Detail předmětu

Stavební projekt

FA-SPR-KAk. rok: 2020/2021

Samostatné zpracování projektu stavebního objektu (menšího bytového domu, stavby občanské vybavenosti, administrativního objektu, velkého rodinného domu s provozovnou) podle architektonické studie, případně stavební úpravy stávajícího objektu v rozsahu projektu pro stavební povolení. Architektonicko-stavební část: návrh stavby jako celku, volba konstrukce a materiálů, vyřešení konstrukčních detailů.
Specializace: koncept řešení kanalizace, vodovodu, ústředního vytápění, tepelně technické a energetické posouzení

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

– Student si osvojí schopnosti pro vypracovávání stavebního projektu složitější stavby.
– Student bude schopen analyzovat širší vztahy v území (územní plán, katastr nemovitostí, apod.).
– Student bude schopen analyzovat okrajové podmínky působící na stavební objekt (inženýrské sítě, geologie, apod.).
– Student se naučí aktivně pracovat z technickými normami a platnou legislativou.
– Student se naučí kriticky nahlížet na řešenou stavební konstrukci.

Doporučená nebo povinná literatura

Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. (CS)
Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění. (CS)
Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění. (CS)
e-learning Stavební projekt (CS)
ČSN řady 73 (CS)
časopis Materiály pro stavbu (CS)
časopis Stavba (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Tvorba projektu probíhá formou konzultací a odborného vedení vyučujícím s důrazem na samostatnou tvůrčí práci studentů. Práce s menší skupinou studentů cca 10 pod vedením jedno pedagoga. Těžištěm výuky jsou konzultace pedagoga a studenta nad daným projektem.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení je založeno na odevzdané semestrální práci. Práce se odevzdává jak v listinné, tak v elektronické formě ve formátu PDF. Obě formy obsahují tyto části: prezentační plakát, tištěné paré v deskách. Hodnocení odevzdané práce je 100 %, může však také zohlednit průběžnou práci studenta.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Samostatné zpracování projektu stavebního objektu (menšího bytového domu, stavby občanské vybavenosti, administrativního objektu, velkého rodinného domu s provozovnou) podle architektonické studie, případně stavební úpravy stávajícího objektu v rozsahu projektu pro stavební povolení. Architektonicko-stavební část: návrh stavby jako celku, volba konstrukce a materiálů, vyřešení konstrukčních detailů.
Specializace: koncept řešení kanalizace, vodovodu, ústředního vytápění, tepelně technické a energetické posouzení
Osnova výuky:
1. Zadání stavebního objektu; analýza zadání, okrajových podmínek, dispozičního řešení; volba konstrukčního řešení
2. Půdorysy podlaží, výkres skladby nebo tvaru stropu, empirický návrh konstrukcí
3. Půdorysy podlaží, založení stavby, osazení objektu do terénu, zjednodušený výpočet základů
4. Půdorysy podlaží, půdorys střechy, popř. krovu
5. Příčný a podélný řez, včetně výpisů skladeb vrstev stěn, podlah a střech
6. Příčný a podélný řez, konstrukční detaily
7. Technické pohledy na všechny fasády
8. Koncepční řešení kanalizace a vnitřního vodovodu, popis návrhu, půdorysné schéma
9. Energetický koncept, koncepční návrh vytápění a větrání budovy, tepelně technické posouzení konstrukcí a energetické hodnocení
10. Situace, osazení objektu do terénu s vyřešením terénních úprav, napojení objektu na komunikace a inženýrské sítě, sadové úpravy
11. Kritika a obhajoba navržených řešení
12. Kritika a obhajoba navržených řešení
13. Výpisy výrobků , průvodní , souhrnná a technická zpráva

Cíl

Prověřit komplexní schopnost studenta vypracovat stavební projekt stavebního objektu v přiměřeném rozsahu, podle vhodné architektonické studie, např. z ateliéru, individuální zadání, apod. Připravit studenta na zpracování bakalářské práce podobného rozsahu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Student v průběhu semestru absolvuje alespoň 8 konzultací projektu. Dále se zúčastní alespoň jedné společné kritiky. Zameškanou účast na kritikách nelze nahradit, lze ji ze závažných důvodů omluvit. Nahrazování povinných konzultací je řešeno individuálně po předchozí domluvě s vedoucím práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B_A+U bakalářský, 4. ročník, zimní semestr, 7 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Projekt

65 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor