsledky učení předmětu

– Student si osvojí schopnost navrhovat architektonické a provozní řešení různých typů staveb v celé škále nároků a požadavků na provoz s odpovídajícím počtem funkčních okruhů.
– Student si dle konkrétního typu zadání rovněž osvojí principy řešení území s odpovídajícími provozními, konstrukčními a urbanistickými vazbami.
– Student bude znát základní normové požadavky pro navrhování staveb a bude schopen je aplikovat v návrhu.
– Student si osvojí schopnosti pro vypracování dokumentace architektonické, případně urbanistické studie.
– Student bude schopen adekvátně volit konstrukční systém, vhodný pro danou navrhovanou stavbu či soubor staveb.
– Student bude schopen pochopit kontext místa a reagovat na něj ve svém návrhu.

Doporučená nebo povinná literatura

Neufert, E.: Navrhování staveb (CS)
Norbert-Schulz, Ch.: Genius loci (CS)
související normy, předpisy, vyhlášky (CS)
doporučené zdroje související s tématem zadání (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Základní výukovou metodou je ateliér, ve kterém je akcentována dlouhodobá samostatná práce studentů. Významnou součástí je prezentace výsledků vlastní práce na kritikách, konzultace a kritické diskuze s vedoucím práce a dalšími odborníky. Doplňkovou výukovou metodou v závislosti na zadaném tématu mohou být exkurze či workshopy.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro absolvování předmětu je nutné včasné odevzdání úplné práce podle zadání a podle Pravidel pro studium na FA.
Konkrétní obsahovou specifikaci definuje zadání BP, předané studentovi písemnou formou. Bakalářká práce musí obsahovat:

A) URBANISTICKÝ KONTEXT
Přehledná situace širších vztahů, dokumentující vztahy navržené stavby nebo areálu k urbanistické struktuře území (měřítko dle druhu zadání – 1:5000; 1:2000; 1:1000)

B) ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
Standardní rozsah grafických příloh, odpovídající architektonické nebo urbanisticko-architektonické studii: situace stavby; půdorysy všech podlaží; řezy – minimálně dva; pohledy na všechny fasády; prostorový zákres (perspektivy, vizualizace…) (měřítko dle charakteru zadání – 1:100; 1:200…)

C) INTERIÉR
Individuální návrh vybraného detailu včetně materiálového řešení, v případě urbanistického úkolu řešeno jako interiér veřejného městského prostoru (měřítko – 1:50; 1:20; 1:10…)

D) STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
D1) Příčný řez řešeným objektem v měřítku 1:100 (ev. 1:50). Výkres zobrazí založení objektu, návaznost na terén, ochranu před vnějšími vlivy, konstrukční uspořádání objektu a zastřešení. U základních konstrukcí budou uvedeny skladby (zejména skladba podlahy na terénu, nad nevytápěným podlažím, skladba střešního pláště, skladba obvodové a suterénní stěny …). Řez bude obsahovat značení hmot legendu materiálů a základní kóty.
(Dle uvážení vedoucího práce – řez částí konstrukčního detailu v měřítku 1:10 (1:5) doplněn o technický popis.)
D2) Schematické axonometrické zobrazení nosné konstrukce řešené stavby včetně uvedení materiálového řešení.

E) TEXTOVÁ ČÁST
E1) Úvodní údaje – identifikace stavby.
E2) Souhrnná průvodní a technická zpráva (základní údaje charakterizující zástavbu a její budoucí provoz; přehled výchozích podkladů a soulad s nimi; zdůvodnění cílů návrhu; idea návrhu, architektonická koncepce návrhu; souhrnná technická zpráva). V technickém popisu student zmíní konstrukční řešení, zásobování objektu energiemi, technické vybavení stavby a zdůvodní navržené konstrukčně-architektonické řešení, zhodnotí stavbu vzhledem k trvale udržitelnému rozvoji a odhadne celkové náklady stavby.

F) FYZICKÝ MODEL

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

V tomto předmětu student připravuje architektonicko-urbanistické řešení zadané bakalářské práce. Bakalářský projekt prokazuje nabytí nutných dovedností, schopností a znalostí v souladu s profilem absolventa. Důraz je kladen také na správné technicko-konstrukčně-provozní řešení. Technickou stránku projektu připravuje student v souběžně konaném předmětu Aktuální stavební techniky.
Obsah bloků výuky:
I. Analýza místa a zadání, exkurze, práce na konceptu.
II. Práce na architektonickém, provozním, konstrukčním a/nebo urbanistickém řešení.
III. Finalizace projektu, práce na prezentaci projektu.

Cíl

Cílem předmětu je připravit bakalářský projekt.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná účast na jedné konzultaci týdně dle specifikace vedoucího práce a průběžných kritikách. Povinné je odevzdání projektu splňujícího podmínky (blíže specifikované v sekci Hodnocení předmětu) a dodržení termínu odevzdání (předem stanoveného ve vnitřní normě „Pravidla pro studium“).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B_A+U bakalářský, 4. ročník, letní semestr, 27 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Ateliér

104 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor