Detail předmětu

Nosné konstrukce 2

FA-NK2-KAk. rok: 2020/2021

Předmět seznamuje s materiálovými složkami betonu a jejich spolupůsobením, s konstrukční´ podstatou železového a předpjatého betonu, s principy dimenzováni´ prvku° z prostého a železového betonu, se statickým působením a konstrukčními zásadami vícepodlažních a halových objektu°. V další části je předmět zaměřen na chování zděných konstrukcí pod zatížením.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

– Znalost podstaty chování betonových a zděných prvků při různém namáhání.
– Znalost základů dimenzování železobetonových a zděných průřezů pro základní způsoby namáhání.
– Schopnost nadimenzovat jednoduché typy železobetonových a zděných konstrukcí.
– Schopnost vypracovat jednoduchou výkresovou dokumentaci pro vyztužení železobetonových prvků.
– Schopnost volby konstrukčního systému typického pro zděné a betonové konstrukce.

Doporučená nebo povinná literatura

PROCHÁZKA, J. a kol. Navrhování betonových konstrukcí 1. Prvky z prostého a železového betonu. Dimenzování prvků s přihlédnutím k EN 1992-1-1. 3. vyd. Praha: ČBS Servis s.r.o., 2007. (CS)
PROCHÁZKA, J., KOHOUTKOVÁ, A., VAŠKOVÁ, J. Příklady navrhování betonových konstrukcí I. Praha: ČVUT, 2007. (CS)
BEEBY, A. W., Narayanan, R. S. Designers' Guide to Eurocode 2: Design of Concrete Structures. London: Thomas Telford Limited, 2005. (EN)
Martin, L. H., Purkiss, J. A. Concrete Design to EN 1992, Elsevier, 2006. (EN)
Lavický, M. a kol.. Betonové konstrukce, VUT Brno, 2000 (CS)
Pume, D., Košatka, P.: Betonové konstrukce 20, Zděné konstrukce, Navrhování podle Eurokódu 6, I. a II. díl. Vydavatelství ČVUT 1998 (CS)
Procházka, J., Bradáč, J., Krátký, J., Filipová, J., Hanzlová, H.: Betonové konstrukce, Příklady a navrhování podle Eurocode 2. Procon Praha, 1999 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek a seminářů. Přednášky jsou koncipovány na teoretické bázi, semináře jsou zaměřeny na aplikaci získaných poznatků z přednášek na praktické případy. Výuka na seminářích je diskutována a konzultována na samostatných zadáních.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro získání zápočtu se požaduje odevzdání úkolů dle individuálního zadání. Studenti jsou povinni svoje zadání průběžně konzultovat ve stanovených termínech. Docházka ve cvičeních je kontrolovaná. Zkouška je písemná a sestává z části teoretické, pro úspěšné absolvování musí student správně odpovědět alespoň 50 %.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Předmět seznamuje s materiálovými složkami betonu a jejich spolupůsobením, s konstrukční´ podstatou železového a předpjatého betonu, s principy dimenzováni´ prvku° z prostého a železového betonu, se statickým působením a konstrukčními zásadami vícepodlažních a halových objektu°. V další části je předmět zaměřen na chování zděných konstrukcí pod zatížením.
Osnova výuky:
1. Vývoj betonových konstrukcí, vlastnosti betonu, betonová směs, výztužná ocel, podstata železového betonu. Rozdělení betonových konstrukcí, zásady navrhování podle metody mezních stavů.
2. Navrhování dle mezních stavů I(tah, tlak, ohyb, smyk, kroucení). Mezní stav II( deformace, trhliny).
3. Prvky tyčové – trám, průvlak, sloup.
4. Železobetonové monolitické rámové konstrukce, stropy žebrové, žebírkové, roštové, kazetové a bodově podepřené.
5. Prvky plošné – desky, stěny, stěnové nosníky.
6. Betonové velkorozponové konstrukce – příklady realizací. Konstrukce z předpjatého betonu – podstata, výhody, dělení.
7. Montované konstrukce betonové – typy, statické působení, dílce a prostorová tuhost.
8. Prostorová tuhost betonových konstrukcí.
9. Zděné konstrukce, vlastnosti zdiva, vývoj zděných konstrukcí. Zásady dimenzování podle mezních stavů.
10. Konstrukce zděných staveb tradičních, konstrukce kamenné a hliněné, zásady statického řešení.
11. Konstrukce zděných staveb novodobých. Vyztužené zdivo, výplně skeletových konstrukcí.
12. exkurze na stavbu
13. exkurze na stavbu

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se zákonitostmi dimenzování, aplikované na betonové a zděné konstrukce za respektování normativních předpisů EUROKODů. Absolvováním předmětu by měl student ovládat princip dimenzování elementárních prvků betonových a zděných různě namáhaných a současně získat přehled o konstrukčních systémech typických pro betonové a zděné konstrukce, jejichž znalost je pro návrhování v ateliéru nezbytná.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je nepovinná, účast na seminářích je povinná. Na seminářích řeší studenti samostatné úkoly, které musí v požadovaných termínech konzultovat a odevzdávat.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B_A+U bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

22 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

Seminář

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

Exkurze

4 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor