Detail předmětu

Modulový seminář II M9

FA-M9LAk. rok: 2020/2021

Uplatnění principů metodiky práce projektanta na aktuálních úkolech památkové péče, a to především v teoretické rovině, tvořící základnu pro praktickou fázi navrhování v rámci modulových specializovaných ateliérů.

Zajišťuje ústav

Ústav památkové péče (UPP)

Výsledky učení předmětu

- Student se seznámí s aktuálními metodami ochrany a památkové péče, a to v hlubším a podrobnějším záběru, navazujícím na základní informace o dané problematice, získané v předmětu ORP v BSP.
- Student získá hlubší a odbornější znalosti potřebné pro architektonickou tvorbu v historickém prostředí a způsob obnovy, záchrany a nového využití kulturních památek.
- Student si ve větším detailu osvojí základy legislativy týkající se ochrany památek, kulturního dědictví a jeho proměny v historických slohových etapách
- Student se podrobněji seznámí s některými stavebně technickými prostředky a technologiemi, nejčastěji užívanými v oblasti obnovy kulturních památek.
- Student si zároveň osvojí základní metody vědecké práce na pozadí problematiky památkové ochrany a péče o kulturní a historické dědictví

Prerekvizity

Základní orientace v obnově památek (ORP) a jejich metodách

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura předepsaná vedoucím práce vztahující se k zadání
aktuální texty a otevřené přednášky
V. Girsa a kol.: Předprojektová příprava a projetková dokumentace v procesu péče o stavební památky, NPÚ 2004 (CS)
J. Holeček, V. Girsa a kol.: Projektování obnovy stavebních památek, NPÚ 2008 (CS)
Zákon 20/1987 Sb. o státní památkové péči (CS)
Pavlík: Regenerace historických budov, sídel a krajiny (CS)
Kos Josef: Rekonstrukce památek (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Základní formou výuky je seminář, kombinovaný s přednáškou, doplněný odbornými exkurzemi.. Předmět je ukončen workshopem na aktuální téma - s prezentací výsledných seminárních prací.

Způsob a kritéria hodnocení

Splnění podmínek zadání a odevzdání seminární práce
Student předkládá vypracovanou semestrální práci. K úspěšnému zvládnutí předmětu musí student prokázat schopnost srozumitelně představit svoji práci, správně používat terminologii svého oboru a zodpovědět jemu položené otázky ve vztahu k řešenému úkolu.
Hodnoceny jsou tyto složky analytické seminární práce:
– Volba místa, stavby, interpretace, analýza, syntéza, idea;
- Vyhledávání, sběr a následné zpracování dat - využívání metod vědecké práce;
– Vyhodnocení procesů, provozu;
– Vyhodnocení materiality, struktury, konstrukce;
– Vyhodnocení formy, uspořádání;
- Analýza metod památkové péče - adekvátních dané řešené problematice
– Prezentace, adjustace, obhajoba;
– Přístup studenta ke zpracování projektu.
Váhu jednotlivých složek určuje vedoucí.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

týden obsah
1. Úvod do problematiky
2. Praktické cvičení - poznání histor. objektu - průzkumy
3. Praktické cvičení - poznání histor. objektu - průzkumy
4. Praktické cvičení - poznání histor. objektu - průzkumy
5. Praktické cvičení – 1. průběžná kontrola
6. Praktické cvičení - poznání histor. objektu - průzkumy
7. Praktické cvičení. - poznání histor. objektu - průzkumy
8. Praktické cvičení. - poznání histor. objektu - průzkumy
9. Praktické cvičení – 2. průběžná kontrola.
10. exkurze
11. exkurze
12. exkurze
13. Prezentace výsledků, finální hodnocení

Cíl

Cílem předmětu je získání základních odborných teoretických vědomostí z problematiky, konfrontace teoretických znalostí s poznatky z praxe, to vše ve vazbě na základní zaměření modulu do oblasti památkové péče, navrhování obnovy kulturních památek, práce architekta v památkovém prostředí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná účast na semináři– 50%, nepovinná účast na exkurzích, povinné odevzdání seminární práce a povinná účast na závěrečné prezentaci seminárních prací

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB magisterský navazující

    obor ARCHURB , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Speciální seminář

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor