Detail předmětu

Ateliér – volné zadání 2

FA-AT5-AAk. rok: 2020/2021

Ateliérová výuka je hlavní způsob výuky architektury, který komplexně pracuje s ostatními metodami výukového procesu. Je založena na metodě „learning by doing“ tj. získávání znalostí a dovedností praktickou aplikací. Je vedena dialogem pedagoga a studenta nad rozpracovaným projektem, nedílnou součástí výuky jsou tzv. kritiky.
V ateliéru „Volné zadání“ student prohlubuje znalosti a schopnosti architektonického návrhu získané v ateliérech „Malý dům“, „Velký dům“ a „Město a místo“. Složitost a měřítko řešeného problému je určeno zadáním.

Výsledky učení předmětu

– student si osvojí schopnost navrhovat architektonické a provozní řešení různých typů staveb v celé škále nároků a požadavků na provoz s odpovídajícím počtem funkčních okruhů
– student si dle konkrétního typu zadání rovněž osvojí principy řešení území s odpovídajícími provozními, konstrukčními a urbanistickými vazbami
– student bude znát základní normové požadavky pro navrhování staveb a bude schopen je aplikovat v návrhu
– student si osvojí schopnosti pro vypracování dokumentace architektonické, případně urbanistické studie
– student bude schopen adekvátně volit konstrukční systém, vhodný pro danou navrhovanou stavbu či soubor staveb
– student bude schopen pochopit kontext místa a reagovat na něj ve svém návrhu

Doporučená nebo povinná literatura

Ernst Neufert : Navrhování staveb, normy a předpisy související s tématem zadání (CS)
aktuální periodika a literatura, otevřené přednášky (CS)
související normy, předpisy, vyhlášky (CS)
Norbert-Schulz, Ch.: Genius loci (CS)
V. Girsa a kol.: Předprojektová příprava a projetková dokumentace v procesu péče o stavební památky, NPÚ 2004 (CS)
Pavlík: Regenerace historických budov, sídel a krajiny (CS)
Lynch, K: The image of the City (Obraz města) (CS)
Valenta, T.: Město a topografie (CS)
Halík,P.,Kratochvíl, O., Nový,O.:Architektura a město (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Základní výukovou metodou je ateliér, ve kterém je akcentována dlouhodobá samostatná práce studentů – student samostatně nebo ve skupině systematicky připravuje ateliérovou práci podle zadání. Významnou součástí je prezentace výsledků vlastní práce na kritikách a prezentacích a konzultace a kritické diskuse s vedoucím práce a dalšími odborníky. Doplňkovou výukovou metodou v závislosti na zadaném tématu mohou být exkurze (workshopy). Práce probíhá 13 týdnů a je rozdělena do tří bloků, zakončených kritikou nebo závěrečnou prezentací před porotou. Harmonogram vč. termínů může upřesnit vedoucí práce v „Zadání práce“. Toto zadání musí být zveřejněno na Intranetu FA současně se zveřejněním anotací témat (před registrací studentů).

Způsob a kritéria hodnocení

Práce zadává a hodnotí vedoucí práce. Práce je vedoucím specifikována v „Nabídce ateliérových témat“ a volitelně v „Zadání práce“. Tyto informace jsou zveřejněny na Intranetu FA před registrací studentů.

Povinné je odevzdání projektu na úrovni architektonické studie a obsahuje (pokud vedoucí práce neurčí jinak):
– průvodní text (vč. východisek, analýz, cílů, principů a konceptu návrhu, konstrukčního a provozního schématu)
– doložení pracovních skic a fotodokumentace pracovních modelů
– situaci širších vztahů
– situaci
– půdorysy jednotlivých podlaží
– řezy
– pohledy
– řešení interiéru
– řešení detailu interiéru v měřítku 1:20 a podrobnějším
– prostorové zobrazení navrženého objektu vč. zasazení do kontextu místa
– prostorové zobrazení interiéru
– model (vč. jeho fotodokumentace)
Práce se odevzdává jak v listinné, tak v elektronické formě v souladu s vnitřní normou FA „Pravidla pro studium“.
Povinné přílohy může podrobněji specifikovat vedoucí práce v „Zadání práce“.

Hodnoceny jsou tyto složky návrhu:
– Místo, interpretace, analýza, syntéza, idea;
– Procesy, provoz;
– Materialita, struktura, konstrukce;
– Forma, uspořádání;
– Prezentace, adjustace, obhajoba;
– Přístup studenta ke zpracování projektu.
Váhu jednotlivých složek určuje vedoucí.

Klasifikační stupnice je uvedena ve čl. 14 Studijního a zkušebního řádu VUT. Doporučená klasifikace je následující:
– A: excelentní návrh s osobním přínosem, všechny aspekty a složky návrhu výborné až excelentní
– B: velmi dobrý návrh či výborný návrh s dílčími nedostatky
– C: dobrý návrh, řemeslně korektní
– D: řemeslně korektní návrh s dílčími nedostatky
– E: dostatečný návrh, splnění všech zadaných úkolů, navržený objekt je stabilní, nevykazuje nebezpečí ohrožení stability, života a zdraví, splňuje legislativní požadavky (normy)
Práce, které nevyhovují minimálním požadavkům (specifikovaným v klasifikací E) se hodnotí jako nevyhovující.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Ateliérová výuka je hlavní způsob výuky architektury, který komplexně pracuje s ostatními metodami výukového procesu. Je založena na metodě „learning by doing“ tj. získávání znalostí a dovedností praktickou aplikací. Je vedena dialogem pedagoga a studenta nad rozpracovaným projektem, nedílnou součástí výuky jsou tzv. kritiky.
V ateliéru „Volné zadání“ student prohlubuje znalosti a schopnosti architektonického návrhu získané v ateliérech „Malý dům“, „Velký dům“ a „Město a místo“. Složitost a měřítko řešeného problému je určeno zadáním.
Obsah bloků výuky:
I. analýza místa a zadání, exkurze, práce na konceptu
II. práce na architektonickém, provozním, konstrukčním a/nebo urbanistickém řešení
III. finalizace projektu, práce na prezentaci projektu

Cíl

Výuka tohoto předmětu si klade za cíl prohloubit schopnost studenta samostatně řešit architektonický a/nebo urbanistický návrh různých typů staveb v celé škále nároků a požadavků na provoz s odpovídajícím počtem funkčních okruhů, případně řešení území s odpovídajícími provozními, konstrukčními a urbanistickými vazbami podle volby studenta.
Zadání mohou obsahovat také:
– interiérová zadání, scénografii a výstavnictví;
– komplexní veřejné stavby;
– urbanistická řešení celých sídel, řešení krajiny, územní plánování;
– rekonstrukce vč. památkové péče;
– experimentální zadání.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná účast na jedné konzultaci týdně dle specifikace vedoucího práce, povinná účast na dvou průběžných kritikách a závěrečné veřejné prezentaci. Odevzdání projektu splňujícího podmínky (blíže specifikované v sekci Hodnocení předmětu) a dodržení termínu odevzdání (předem stanoveného ve vnitřní normě „Pravidla pro studium“).
Konkrétní termíny výše uvedené povinné výuky, případně další povinnou účast nad její rámec, může podrobněji specifikovat vedoucí práce v „Zadání práce“. Toto zadání musí být zveřejněno na Intranetu FA současně se zveřejněním anotací témat (před registrací studentů).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B_A+U bakalářský, 4. ročník, zimní semestr, 12 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Ateliér

104 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor