Detail předmětu

Základy stavební fyziky

FA-ZSF-KAk. rok: 2020/2021

Stavební tepelná technika, akustika, denní osvětlení a insolace.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Schopnost optimálního konstrukčního návrhu a dispozičního či hmotového řešení objektu z hlediska tepelně-vlhkostních, akustických a světelných dějů při respektování architektonických, stavebně-technických a fyzikálních požadavků.

Doporučená nebo povinná literatura

ČSN 730540-1,2,3,4 "Tepelná ochrana budov" (CS)
VAVERKA, Jiří, a kol.. Stavební tepelná technika a energetika budov. Brno: VUTIUM, 2006. ISBN 80-214-2910-0 (CS)
ČSN 730532 "Akustika-Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti. (CS)
ČSN 730525,ČSN 730526,ČSN 730527"Projektování v oboru prostorové akustiky" (CS)
ČSN 730580-1,2,3,4 "Denní osvětlení budov" (CS)
ČSN 734301 "Obytné budovy" (CS)
VAVERKA, Jiří, a kol., Stavební fyzika 1 - urbanistická, stavební a prostorová akustika. Brno, VUTIUM 1998, ISBN 80-214-283-6 (CS)
VAVERKA, Jiří, a kol., Stavební fyzika 2- stavební tepelná technika. Brno, VUTIUM 2000, ISBN 80-214-1649-1 (CS)
KAŇKA, Jan. Stavební fyzika 1, zvuk a denní světlo v architekuře. Praha, ČVUT, 2003, ISBN 80-01-02645-0 (CS)
ŘEHÁNEK, Jaroslav, a kol. Tepelně-technické vlastnosti a energetické vlastnosti budov, PRAHA, GRADA 2002, ISBN 80-7169-582-3 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Základní výklad problematiky je podán v rámci přednášek, na které navazuje rozbor problematiky v seminářích na konkrétních příkladech a individuálním zadání. Každý seminář je uzavřen dílčím úkolem na probírané téma v rámci individuálního zadání.

Způsob a kritéria hodnocení

K získání zápočtu student předloží všechny zadané úkoly z jednotlivých seminářů. Studenti, kteří získají zápočet, mohou absolvovat zkoušku v písemné formě.
Hodnocení je založeno na úspěšném absolvování zkoušky. Zkoušky se mohou zúčastnit pouze ti studenti, kteří získali zápočet. Zkouška se koná v písemné podobě formou testu. Úspěšné složení zkoušky představuje získání alespoň jedné poloviny z celkového počtu bodů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Stavební tepelná technika, akustika, denní osvětlení a insolace.
Osnova výuky:
1. Rozdělení oboru do jednotlivých disciplín a definice vzájemných vazeb. Stavební tepelná technika - úvod, okrajové podmínky, základní veličiny a fyzikální vlastnosti materiálů.
2. Ustálený teplotní stav, jednorozměrné šíření tepla konstrukcí, teplotní stav interiéru, tepelně technické požadavky dle ČSN 730540, součinitel prostupu tepla ideálního výseku konstrukce.
3. Dvourozměrné šíření tepla konstrukcí a průběh teplot v konstrukci, součinitel prostupu tepla s vlivem tepelných mostů, vlhkostní režim, roční bilance.
4. Hodnocení tepelných mostů, optimalizace návrhu stavebního detailu z pohledu prostupu tepla, rozbor na příkladech.
5. Neustálený teplotní stav, tepelná stabilita místnosti v zimním a letním období, návrh stínících prvků a optimalizace parametrů otvorových výplní z pohledu zajištění požadovaného vnitřního prostředí.
6. Tepelně technické vyhodnocení obálky budovy, kategorizace budovy z hlediska prostupu tepla obálkou, optimalizace tepelných ztrát budovy.
7. Akustika – úvod do problematiky, všeobecné zásady, význam akustiky ve stavitelství. Fyzikální principy šíření zvuku. Normativní a předpisové požadavky.
8. Akustika urbanistická – šíření akustických vln ve vnějším prostoru, stanovení základních veličin. Dopravní hluk, jeho členění, základní výpočtové principy, okrajové podmínky, izofonové zpracování územních celků. Nejvyšší přípustné hladiny hluku ve vnějším prostoru.
9. Akustika stavební – vzduchová neprůzvučnost. Způsob hodnocení konstrukcí a stanovení hodnot vzduchové neprůzvučnosti. Optimalizace výběru materiálů pro dělící konstrukce z hlediska požadavků na vzduchovou neprůzvučnost.
10. Akustika stavební – kročejová neprůzvučnost. Způsob hodnocení horizontálních konstrukcí a optimalizace návrhu skladby podlah. Těžká a lehká plovoucí podlaha.
11. Akustika prostorová – definování návrhu prostoru a jeho parametry. Konstrukční zásady pro návrh tvaru a objemu prostoru, výběr pohltivých a odrazivých materiálů. Činitel zvukové pohltivosti a odrazivosti.
12. Denní osvětlení a insolace – zásady při posuzování prostoru z hlediska denního osvětlení, základní principy a okrajové podmínky pro zajištění proslunění.
13. Závěrečné shrnutí problematiky napříč jednotlivými disciplínami. Zdůraznění vzájemných vazeb a případné protichůdnosti dílčích požadavků za účelem optimalizace vnitřního prostředí staveb.

Cíl

Návrh a posouzení konstrukčních prvků z hlediska tepelně-vlhkostních, akustických a světelných parametrů. Návrh dispozičního a hmotového řešení objektu pro zajištění optimálního vnitřního mikroklimatu a minimalizace energetické náročnosti při jeho užívání.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola povinné účasti v seminářích a odevzdávání předepsaných seminárních prací, náhradní termíny jak u seminářů tak i přednášek jsou předem dohodnuty se studenty. Předložené úkoly jsou průběžně konzultovány a odsouhlaseny vyučujícím.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B_A+U bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

Seminář

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor