Detail předmětu

Pozemní stavitelství 1

FA-PS1-KAk. rok: 2020/2021

Poznání stavebního objektu jako součásti obecného prostoru s hierarchií systémů a systémy struktur. Stavební konstrukce konstrukčně jednoduchých objektů, jejich návaznosti zákonitosti jejich užití. Převod obecných zkušeností na soustavu částí objektů a hlavních konstrukcí. Analýza realizovaných konstrukcí.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

– Student si vyzkouší aplikaci jednotlivých konstrukčních řešení na jednoduchém stavebním objektu.
– Student bude znát zákonitosti užití stěnových konstrukcí v různých materiálových variantách.
– Student bude znát zákonitosti užití vodorovných konstrukcí v různých materiálových variantách.
– Student bude umět navrhnout vertikální komunikaci v různých materiálových a konstrukčních variantách.
– Student bude znát zákonitosti založení objektu na plošných základech.
– Student bude umět navrhnout účinnou ochranu proti zemní vlhkosti a pronikání radonu z podloží.

Doporučená nebo povinná literatura

e-learning autora (CS)
SEDLÁČKOVÁ, Marie a Jarmila KRATOCHVÍLOVÁ. Pozemní stavitelství: kreslení stavebních konstrukcí a výkresů pozemních staveb. Brno: PC-DIR, 1995. Učební texty vysokých škol. ISBN 80-214-0738-7 (CS)
MATOUŠKOVÁ, Dagmar. Pozemní stavitelství. [Díl] 1. Ostrava: VŠB-Technická univerzita, 1997. ISBN 80-7078-503-9. Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:a84d9120-e5c2-11e5-bdc9-005056827e52 (CS)
ČSN – řady 01 a 73 (CS)
HÁJEK, P. Konstrukce pozemních staveb 10. Nosné konstrukce I.. ČVUT Praha, 2002. ISBN 978-80-7402-074- 2. (CS) (CS)
MICHÁLEK, Josef a Roman MIZERA. Úvod do pozemního stavitelství. Praha: Bankovní institut vysoká škola, 2009. ISBN 978-80-7265-142-9. (CS)
PROCHÁZKA, Jaroslav a Jiří ŠMEJKAL. Betonové stropní a schodišťové konstrukce. V Praze: České vysoké učení technické, 2017. ISBN 978-80-01-06323-1. (CS)
Odborné časopisy: Stavitel, Stavba, Materiály pro stavbu, Architectural Review, Architecture et Technique, Detail (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Teoretické konstrukční zásady, materiálová řešení v kontextu celého stavebního objektu jsou studentům předávány formou přednášek. Tyto poznatky jsou dále rozvíjeny při seminářích a zpracováním samostatných individuálních úkolů na malém stavebním objektu. Tyto úkoly jsou v seminářích konzultovány na společných konzultacích.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet je udělen při splnění požadované docházky, odevzdání veškeré samostatné práce a absolvování dvou zápočtových testů a získání min. 15 bodů ze 30. Termíny odevzdání samostatných úkolů a termíny kontrolních testů jsou stanoveny vyučujícím formou písemného zadání na začátku semestru a jsou závazné.
Předmět je absolvován úspěšným složením písemné zkoušky sestávající se s teoretické a praktické (výkresové) části. Zkouška má jeden řádný termín a dva opravné – min./max. zisk bodů = 50/100 bodů
Výsledná klasifikace ECTS : bodové hodnocení zkoušky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Poznání stavebního objektu jako součásti obecného prostoru s hierarchií systémů a systémy struktur. Stavební konstrukce konstrukčně jednoduchých objektů, jejich návaznosti zákonitosti jejich užití. Převod obecných zkušeností na soustavu částí objektů a hlavních konstrukcí. Analýza realizovaných konstrukcí.
Osnova výuky:
1. Úvod do stavitelství, základní pojmy, základní legislativa a normy
2. Stěnové nosné konstrukce, materiálové varianty
3. Stěnové nosné konstrukce, zásady návrhu, zajištění stability
4. Klenby, překlady a pozední věnce
5. Vertikální komunikace I - názvosloví, materiálové a konstrukční varianty
6. Vertikální komunikace II - rampy, výtahy
7. Vodorovné nosné konstrukce monolitické
8. Vodorovné nosné konstrukce prefabrikované
9. Převislé a ustupující konstrukce, rozdělení , zásady návrhu materiálové varianty
10. Komíny a větrací průduchy
11. Základové konstrukce plošné I- terminologie, principy návrhu
12. Základové konstrukce plošné II
13. Ochrana staveb proti zemní vlhkosti a radonu

Cíl

Cílem předmětu je poznání stavebního objektu po konstrukční stránce. Znalost vztahu mezi nosnou konstrukcí a dispozičním řešením a okrajovými podmínkami působící na stavební konstrukci.
Poznání zásad řešení různých druhů konstrukčních systémů, svislých a vodorovných nosných konstrukcí, způsobů řešení vertikálních komunikací, převislých a ustupujících konstrukcí a založení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná účast na seminářích se dvěma omluvenými absencemi, další absence je možné nahradit po dohodě s vyučujícím v jiném semináři, nebo ji ve zvlášť závažných zdravotních důvodech omluvit.
Přednášky jsou nepovinné.
V případě omluvy lze se souhlasem garanta předmětu nahradit osobní účast v prezenční výuce online účastí ve výuce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B_A+U bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning