Detail předmětu

Památková péče

FA-PAPAk. rok: 2020/2021

Předmět navazuje na základní znalosti z problematiky péče o památky (dějiny PP, legislativa, metody, průzkumy, historické konstrukce) přednášené v předmětu ORP. V předmětu PAP bude tato problematika rozšířena a aplikována na současné problémy památkové péče (věda v PP, výsledky PP, restrukturalizace PP – nový památkový zákon). Nedílnou součástí předmětu jsou exkurze na prestižní stavební akce s odborným doprovodem (projektant, restaurátor, archeolog).

Zajišťuje ústav

Ústav památkové péče (UPP)

Výsledky učení předmětu

Student si na základě terénní zkušenosti osvojí znalosti a dovednosti z převážně praktické podoby péče o architektonické dědictví, jako jsou:
- příprava a provedení stavebně-historického průzkumu (SHP);
- základní porozumění restaurátorskému průzkumu a zásady spolupráce s restaurátory;
- základní porozumění archeologickému průzkumu a zásady spolupráce s archeology;
- specifické technologické aspekty péče o tradiční materiály a konstrukce;
- zásady spolupráce s dalšími odbornými profesemi a institucemi (např. Národní památkový ústav, "site manager" lokality světového dědictví apod.).
Student odprezentuje výsledky studia v rámci představení vlastní seminární práce

Prerekvizity

Základní orientace v obnově památek (ORP), pozemním stavitelství (statika, historické kce a materiály)

Doporučená nebo povinná literatura

Basic literature V. Girsa a kol.: Předprojektová příprava a proj. dokumentace v procesu péče o stav. památky, NPÚ, 2004 (CS)
BERÁNEK, Jan a Petr MACEK (edd.). Metodika stavebněhistorického průzkumu. Praha: Národní památkový ústav, 2015. ISBN 978-80-7480-037-5.. (CS)
HOLEČEK, Josef, Václav GIRSA et al. Projektování obnovy stavebních památek. Praha: Národní památkový ústav, 2008. ISBN 978-80-87104-34-7 (CS)
BLÁHA, Jiří et al. Operativní průzkum a dokumentace historických staveb. Praha: Národní památkový ústav, 2005. ISBN 80-86516-18-0. (CS)
BLÁHA, Jiří et al. Operativní průzkum a dokumentace historických staveb. Praha: Národní památkový ústav, 2005. ISBN 80-86516-18-0. (CS)
RYKL, Michael. Metodika dokumentace městských domů. Ústí nad Labem: Národní památkový ústav - UJEP, 2015. ISBN 80-86516-18-0. (CS)
RYKL, Michael. Metodika dokumentace městských domů. Ústí nad Labem: Národní památkový ústav - UJEP, 2015. ISBN 80-86516-18-0. (CS)
RYKL, Michael. Metodika dokumentace městských domů. Ústí nad Labem: Národní památkový ústav - UJEP, 2015. ISBN 80-86516-18-0. (CS)
RYKL, Michael. Metodika dokumentace městských domů. Ústí nad Labem: Národní památkový ústav - UJEP, 2015. ISBN 80-86516-18-0. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

a úvodní přednášky navazuje výuka v terénu, zahrnující výklad oborových specialistů (restaurátor, archeolog apod.), a exkurze, zacílené k objektům nebo lokalitám s probíhající památkovou obnovou nebo architektonickou intervencí v památkově hodnotném prostředí. Součástí výuky je rovněž seminář, v rámci kterého studenti konzultují a vypracovávají seminární práci.

Způsob a kritéria hodnocení

Závěrečný test se slovními nebo grafickými úkoly, prokazující porozumění tématům probíraným v předmětu.
Vypracování a odevzdání seminární práce na dané téma.
Hodnoceny jsou tyto složky analytické seminární práce:
– Volba místa, stavby, interpretace, analýza, syntéza, idea;
- Vyhledávání, sběr a následné zpracování dat - využívání metod vědecké práce;
– Vyhodnocení procesů, provozu;
– Vyhodnocení materiality, struktury, konstrukce;
– Vyhodnocení formy, uspořádání;
- Analýza metod památkové péče - adekvátních dané řešené problematice
– Prezentace, adjustace, obhajoba;
– Přístup studenta ke zpracování projektu.
Volbu a váhu jednotlivých složek určuje vedoucí.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod, předprojektová příprava
2. Předprojektová příprava
3. Průzkumy - SHP
4. Restaurátorský průzkum
5. Archeologický průzkum
6. exkurze (ad 4)
7. exkurze (ad 5)
8. Lidová architektura
9. Lidová architektura
10. exkurze (ad 8,9)
11. Restaurování (kámen, malby)
12. Restaurování (kov, vitráže)
13. exkurze (ad 11, 12)

Cíl

Cílem je seznámení s metodami ochrany a památkové péče a získání znalostí pro architektonickou tvorbu v historickém prostředí a způsob obnovy, zachování a nového využití kulturních památek. Tyto znalosti a dovednosti jsou pro architekta nezbytné vzhledem k vysokému procentu stavební činnosti realizované v historickém prostředí a zvýšenému tlaku na jeho ochranu a zachování. Jde o to, v návaznosti na základní informace prezentované v přemětu ORP podrobněji seznámit studenty s konkrétními úkoly, problémy a postupy v projektování a realizaci obnovy památek

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Nepovinné přednášky, povinná účast na exkurzích, povinná konzultace v rámci semináře, povinná účast na závěrečné prezentaci seminární práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB magisterský navazující

    obor ARCHURB , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor