Detail předmětu

Modulový seminář I M9

FA-M9ZAk. rok: 2020/2021

Uplatnění principů metodiky práce projektanta na aktuálních úkolech památkové péče, a to především v teoretické rovině, tvořící základnu pro praktickou fázi navrhování v rámci modulových specializovaných ateliérů.
Praktické příklady provádění průzkumů, analýz a tvorby pasportu památkového objektu

Zajišťuje ústav

Ústav památkové péče (UPP)

Výsledky učení předmětu

- Student se seznámí s aktuálními metodami ochrany a památkové péče, a to v hlubším a podrobnějším záběru, navazujícím na základní informace o dané problematice, získané v předmětu ORP v BSP.
- Student získá hlubší a odbornější znalosti potřebné pro architektonickou tvorbu v historickém prostředí a způsob obnovy, záchrany a nového využití kulturních památek.
- Student si ve větším detailu osvojí základy legislativy týkající se ochrany památek, kulturního dědictví a jeho proměny v historických slohových etapách
- Student se podrobněji seznámí s některými stavebně technickými prostředky a technologiemi, nejčastěji užívanými v oblasti obnovy kulturních památek.
- Student si zároveň osvojí základní metody vědecké práce na pozadí problematiky památkové ochrany a péče o kulturní a historické dědictví

Prerekvizity

Základní orientace v obnově památek (ORP) a jejich metodách

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura předepsaná vedoucím práce vztahující se k zadání
aktuální texty a otevřené přednášky
V. Girsa a kol.: Předprojektová příprava a projetková dokumentace v procesu péče o stavební památky, NPÚ 2004 (CS)
J. Holeček, V. Girsa a kol.: Projektování obnovy stavebních památek, NPÚ 2008 (CS)
Zákon 20/1987 Sb. o státní památkové péči (CS)
Pavlík: Regenerace historických budov, sídel a krajiny (CS)
Kos Josef: Rekonstrukce památek (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Základní formou výuky je seminář, kombinovaný s přednáškou, doplněný odbornými exkurzemi.. Předmět je ukončen workshopem na aktuální téma - s prezentací výsledných seminárních prací.

Způsob a kritéria hodnocení

Splnění podmínek zadání a odevzdání seminární práce
Student předkládá vypracovanou semestrální práci. K úspěšnému zvládnutí předmětu musí student prokázat schopnost srozumitelně představit svoji práci, správně používat terminologii svého oboru a zodpovědět jemu položené otázky ve vztahu k řešenému úkolu.
Hodnoceny jsou tyto složky analytické seminární práce:
– Volba místa, stavby, interpretace, analýza, syntéza, idea;
- Vyhledávání, sběr a následné zpracování dat - využívání metod vědecké práce;
– Vyhodnocení procesů, provozu;
– Vyhodnocení materiality, struktury, konstrukce;
– Vyhodnocení formy, uspořádání;
- Analýza metod památkové péče - adekvátních dané řešené problematice
– Prezentace, adjustace, obhajoba;
– Přístup studenta ke zpracování projektu.
Váhu jednotlivých složek určuje vedoucí.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

týden obsah
1. Úvod do problematiky
2. Stavebně historický průzkum
3. Stavebně historický průzkum
4. Specifické formy průzkumů
5. Archeologický průzkum
6. Praktické cvičení – tvorba pasportu historického objektu I.
7. Praktické cvičení – tvorba pasportu historického objektu II.
8. Praktické cvičení – tvorba pasportu historického objektu III.
9. Praktické cvičení – tvorba pasportu historického objektu IV.
10. exkurze
11. exkurze
12. exkurze
13. Prezentace výsledků, finální hodnocení

Cíl

Cílem předmětu je získání základních odborných teoretických vědomostí z problematiky, konfrontace teoretických znalostí s poznatky z praxe, to vše ve vazbě na základní zaměření modulu do oblasti památkové péče, navrhování obnovy kulturních památek, práce architekta v památkovém prostředí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná účast na semináři– 50%, nepovinná účast na exkurzích, povinné odevzdání seminární práce a povinná účast na závěrečné prezentaci seminárních prací

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB magisterský navazující

    obor ARCHURB , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Speciální seminář

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor