Detail předmětu

Urbanistická kompozice

FA-URK-TAk. rok: 2020/2021

Předmět Urbanistická kompozice poskytuje znalosti potřebné pro komplexní chápání pojmu urbanistická kompozice v soudobých souvislostech. Předmět se zabývá kompozicí urbánní struktury v různých měřítcích – od detailu po celek v krajině a také pojetím a tvorbou městského prostředí. Jsou rozebírány principy prostorového utváření urbanizovaného území a využitelnost těchto principů v současném městě (sídle). Část přednášek je věnována veřejnému prostoru jako významnému fenoménu a prvku kompozice města. Veřejným prostorem v jeho konkrétní formě (jednoduchý elaborát zahrnující návrh prostoru) se studenti zabývají také v rámci seminářů.

Zajišťuje ústav

Ústav urbanismu (UU)

Výsledky učení předmětu

– Studenti si osvojí důležité principy urbanistické kompozice.
– Studenti poznají specifický význam kompozice města (sídla) v současnosti.
– Studenti budou seznámeni s významem veřejných prostranství v současném městě (sídle).
– Studenti si ověří význam tvůrčího myšlení při navrhování/komponování urbanistických prvků a celků.
– Studenti budou schopni zvládnout urbanistický ateliér.

Doporučená nebo povinná literatura

English Partnership/The Housing Corporation. Urban Design Compendium 1 a 2. London 2004 (EN)
Gehl, J. Život mezi budovami, Nadace Partnerství, 2000 (CS)
Gehl, J. Města pro lidi, Brno, Partnerství, 2012. (CS)
Gehl J. Nové městské prostory, ERA, 2002 (CS)
Kasprisin, R. Urban Design: composition of complexity. New York, Routledge, 2011. (EN)
Moughtin, C. Urban design: street and square. Oxford, Architectural Press, 2003 (EN)
Lynch, K. The Image of The City – Obraz města, BOVA, POLYGON, Praha 2004 (CS)
Krier, L. Architektura – volba nebo osud. Praha, Academia, 2001. (CS)
Jacobs, J. Smrt a život amerických velkoměst. MOX NOX, 2013 (CS)
Sitte, C. Stavba měst podle uměleckých zásad, UUR, 2013. (CS)
Thompson C.W., Travlou P.: Open Space People Space. New York, Taylor and Francis, 2007 (EN)
Childs, M.C. Urban composition: developing community through design. New York, Princeton Architectural Press, 2012 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášená témata představují teoretický základ potřebný pro komplexní chápání pojmu urbanistická kompozice v soudobých souvislostech. Praktická část předmětu – seminář je zaměřen na významný fenomén a prvek urbanistické struktury soudobého sídla, kterým je veřejný prostor. Lokalita využitá pro návrh v seminární práci může být koordinována s lokalitou zpracovávanou v rámci ateliéru výuky nebo může být zadána nově. V rámci seminářů je zpracovávána také zeleň ve veřejném prostoru, která je konzultována specialistkami v oboru. Práce vznikající v seminářích jsou diskutovány společně s ostatními studenty, kteří rozvíjejí své prezentační schopnosti a schopnosti obhajoby své práce. Předmět je koncipován jako podpora ateliérové tvorby.

Způsob a kritéria hodnocení

Výsledné hodnocení sestává z písemné práce a hodnocení výsledků semináře. Ve výsledné známce se započítávají 2/3 hodnocení písemné práce a 1/3 hodnocení výsledků semináře. Seminární práce sestává z grafické a textové části, její rozsah a náležitosti upravuje písemné zadání, které studenti obdrží na začátku semestru. Hodnocení seminářů může zohledňovat průběžnou práci studenta. Absolvování případných testů v přednáškách může zvýšit hodnocení písemné zkoušky až o 10 procent (2 x 5).

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Předmět Urbanistická kompozice poskytuje znalosti potřebné pro komplexní chápání pojmu urbanistická kompozice v soudobých souvislostech. Předmět se zabývá kompozicí urbánní struktury v různých měřítcích – od detailu po celek v krajině a také pojetím a tvorbou městského prostředí. Jsou rozebírány principy prostorového utváření urbanizovaného území a využitelnost těchto principů v současném městě (sídle). Část přednášek je věnována veřejnému prostoru jako významnému fenoménu a prvku kompozice města. Veřejným prostorem v jeho konkrétní formě (jednoduchý elaborát zahrnující návrh prostoru) se studenti zabývají také v rámci seminářů.
Osnova výuky:
1. Pojetí a tvorba městského prostředí.
2. Obraz města, analytické metody jeho hodnocení.
3. Zásady prostorového utváření města 1.
4. Zásady prostorového utváření města 2.
5. Urbanistická kompozice vybraných měst (příklady I.)
6. Urbanistická kompozice vybraných měst (příklady II.), úvod do semináře
7. Veřejné prostory - význam, utváření, hodnocení (Evropa)
8. Významné veřejné prostory v USA (New York)
9. seminář - veřejný prostor
10. seminář - veřejný prostor
11. Krajina, krajinná a sídelní kompozice, krajinný ráz (Praha, Brno,...)
12. seminář - veřejný prostor
13. seminář - veřejný prostor

Cíl

Cílem předmětu je naučit studenty vnímat problematiku urbanistické kompozice a seznámit je s principy tvorby městského prostředí. Studenti jsou seznamováni se zásadami prostorového utváření města a jejich využitelností v současném sídle. Cílem předmětu, který je koncipován jako podpora ateliérové tvorby, je rovněž naučit studenty pracovat s fenoménem veřejného prostoru (včetně zeleně). Tomuto tématu se věnují v rámci seminářů. Cílem předmětu je také podpořit u studentů kritické a kreativní myšlení, které bude rozvíjeno v rámci diskusí v seminářích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je nepovinná, účast na seminářích je povinná, a to i v případě, že studenti seminární práci neprezentují. Konzultace rozpracovaných seminárních prací je možná v rámci seminářů. Zameškanou výuku nelze nahradit, lze ji však v závažných případech omluvit. Přednášky mohou být doplněny průběžnými testy znalostí.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B_A+U bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

18 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

Seminář

8 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor